Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Banská Bystrica

NPR BADÍNSKY PRALES

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1913, novelizované v rokoch 1974, 1993 a 2002. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 300.300m2, rozloha ochranného pásma 1.234.300m2. Ochrana ukážky pralesovitých klimaxových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov bukového vegetačného stupňa so zastúpením všetkých troch základných vývojových štádií európskych pralesov. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Badínsky prales, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Badín.

 

NPR HARMANECKÁ TISINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1949, novelizované v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 200.400m2. Ochrana a štúdium dynamiky vývoja zachovalého karpatského lesa v rôznych vývojových štádiách s ohľadom na výskyt terciérneho reliktu – tisa obyčajného, ako aj krasových foriem georeliéfu. Vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Veľká Fatra, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa čiastočne v ochrannom pásme a čiastočne v Národnom parku Veľká Fatra v katastri obce Harmanec.

 

NPR ĽUBIETOVSKÝ VEPOR

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 2003. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.368.793m2. Predmetom ochrany sú vrcholové spoločenstvá jedľových bučín masívu Ľubietovského Vepra v rozsiahlej oblasti smrekových monokultúr a v území ovplyvňovanom poľnohospodárstvom. Rezervácia predstavuje jedno z najväčších jadier Biosférickej rezervácie Poľana. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Poľana, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Ľubietová.

 

NPR PLAVNO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1951, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 280.800m2. Chránené územie je zriadené na ochranu zachovalých lesných spoločenstiev s tisom obyčajným (Taxus baccata L.) v Zvolenskej kotline. Hoci nejde o pôvodný prirodzený les, rezervácia je územím s vyzretou fytocenózou a zoocenózou nadobúdajúcou charakter prirodzenej štruktúry. Národná prírodná prezervácia je územím európskeho významu Plavno, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Banskej Bystrice.

 

NPR PONICKÁ DÚBRAVA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1895, novelizované v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Chránené územie je zriadené na ochranu zachovalých prirodzených spoločenstiev kyslých dubových bučín na kremencoch na vedecko-výskumné ciele. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Ponická Dúbrava, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Poniky.

 

NPR PRÍBOJ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1895, novelizované v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 109.600m2. Je to jedna z najstarších prírodných rezervácií na Slovensku. Vyhlásená je na ochranu prirodzeného súvislého porastu duba zimného (Quercus petraea L.) s prímesou duba cerového (Quercus cerris L.), ktorý tu rastie na severnom okraji svojho rozšírenia, na vedecko-výskumné a náučné ciele. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Príboj, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri Banskej Bystrice a Slovenskej Ľupče.

 

NPR SVRČINNÍK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2001. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Rozloha je 2.224.900m2. Ochrana zachovaného komplexu klimaxových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov v 4. až 7.vegetačnom stupni s prirodzeným drevným zložením a typickou prirodzenou štruktúrou, miestami až pralesového charakteru, na ktorý sú viazané mnohé chránené a ohrozené druhy fauny montánneho stupňa Západných Karpát. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Svrčinník, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Kordíky a Dolný Harmanec.

 

PR BARANIA HLAVA

Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2006. Rozloha je 134.050m2. Ochrana zachovalých biotopov európskeho významu aktívne vrchoviská a rašeliniskové smrekové lesy a ohrozených a zriedkavých druhov národného významu. Prírodná rezervácia je s 85% rozlohy súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Podkonice.

 

PR BARANOVO

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 15,83ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 158.300m2. Chránené územie vyniká zachovalými pôvodnými lesnými spoločenstvami a vzácnymi biotopmi ohrozených a chránených živočíchov. Na severnej hranici svojho rozšírenia sa tu vyskytujú teplomilné mediteránne druhy. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Baranovo, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri mestskej časti Kostiviarska v Banskej Bystrici.

 

PR ČAČÍNSKA CERINA

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 2,56ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 25.600m2. Ochrana zmiešaných teplomilných vápencových dúbrav s výskytom duba cerového (Quercus cerris) v najsevernejšej časti jeho prirodzeného rozšírenia. Vegetačný kryt je pomerne zachovalý. Nachádza sa pri obci Čerín v katastri Čerína.

 

PR HARMANECKÝ HLBOKÝ JAROK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1998. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 503.300m2. Územie predstavuje jeden z najväčších výskytov tisa obyčajného v oblasti Harmanca. Príklad v minulosti rozsiahlejšieho zastúpenia tisu v harmaneckých lesoch. Prírodná rezervácia je mimoriadne vhodná pre vedecký výskum, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Harmanecký Hlboký jarok, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Veľká Fatra v katastri obce Harmanec.

 

PR JELŠOVEC

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 55.600m2. Zachovalá ukážka podhorských lužných lesov s výskytom viacerých chránených, ohrozených a zriedkavých druhov rastlín. Podstatná časť z nich sa nachádza na rašelinisku. Štúdium striedania fytocenóz v závislosti od zmien pôdnych typov a hladiny podzemnej vody. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Jelšovec, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Čerín.

 

PR KOZLINEC

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 1999. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 92.700m2. Zabezpečenie ochrany lokality s izolovaným výskytom duba plstnatého (Quercus pubescens) v podmienkach blízkych pôvodnej porastovej štruktúre. Nachádza sa v katastri obce Horná Mičiná.

 

PR MACKOV BOK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 37.500m2. Ochrana izolovanej lokality význačnej teplomilnej kveteny na vápencovom podloží s mimoriadne bohatým výskytom ponikleca slovenského (Pulsatilla slavica) sústredeným na pomerne malej rozlohe a na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a náučné ciele. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Mackov bok, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri Slovenskej Ľupče.

 

PR MAČKOVÁ

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 42,23ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 422.300m2. Zahŕňa typické ukážky bukových a borovicových porastov na vápencovom podloží vrátane vývojových štádií stepného a lesostepného charakteru ako i fragmenty sutinových spoločenstiev. Synúzia podrastu sa vyznačuje bohatým výskytom chránených a vzácnych druhov rastlín. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri obce Medzibrod.

 

PR PAVELCOVO

Územie bolo vyhlásené za chránené v roku 1998. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 286.500m2. Bola vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany prirodzených lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom tisu obyčajného (Taxus baccata). Nachádza sa v katastri Banskej Bystrice.

 

PR PERISKÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982, novelizované v roku 2010. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.609m2. Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana druhu rastliny národného významu valdštejnky trojpočetnej (Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský). Nachádza sa v katastri obce Ľubietová.

 

PR PRI BÚTĽAVKE

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 21,50ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 215.000m2. Chránené územie je vyhlásené na ochranu zachovalej časti pôvodných lesov s ojedinelým výskytom vzácneho tisu obyčajného (Taxus baccata), ktorú vhodne dopĺňajú skalné a bralné spoločenstvá. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Poľana, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Hrochoť.

 

PR STARÁ KOPA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásená prírodná rezervácia. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 45.300m2. Vyhlásená je z dôvodu zabezpečenia ochrany územia s izolovaným výskytom duba plstnatého (Quercus pubescens) a s hojným výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Nachádza sa v katastri Banskej Bystrice.

 

PR ŠTROSY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 947.900m2. Vyhlásená bola z dôvodu zabezpečenia ochrany ojedinelého ostrovčekovitého výskytu kamenitých sutí v stredných polohách Slovenska ako významného ekosystému so špecifickými rastlinnými a živočíšnymi stanovišťami. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Nízke Tatry a v jeho ochrannom pásme v katastri obcí Podkonice a Donovaly.

 

PR ŠUPÍN

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1998. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 118.900m2. Vyhlásená bola na ochranu geomorfologicky významného komplexu skalných útvarov vo vápnomilných bučinách s výskytom floristicky a faunisticky významných druhov. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Šupín, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Slovenskej Ľupče.

 

PR UŇADOVO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha 35.800m2. Vyhlásená bola na ochranu bohatého výskytu tisu obyčajného (Taxus baccata L.) v porastoch prirodzeného lesa Starohorských vrchov. Nachádza sa v Banskej Bystrici v katastri časti Podlavice.

 

PR URPÍNSKA LESOSTEP

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 50.200m2. Vyhlásená je z dôvodu zabezpečenia ochrany lesostepi s výskytom veľkého množstva vzácnych druhov hmyzu a zachovalých biotopov rastlín. Nachádza sa v Banskej Bystrici v katastri časti Radvaň.

 

NPP HARMANECKÁ JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v rokoch 2004 a 2009. Puklinový typ jaskyne v triasových vápencoch s jedinečnou výzdobou z bieleho sintra ako sú masívne stalagmity, záclony a iné. Pôvodné pukliny sa rozovreli a zrútením rozšírili do rozsiahlych siení. Jaskyňu objavili v roku 1932 a sprístupnili v roku 1950. Jaskyňa meria 1.500m, z čoho je prístupných asi 720m. Najstaršia spoznaná časť je Izbica. Vyskytuje sa tu viacero druhov netopierov. Nachádza sa v NP Veľká Fatra v katastri obce Harmanec. Verejnosti je prístupná.

 

NPP MIČINSKÉ TRAVERTÍNY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1979. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 38.320m2. Ochrana prameniskovej lokality s recentnou tvorbou travertínu na báze zemito-železitých kyseliek a so súborom typologicky špecifických foriem travertínových útvarov v Zvolenskej kotline, dôležitých z vedecko-výskumného a náučného hľadiska. Nachádza sa v katastri obce Čerín.

 

PP BÁTOVSKÝ BALVAN

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 300m2, rozloha ochranného pásma 40.000m2. Ochrana význačného osamoteného skalného útvaru na dne Hrochotskej doliny. Je to aglomerátový skalný útvar, zgúľaný zo svahu doliny. Potrebné je zachovať jeho vedeckú a estetickú hodnotu pred prípadným poškodzovaním. Nachádza sa na území CHKO Poľana v katastri obce Hrochoť.

 

PP DEKRÉTOVA JASKYŇA

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1994. Novelizovaná bola v roku 2012. Jaskyňa prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v katastri obce Dolný Harmanec.

 

PP HORNÁ ROVEŇ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1991. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Horná roveň. Pôvodne mala názov Horná Roveň. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 15.100m2. Územie predstavuje pestrý súbor skalných útvarov, ktoré sú dokladom geologického vývoja a ukážkou geomorfologických procesov vo vulkanitoch Kremnických vrchov. Selektívnym  zvetrávaním vulkanických brekcií sa vyformovali zaujímavé tvary. Nachádza sa v katastri Banskej Bystrice.

 

PP JÁNOŠÍKOVA SKALA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 16.800m2. Leží v ústí eróznej kaldery neogénneho stratovulkánu Poľana. Zvislá stena skaly, vysoká asi 30m je budovaná andezitovou brekciou, ktorej lapilly, bomby, a bloky sú stmelené tufovým tmelom. Mechanickým zvetrávaním neodolnej križovatky puklín sa vytvorila jaskyňa. Prírodná pamiatka je územím európskeho významu Poľana, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Hrochoť.

 

PP JELENECKÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2012. Rozloha ochranného pásma je 26.828m2. V ochrannom pásme prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri obce Staré Hory.

 

PP KRÁLICKÁ TIESŇAVA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Králička tiesňava. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 208.900m2. Ochrana tiesňavy Farebného potoka so 7m vysokým vodopádom v krasových dolomitoch s výskytom viacerých druhov chránených rastlín a živočíchov. Nachádza sa v katastri obce Králiky a mestskej časti Radvaň v Banskej Bystrici.

 

PP KREMENIE

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1997. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 37.800m2. Zabezpečenie ochrany územia s pseudokrasovou jaskyňou, ktorá dokumentuje záverečné fázy postvulkanickej činnosti na území Kremnických vrchov s veľkou pestrosťou povrchových tvarov. Nachádza sa v katastri obce Horné Pršany.

 

PP ĽUPČIANSKY SKALNÝ HRÍB

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1979. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 21.300m2. Ochrana hríbovitých útvarov tvorených eocénnymi zlepencami pre účely vedeckého výskumu, študijné a osvetovo-výchovné ciele. Útvar je stále vo vývoji pokračujúcou eróziou, je porovnateľný s niektorými útvarmi pri Súľove na Považí a Markušovciach na východnom Slovensku. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri Slovenskej Ľupče.

 

PP MAJEROVA SKALA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1992, novelizované v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Majerová skala. Ochrana výrazného skalného útvaru predstavujúceho trosku chočského príkrovu v tektonickom nadloží krížňanskej série, s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a fauny. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Veľká Fatra, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Veľká Fatra v katastri obce Staré Hory.

 

PP MOŠTENICKÉ TRAVERTÍNY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 17.100m2. Územie predstavuje významný príklad najzachovalejšej časti mohutných travertínových terás, dokladujúcich vývoj prírody v štvrtohorách a významné nálezisko chránených druhov rastlín (ľalia cibuľkonosná, volské oko vrbolisté, kortúza Matthiolova a pod.) na juhozápad od Národného parku Nízke Tatry. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri obce Moštenica.

 

PP NETOPIERIA JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2008. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Baranovo, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Nemce.

 

PP PONICKÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Rozloha ochranného pásma je 2.242.991m2. V ochrannom pásme prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy. Nachádza sa v katastri obce Poniky.

 

PP POTOK ZOLNÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1991. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Zolná. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 19.200m2. Prírodná pamiatka je vyhlásená na ochranu zachovalého úseku vodného toku Zolná a jeho prirodzeného prípotočného porastu, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a ekologického hľadiska. Nachádza sa pri obci Sebedín-Bečov v katastri časti Sebedín.

 

PP TAJOVSKÁ KOPA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1991. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 2.719m2. Zriadená bola na ochranu významnej geologickej lokality. Je to penovcové jednokaskádové svahové ložisko s vysokou a krátkou kaskádou so zvislým čelom (svahový suk), dôležité z hľadiska vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho. Nachádza sa v katastri Banskej Bystrice, časti Radvaň a obce Tajov.

 

PP VEPORSKÉ SKALKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 52.200m2. Skalný výtvor charakteru hradieb predstavuje ojedinelý príklad geomorfologického útvaru tohto charakteru v sopečných horninách v rámci celého Slovenska. Je predurčený na bohatšie využitie i v rámci náučných trás vo vulkanickom komplexe Poľany. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Poľana, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Ľubietová.

 

CHA BRVNIŠTE

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2006. Rozloha je 747.700m2. Ochrana zachovaných biotopov európskeho významu s exklávnym výskytom chráneného druhu cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense). Chránený areál je je územím európskeho významu Brvnište, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.

 

CHA DEKRETOV PORAST

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1999. Rozloha je 62.200m2. Územie predstavuje ukážku z mála ešte jestvujúcich porastov založených významným lesníckym priekopníkom 19.storočia Jozefom Dekrétom-Matejovie. Najcennejšie v tomto vekove i štrukturálne rôznorodom poraste sú staré exempláre smrekovca, jedle, smreka a buka. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Veľká Fatra, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Veľká Fatra v katastri obce Staré Hory.

 

CHA HROCHOTSKÁ BUKOVINA

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2000. Rozloha je 2.396m2. Ochrana lokality významnej z hľadiska zachovania fauny horských lúk, predovšetkým rovnokrídlovcov. Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Hrochoť.

 

CHA JAKUB

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1999. Rozloha je 127.043m2. Ochrana teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev s vysokou druhovou diverzitou na relatívne malom území. Výskyt mnohých ohrozených a chránených druhov živočíchov a rastlín, predovšetkým z čeľade vstavačovitých. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Baranovo, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri Banskej Bystrice.

 

CHA KOPEC

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2008. Rozloha je 37.640m2. Ochrana zachovalých biotopov európskeho významu suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte, porasty borievky obyčajnej, pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch. Chránený areál je územím európskeho významu Kopec, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri obce Priechod.

 

CHA KRÁSNO

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1996. Rozloha je 1.279.100m2. Zabezpečenie ochrany významného tokaniska a hniezdiska tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) vo Veľkej Fatre. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Veľká Fatra, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Veľká Fatra v katastri obce Dolný Harmanec.

 

CHA MALACHOVSKÉ SKALKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2013. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany jednej z najsevernejších lokalít rozšírenia teplomilných druhov fauny a flóry v rámci biotopov európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210), Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty (6190), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210). Nachádza sa v katastri mestskej časti Radvaň v Banskej Bystrici.

 

CHA PODLAVICKÉ VÝMOLE

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1998. Rozloha je 267.700m2. Areál bol vyhlásený z dôvodu zabezpečenia ochrany lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom rastlinných druhov z čeľade vstavačovitých. Nachádza sa v katastri Banskej Bystrice.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist