Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava V

PR DUNAJSKÉ OSTROVY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2002. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2007. Rozloha je 2.197.100m2. Ochrana biotopu lužného lesa a biotopu mokradí ako aj typického rázu lužnej krajiny. Výskyt mnohých živočíšnych druhov, hlavne avifauny. Jadro biocentra nadregionálneho významu a významná genofondová plocha. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ostrovné lúčky, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Dunajské luhy v katastri časti Rusovce.

 

PR OSTROVNÉ LÚČKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 549.300m2. Ochrana zriedkavej flóry, zachovalých lesostepných spoločenstiev a lužného lesa Podunajskej nížiny. Bohatý výskyt vstavačovitých rastlín. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Ostrovné lúčky, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Dunajské luhy v katastri časti Čunovo.

 

PR STARÝ HÁJ

Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2005. Rozloha je 766.520m2, rozloha ochranného pásma je 107.197m2. Ochrana prirodzeného lužného lesa s výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri časti Petržalka.

 

CHA HRABINY

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2002. Rozloha je 70.500m2. Ochrana lokality výskytu najväčšek známej populácie kriticky ohrozeného a vzácneho rastlinného druhu kozinca drsného (Astragalus asper Wulfen ex. Jasq.) ako jedinej na Slovensku a prírodne hodnotného územia lužného lesa v dotyku so silne urbanizovaným prostredím. Nachádza sa v katastri časti Petržalka.

 

CHA CHORVÁTSKE RAMENO

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2003. Rozloha je 98.463m2, rozloha ochranného pásma je 3.100m2. Ochrana rôznorodosti mnohých vývojových štádií organizmov flóry a fauny Chorvátskeho ramena a udržania stability biodiverzity v rámci Vodného diela Gabčíkovo. Je to príklad zachovania pestrosti rastlinných a živočíšnych druhov. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri časti Petržalka.

 

CHA JAROVSKÁ BAŽANTNICA

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2001. Rozloha je 782.579m2. Ochrana významného prvku ekologickej stability v okolitej poľnohospodárskej a urbanizovanej krajine, tvorí refúgium mnohých vzácnych a chránených druhov fauny. Na Slovensku je to jediný, kompaktne zachovaný barokový krajinný útvar svojho druhu. Nachádza sa v katastri časti Jarovce.

 

CHA PEČNIANSKY LES

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2012. Rozloha je 2.953.500m2. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu vŕbovo-topoľových nížinných lužných lesov, dubovo-brestovo-jaseňových nížinných lužných lesov, prirodzených eutrofných a mezotrofných stojatých vôd s vegetáciou plávajúcich a ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, druhov európskeho významu najmä bobra vodného (Castor fiber) a viacerých druhov netopierov (Chiroptera) a druhov národného významu. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri časti Petržalka.

 

CHA SOVÍ LES

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2010. Rozloha je 418.700m2. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Vŕbovotopoľové nížinné lužné lesy (91E0), Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), druhov európskeho významu a druhov národného významu. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri časti Petržalka.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist