Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Nové Mesto nad Váhom

POLOHA.

Mesto leží v Považskom podolí na brehoch rieky Váh. Leží v podhorí Čachtických Karpát v centrálnej časti okresu.

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1253, kedy sa spomína ako Vyhel, que a. n. Villa Regia nuncupatur (ďalšie názvy: 1263 Uyhel, 1773 Nove Mesto, 1786 Nowé Mesto nad Váhom). Vtedy uhorský kráľ Belo IV. dal obývanú osadu benediktínskemu kláštoru svätého Martina na Panónskej hore. A za vernosť pri tatárskom vpáde udelil slobody mešťanov. Vtedy sa dokázateľne po prvý raz spomína trhová osada na križovatke ciest s brodom cez Váh. Vyvinula sa zo slovanského sídliska. Vznik stredovekej osady súvisí s budovaním pásma pohraničných pevností. Sústavu dopĺňali strážne veže a opevnené osady ako bola aj tá na mieste, kde dnes leží mesto. Tatári osadu v roku 1241 zničili. Vybudovanie novej dalo pravdepodobne podnet k vzniku jej nového pomenovania (Ujhely znamená nové trhové mesto). V roku 1271 Štefan V. obec kláštoru odobral a daroval ju sriemskemu bánovi, komesovi Vavrincovi. Neskôr sa dostala do rúk Matúša Čáka Trenčianskeho. V roku 1388 dostalo mesto od kráľa Žigmunda Luxemburského významné privilégiá. Stalo sa zemepanským mestečkom s právom trhu. V tom istom roku ho panovník spolu s panstvom Beckov daroval poľskému vojvodovi Štiborovi zo Štiboríc. Tomuto panstvu mestečko patrilo až do roku 1550. V roku 1414 tu Štiborovci usadili rehoľu augustiánov, ktorí založili prepoštstvo s kapitulou a sídlili tu do roku 1538. Po roku 1430 dal Štiborov syn mestečko opevniť a obohnať valmi. Napriek tomu v rokoch 1431, 1432 a 1440 ho napadli husiti. V roku 1437 mestečko získalo vlastnú správu a súdnictvo. Po smrti Štibora sa mesto dostalo do vlastníctva šľachtického rodu Bánfiovcov. V roku 1530 a 1559 ho napadli Turci. V roku 1550 získalo privilégium od panstva Beckov, dostalo jarmočné a míľové právo, právo meča, právo voliť porotu a sudcov, slobodné rybárstvo, výsadu viníc a iné). V 16. a 17.storočí si mesto postavilo hradby a urýchlil sa rozvoj remesiel i obchodu. V roku 1632 sa titulárne obnovilo tunajšie prepoštstvo, v roku 1642 je doložený cech čižmárov, v roku 1666 zámočníkov, v roku 1689 tkáčov, v roku 1725 hrnčiarov a v roku 1758 krajčírov. V roku V roku 1703 bolo mesto takmer úplne zničené požiarom. V roku 1705 mesto napadli cisárske vojská. V roku 1753 tu pracovalo 220 remeselníkov. V roku 1522 malo mestečko 142 obývaných a 77 opustených usadlostí, v roku 1715 malo vinice a 114 domácností, v roku 1787 malo 330 domov a 4.350 obyvateľov, v roku 1828 malo 770 domov a 5.417 obyvateľov. V rokoch 1842, 1856 a 1857 tu boli založené pálenice, v rokoch 1826 a 1875 podniky na spracovanie koží, v roku 1850 továreň na mydlo, v roku 1872 na podkovy, v roku 1885 na palice, v roku 1902 na detské kočíky a v roku 1900 Coburgova továreň na banské a hutnícke stroje. Mestečko bolo strediskom obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami. V roku 1942 odviezli počas 2.svetovej vojny z mesta 1.450 obyvateľov židovského pôvodu, z ktorých väčšina zahynula. V 2.polovici 20.storočia väčšina obyvateľov pracovala v miestnych priemyselných závodoch. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Novému Mestu nad Váhom potvrdený štatút mesta. Súčasťou mesta je v minulosti samostatná obec Mnešice, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1398 ako Menes (ďalšie názvy: 1773 Missicze, 1920 Mnešice). Podľa urbára z roku 1522 bola ľudnatou obcou. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. K mestu bola pričlenená v roku 1949.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Archeologické nálezy v bývalej tehelni v lokalite Mnešice zo starej kamennej doby (paleolit).

Z mladej kamennej doby (neolit) z obdobia 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l. pochádzajú nálezy praslen a niekoľko kostených šidiel.

Z medenej doby (eneolit) z obdobia 4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l. sú známe nálezy z cintorína. Sídlisko z badenskej kultúry z okruhu kultúry s kanelovou keramikou.

Z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. bolo odhalené sídlisko a popolnicové pohrebisko lužickej kultúry so žiarovými hrobmi, bronzový nožík, spona. Z lokality Tri kríže sú nálezy bronzových náramkov a ihlíc, kosteného zubadla a tkáčskych závaží. Z toho istého obdobia pochádzajú nálezy mečov liptovského typu nájdených pri ťažbe štrku na Zelenej vode.

Z rímskej doby (0 – 380) bolo v meste odkryté rímsko-barbarské sídlisko.

Hrobové nálezy z veľkomoravského obdobia (833 – 907).

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostoly: Evanjelický, Katolícky.

Kaplnky: Pri katolíckom kostole, Panny Márie Šaštínskej, Svätého Ondreja, Svätého Rochusa, Prícestná kaplnka.

Pamiatková zóna.

Historické budovy: Budova banky, Budova Mestského múzea, Budova školy, Evanjelická škola, Gymnázium, Gilániho dom, Meštianske domy, Dom robotníckeho hnutia, Meštiansky dom Grambličkovec, Meštiansky dom z roku 1704, Pamätný dom Ľ. Podjavorinskej, Prepoštský palác, Prícestný hostinec, Okresný súd, Okresný úrad.

Ostatné stavby: Fontána, Veža v opevnení.

Židovský cintorín.

Podjavorinské múzeum.

Galéria P. Matejku.

Pamätné tabule: A. Jurkovičová, J. Gábriš, J. Psotný, Na železničnej stanici.

Pamätníky: Náhrobník padlým v 2.svetovej vojne, Náhrobník umučeným antifašistom, Náhrobník V. P. Ľubovský, Pomník J. Ľ. Holuby, Pomník J. M. Hurban, Pomník padlým v 1.svetovej vojne.

Sochy a busty: Mariánsky stĺp, Madony, Svätého Floriána, Súsošie Golgoty, Svätý Ján Nepomucký, P. Matejka, J.Haško, M. Ďurža.

Príroda.

Vrchy: Salášky, Drapliak.

Čachtická dolina.

PR Kobela.

PR Turecký vrch.

Váh.

Vážsky kanál.

Zelená voda.

Vodná elektráreň.

Jaskyne: Čachtická jaskyňa, Jaskyňa nad Vápenkou, Štepnica.

Chránený strom Gaštan nad Vápenkou.

Park J. M. Hurbana.

Turistika.

Cyklotrasy /002,003,020,Cyklookruh z Nového Mesta nad Váhom na Panskú javorinu a späť/.

Rozhľadňa Turecký vrch.

Turistické chodníky /5111,8114/.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist