Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava II

PR GAJC

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 627.200m2. Ochrana biotopu stepnej vegetácie bezprostredne hraničiacej s lužným lesom a vzácnych spoločenstiev tvrdých lužných lesov s množstvom ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Ochrana pomerne zachovaného spoločenstva dunajskej plošiny Podunajskej nížiny s výskytom zriedkavých druhov rastlín z čeľade vstavačovitých. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Biskupické luhy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Okrajom rezervácie prechádza NCH Biskupické lužné lesy. Nachádza sa v CHKO Dunajské luhy v katastri časti Podunajské Biskupice.

 

PR KOPÁČSKY OSTROV

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976. Zákonom 287/1994 o ochrana prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Ostrov Kopáč. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Kopáčsky ostrov. Rozloha je 826.200m2. Ochrana mozaiky špecifických stepných a lesostepných spoločenstiev a ukážok lesných spoločenstiev lužných porastov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Mäkké a prechodné lužné lesy pozvoľna, niekde aj ostrým prechodom prechádzajú do lesostepných porastov tzv. dunajskej hložiny. Toto svojrázne spoločenstvo, pripomínajúce africkú savanu, je hlavným predmetom ochrany. Tvorí jadro rezervácie a viaže sa na výstup štrkov blízko k povrchu pôdy, s plytkými rendzinoidnými pôdami. Územie je významnou botanickou lokalitou a refúgiom mnohých vzácnych, chránených a ohrozených druhov flóry a fauny. Rezerváciou prechádza NCH Biskupické lužné lesy. Prírodná rezervácia je súčasťou územía európskeho významu Biskupické luhy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Dunajské luhy v katastri časti Podunajské Biskupice.

 

PR TOPOĽOVÉ HONY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 600.600m2. Územie predstavuje subxerofilné až xerofilné panónske dúbravy. Zachovali sa tu cenné typy rastlinných spoločenstiev s klokočom perovitým (Staphylea pinnata L.) a vyskytujú sa tu prechody lesostepi dunajskej hložiny do brezových dúbrav. Výskyt chránených rastlinných druhov. Rezerváciou prechádza NCH Biskupické lužné lesy. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Biskupické luhy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Podunajské luhy v katastri časti Podunajské Biskupice.

 

PP PANSKÝ DIEL

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Pánsky diel. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 156.000m2. Ochrana podunajskej oblasti, doposiaľ zachovanej ako lesostep s výskytom mimoriadne vzácnych a kriticky ohrozených druhov flóry, orchideí – vstavača ploštičného, vstavača obyčajného a ďalších druhov. Územím prechádza NCH Biskupické lužné lesy. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Biskupické luhy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Dunajské luhy v katastri časti Podunajské Biskupice.

 

CHA BAJDEĽ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Bajdel. Rozloha je 86.800m2. Účelom vyhlásenia chráneného územia je sledovanie vývoja porastov topoľa bieleho (Populus alba) na Podunajskej nížine v Blízkosti Bratislavy, dôležitých z vedecko-výskumného a náučného hľadiska. Porast územia reprezentuje pôvodný zmiešaný tvrdý lužný les dunajskej oblasti, brestová jasenina s charakteristickým bylinným podrastom. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Biskupické luhy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Dunajské luhy v katastri časti Podunajské Biskupice.

 

CHA POĽOVNÍCKY LES

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 75.000m2. Ochrana pomerne málo narušených spoločenstiev tvrdého lužného lesa, brestových jasenín, ktoré sú kombinované s drieňovými dúbravami. Sleduje sa vývoj porastov topoľa bieleho (Populus alba) na Podunajskej nížine, dôležitých z vedecko-výskumného a náučného hľadiska. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Biskupické luhy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Podunajské luhy v katastri časti Podunajské Biskupice.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist