Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Brezno

NPR DOBROČSKÝ PRALES

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1913, novelizované v roku 1972. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 103,85ha. Výmera ochranného pásma ako lesného porastu bola 100,44ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.038.500m2, rozloha ochranného pásma je 1.004.400m2. Dôvodom ochrany je zachovanie pralesa vyznačujúceho sa rozmanitými, veľmi premenlivými formami štruktúry, čo umožňuje sledovať celý vývojový cyklus, od vzniku náletu až do zániku prestarnutých jedincov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Dobročský prales, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Čierny Balog.

 

NPR HNILECKÁ JELŠINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Banská Bystrica, Poprad a Rožňava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 845.900m2. Vyhlásená bola na ochranu zachovalých zriedkavých spoločenstiev nivy Hnilca s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a fauny. Národná prírodná rezervácia je súčasťou území európskeho významu Kráľovohoľské Tatry a Slovenský raj, ktoré sú zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národných parkoch Nízke Tatry a Slovenský raj v katastri obce Telgárt.

 

NPR HRONČECKÝ GRÚŇ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesné porasty výmeru 55,30ha. Výmera ochranného pásma bola 112,83ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 553.000m2 a rozloha ochranného pásma je 1.128.300m2. Prirodzené a pestré drevinové zloženie (Fagus silvatica, Picea excelsa, Abies alba) náročných listnáčov predstavuje zachovalé vysoko produkčné lesné porasty, v ktorých jednotlivé dreviny dosahujú mimoriadne dimenzie. Trvalé lesnícke výskumné plochy. Národná prírodná prezervácia je súčasťou územia európskeho významu Poľana, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obcí Hronec a Valaská.

 

NPR KLENOVSKÝ VEPOR

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964, novelizované v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Banská Bystrica a Rimavská Sobota. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.576.437m2, rozloha ochranného pásma je 853.999m2. Ochrana komplexu lesa 5. až 7.vegetačného stupňa s pestrou mozaikou zachovalých typov lesných spoločenstiev vytvorených v závislosti na rozdielnej nadmorskej výške, expozícii a formách reliéfu v Balockých vrchoch na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Klenovský Vepor, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Čierny Balog.

 

NPR POD LATIBORSKOU HOĽOU

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Pod Latiborskou holou. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2006. Rozloha je 1.612.342m2. Ochrana zachovalých biotopov európskeho významu: bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. Územie na svahoch s južnou expozíciou v západnej časti Nízkych Tatier. Vedecký objekt pre potreby lesného hospodárstva. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Nízke Tatry v katastri obce Jasenie.

 

NPR SKALKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 112/1999 z 3.5.1999, účinnou od 1.7.1999 bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Mala výmeru 2.659,81ha a nachádzala sa v NP Nízke Tatry. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 26.598.100m2. Účelom vyhlásenia rezervácie je ochrana ekosystémov montánnej a vysokohorskej glaciálno-hôľnej krajiny v západnej časti Nízkych Tatier s výskytom významných floristických a faunistických prvkov. Centrum areálu úspešne introdukovaného kamzíka vrchovského tatranského. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Nízke Tatry v katastri obcí Dolná Lehota a Jasenie.

 

NPR VEĽKÁ STOŽKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesné porasty výmeru 259,21ha. Výmera ochranného pásma bola 98,78ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Banská Bystrica a Rožňava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.592.100m2, rozloha ochranného pásma je 987.800m2. Predstavuje mimoriadne zachovalé pralesné porasty. Lesné fytocenózy vytvárajú pestrú mozaiku od bučín po reliktné dealpínske a smrekovcové boriny. Výskyt reliktných a endemických druhov. Rezervácia je významnou lokalitou dravého vtáctva. Výrazná krasová geomorfológia. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Muránska planina v katastri obcí Heľpa a Závadka nad Hronom.

 

NPR ZADNÁ POĽANA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1953, novelizované v roku 1993. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Zvolen. Vyhláškou 112/1999 z 3.5.1999, účinnou od 1.7.1999 bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2001. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 8.554.941m2. Ochrana zachovalého komplexu lesných porastov bukového až smrekového lesného vegetačného stupňa prevažne pralesovitého charakteru, na ktoré sú viazané rastlinné a živočíšne spoločenstvá typické pre zachovalé lesné ekosystémy Poľany. Biodiverzitu územia zvyšujú lúčne enklávy a rašelinné biocenózy. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Poľana, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Valaská.

 

NPR ZLATNICA

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 154,06ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.540.600m2. Územie patrí k najzachovalejším častiam Muránskej planiny, kde potok Sviniarka eróznou činnosťou vymodeloval pozoruhodné krasové javy (jaskynný systém), vodopády, skalné stupne, obrie hrnce a i. Výskyt chránených a ohrozených druhov rastlinstva, napríklad lykovca muránskeho. Nachádza sa v Národnom parku Muránska planina v katastri obce Šumiac.

 

PR BACÚŠSKA JELŠINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola zmenená na prírodnú rezerváciu. Rozloha je 42.600m2. Chránené územie so zachovalým smrekovo-jelšovým porastom na alúviu horného toku rieky Hron predstavuje jedinú doteraz známu lokalitu asociácie Carici elongotae – Alnetum boreale na Slovensku s rôznymi vývojovými štádiami. Územie je využité ako vedecko-výskumný objekt. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Bacúšska jelšina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Muránska planina a jeho ochrannom pásme v katastri obce Bacúch.

 

PR BREZNIANSKA SKALKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 118.500m2. Ochrana fytogeograficky a dendrologicky významnej lokality duba zimného (Quercus petraea) v zachovalej porastovej formácii na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri Brezna.

 

PR FABOVA HOĽA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola zmenená na prírodnú rezerváciu. Rozloha je 2.617.513m2. Územie predstavuje cennú prírodovednú lokalitu s výskytom vzácnych lesných spoločenstiev chránených druhov fauny a zároveň predstavuje jednu z krajinných dominánt Slovenského rudohoria, s charakteristickým podhôľnym až vysočinovým reliéfom. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Muránska planina v katastri obcí Pohronská Polhora a Polomka.

 

PR HAVRANIA DOLINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1996. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 2.296.700m2. Ochrana prirodzených lesných spoločenstiev v geomorfologicky členitom území Muránskej planiny, s výskytom veľkého počtu chránených a ohrozených druhov predovšetkým flóry, vrátane paleoendemitu lykovca muránskeho (Daphne arbuscula). Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Muránska planina v katastri obce Šumiac.

 

PR HAVRANIE SKALY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1996. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 326.500m2. Ochrana zachovalých lesných porastov s typickými zástupcami flóry a fauny v 5. a 6.vegetačnom stupni. Členitý terén prechádza do skalných stien porastených lišajníkmi. Pestré geologické a fytocenologické pomery, predpoklad ďalšieho prirodzeného vývoja. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Poľana, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Hronec.

 

PR HORNÉ LAZY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 342.900m2. Územie predstavuje južné exponované, strmé skalné stráne charakteru krovinatej lesostepi s výskytom viacerých teplomilných rastlinných a živočíšnych druhov, z ktorých niektoré sú pri okraji svojho rozšírenia. Dôkaz šírenia sa xerotermných prvkov vysoko na Pohronie. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Horné lazy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri Brezna a obce Valaská.

 

PR KLENOVSKÉ BLATA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 43.600m2. Ochrana zriedkavého komplexu biotopov mokradnej flóry a fauny montánneho pásma Slovenského rudohoria na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Klenovské Blatá, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Čierny Balog.

 

PR MARTALÚZKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 1.548.200m2. Zabezpečenie ochrany krajinársky hodnotného územia so skalným amfiteátrom a zachovalými živočíšnymi a rastlinnými spoločenstvami, ktoré sa viažu na prirodzené lesné spoločenstvá 6. a 7.vegetačného stupňa a subalpínske lúky. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kráľovohoľské Tatry, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Nízke Tatry v katastri obcí Šumiac a Telgárt.

 

PR MAŠIANSKE SKALKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 169.300m2. Výskytom prevažne 160-180 ročných starých, prirodzene rozvoľnených lesných porastov. Hlavným dôvodom ochrany je zachovanie prirodzených lesných spoločenstiev s prvkami reliktného charakteru a výskytom významných a zriedkavých druhov fauny a flóry. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Muránska planina v katastri obcí Pohorelá a Vaľkovňa.

 

PR MEANDRE HRONA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.038.167m2. Funkciou chráneného územia je ochrana fluviálnych geomorfologických foriem a lúčnych rašelinných fytocenóz v doline Hrona na úseku medzi železničnými stanicami Telgárt a Červená skala na vedecko-výskumné a náučné ciele. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Alúvium Hrona, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri obcí Šumiac a Telgárt.

 

PR MOKRÁ POĽANA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2000. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 135.244m2. Zriadená bola na ochranu jedinečného a zriedkavého príkladu podmáčaných lesných a lúčnych spoločenstiev v krasovom území na karbonátovom podloží. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Muránska planina v katastri obce Šumiac.

 

PR POHORELSKÉ VRCHOVISKO

Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1979. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 266.166m2. Vyhlásená bola na ochranu komplexu rašelinných lúk so vzácnymi vrchoviskovými rastlinnými spoločenstvami na poriečnej rovine horného toku rieky Hron na študijné a vedecko-výskumné ciele. Dôležitý regulátor povrchových tokov i podzemnej vody. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Pohorelské vrchovisko, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri obce Pohorelá.

 

PR PREDAJNIANSKA SLATINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 113.500m2. Chránené územie bolo vyhlásené na ochranu zachovaných významných mokradných spoločenstiev rastlín a živočíchov so zastúpením chránených i ohrozených druhov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obce Predajná.

 

PR ROHOZNIANSKA JELŠINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 44.900m2. Vyhlásená bola na ochranu horských jelšín v Horehronskom podolí, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Rohoznianska jelšina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Brezna.

 

PR ROSIARKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1996. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 58.700m2. Účelom jej vyhlásenia je zabezpečenie ochrany horského rašeliniska a priľahlých vlhkých horských lúk a podmáčaných lesných spoločenstiev s typickými a vzácnymi zástupcami flóry a fauny Balockých vrchov. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Rosiarka, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina v katastri obce Pohronská Polhora.

 

PR VRCHSLATINA

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 18,05ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 180.550m2. Tvoria ju pomerne zachovalé zamokrené až rašelinné biocenózy, na ktoré sa viaže výskyt zvláštneho ekotypu smreka, schopného v mrazovej polohe sa trvalo reprodukovať. Sú tu podmienky pre pomalý rast porastov s tvorbou rezonančného dreva. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Vrchslatina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Sihla.

 

PR ZLATNIANSKE SKALKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 306.700m2. Vyhlásená je na ochranu zachovalých prirodzených lesných spoločenstiev s prvkami reliktného charakteru na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Ochrana významných a zriedkavých druhov fauny a flóry. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Muránska planina v katastri Vaľkovňa.

 

NPP BYSTRIANSKA JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1968. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v rokoch 2004 a 2005. Rozloha ochranného pásma je 1.041.694m2. Predmetom ochrany v ochrannom pásme sú citlivé jaskynné geosystémy. Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových vápencoch činnosťou podzemnej riečky Bystrianky na zlomových a puklinových plochách. Z výzdoby zaujmú tvary riečnej modelácie a sintrové záclony visiace z okraja sintrových kôr. Dlhá je 2.637m, z toho sprístupnených je 490m. Stará jaskyňa je známa oddávna, v rokoch 1923-1926 bola objavená Nová jaskyňa, v rokoch 1939-1940 bola čiastočne sprístupnená. V roku 1968 bola prehliadková trasa rozšírená a od roku 1971 sa časť priestorov využíva na doliečovanie respiračných chorôb. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri obce Valaská. Verejnosti je prístupná.

 

NPP JASKYŇA MŔTVYCH NETOPIEROV

Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Ochrana jaskyne – najmohutnejšieho reprezentanta podzemného krasového fenoménu rozčleneného krasu monoklinálnych hrebeňov a chrbtov, s najpočetnejším zastúpením jaskynných úrovní. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry.

 

PP HAVRANKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1992. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 130m2. Územie predstavuje zriedkavý morfologický útvar – skalnú hradbu, vypreparovanú eróziou na hrebeni medzi dvoma dolinami, ktorá umožňuje sledovať vnútornú stavbu – vrstevnatosť viacerých fáz vulkanosedimentárneho procesu. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Poľana, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Hronec.

 

PP JAJKOVSKÁ SUTINA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1998. Rozloha je 509.100m2. Zriadená bola na ochranu prirodzených skalných sutí – skalných morí v rôznom štádiu vývoja, ktoré vznikli zvetrávaním hornín veporidného kryštalinika, hlavne kremencov. Ojedinelý typ biotopu v Slovenskom rudohorí. Nachádza sa v katastri obce Predajná.

 

PP KAMENISTÝ POTOK

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1999. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 76.350m2. Zabezpečenie ochrany zachovalej ukážky ekosystému podhorského vodného toku ako významného areálu vydry riečnej (Lutra lutra). Nachádza sa v katastri obce Hronec.

 

PP PREDAJNIANSKE VODOPÁDY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1991, novelizované v roku 1992. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 117.000m2. Chránené územie bolo zriadené na ochranu výrazného geomorfologického prvku (kaskádovité vodopády, skalné moria) a zachovalých rastlinných a živočíšnych biocenóz submontánneho stupňa na kryštalinickom podloží dôležitých z vedecko-výskumného, náučného, ekologického i kultúrneho hľadiska. Nachádza sa v katastri obce Predajná.

 

PP SPÁDY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 1.400m2. Vyhlásená bola na ochranu ojedinelej morfologickej formy – stupňa s mohutným blokovým zrútením pyroxenických andezitov a 15m vysokého vodopádu v závere doliny Spády, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Poľana, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Valaská.

 

CHA BREZINKY

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2007. Rozloha je 86.910m2. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana zachovalých biotopov európskeho významu slatiny s vysokým obsahom báz, aktívne vrchoviská, prechodné rašeliniská, a trasoviská, degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy a vresoviská s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Brezinky, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Šumiac a Telgárt.

 

CHA LÚKY POD BESNÍKOM

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2010. Rozloha je 838.267m2. Účelom vyhlásenia je ochrana zachovalých biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520), Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a Smrekové lesy čučoriedkové (9410), biotopov národného významu: Mezofilné pasienky a spásané lúky, Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí a Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách a druhov rastlín a živočíchov európskeho významu a národného významu. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Lúky pod Besníkom, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Telgárt.

 

CHA MEANDRE KAMENISTÉHO POTOKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1991. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Chránené územie predstavuje 2,5km dlhý úsek Kamenistého potoka od okraja obce Sihla po horáreň Klimentka, ktorý s bezprostredným okolím vytvára unikátny model, na ktorom možno dokladovať tvorbu a dynamiku meandrov. Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Sihla.

 

CHA SUCHÁ DOLINA

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2008. Rozloha je 31.150m2. Ochrana zachovalého prioritného biotopu európskeho významu suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Suchá dolina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri obce Valaská.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist