Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Zlaté Moravce

DUB V HOSTÍ Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1997 a 1996. Dub cerový s výškou 22m, obvodom kmeňa 549cm, priemerom koruny 27m a vekom viac ako 250 rokov. Významný exemplár je chránený z kultúrnych, historických, vedeckých, krajinotvorných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Hostie pri miestnom kostole.   VELČICKÉ CERY Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2000. Je to 19 exemplárov duba cerového s výškou 18-26m …

Jaskyne v okrese Zlaté Moravce

ANDEZITOVÁ JASKYŇA Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Pohronský Inovec, vo Veľkom Inovci v nadmorskej výške 389m v katastri obce Obyce.   HORNÉ LÚČNO Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 134m a hĺbkou 21m s výskytom netopierov. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, vo Veľkopoľskej vrchovine v nadmorskej výške 560m v katastri obce Jedľové Kostoľany.   HORNÝ VCHOD Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Pohronský Inovec, …

Maloplošné chránené územia v okrese Zlaté Moravce

NPR VČELÁR Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Nitra. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 87.600m2. Ochrana zachovaných suchomilných a teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev skalnej lesostepi na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. …

Územia európskeho významu v okrese Zlaté Moravce

GÝMEŠ /SKUEV0131/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 73,41ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Siliká …

TOPlist