Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Bytča

NPR SÚĽOVSKÉ SKALY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Žilina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 5.432.300m2, rozloha ochranného pásma je 2.817.700m2. Ochrana krajinársky svojrázneho a esteticky mimoriadne pôsobivého územia s pestrými morfologickými javmi, budovaného prevažne paleogénnymi súľovskými zlepencami, miestami až niekoľko 100m hrubými, ktoré pôsobením rôznych eróznych činiteľov, zvetrali do zvláštnych, fantastických a krásnych skalných zoskupení (veže, homole, ihly). Časté sú aj pseudokrasové javy – skalné okná, brány, jaskyne. Zoskupenia tvoria celé skalné mestá, na Slovensku celkom výnimočný fenomén. Zachované lesné a skalné biocenózy, pestrá flóra a fauna vrátane chránených druhov, z ktorých viaceré tu dosahujú hraničné miesta svojho výskytu. Rastlinstvo a živočíšstvo predstavuje zmes teplomilných a montánnych druhov. Územím prechádza náučný chodník, ktorý zoznamuje s prírodnými i historickými zaujímavosťami oblasti, prechádza cez Súľovský hrad a popri Gotickej bráne. Skalnatá tiesňava s význačnými morfologickými útvarmi a so vzácnou flórou a faunou. Súľovské skaly sú jednou z najstarších rezervácií na Slovensku. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Strážovské vrchy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Strážovské vrchy v katastri Bytče (časť Veľká Bytča) a obcí Jablonové, Predmier a Súľov-Hradná.

 

PP SÚĽOVSKÝ HRÁDOK

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 2001, novelizovaná v roku 2003. Rozloha 162.800m2. Ochrana skalných útvarov paleogénnych súľovských zlepencov s hojným výskytom vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu  Strážovské vrchy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Strážovské vrchy v katastri obce Súľov-Hradná.

 

PP ŠARKANIA DIERA

Prírodná pamiatka na území NPR Súľovské skaly bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Ochrana 60m dlhej puklinovo-rútivej jaskyne s troma oknami, ktorá vznikla mechanickým rozpadom zlepenca po puklinách. Jaskyňa je známa archeologickými nálezmi z obdobia lengyelskej kultúry v mladšej dobe kamennej (neolite) i paleontologickými nálezmi – pozostatky vyhynutých živočíchov (jaskynného medveďa). Prvým, kto v jaskyni kopal, bol majiteľ turistickej chaty (neskôr horárne pod skalami Toranie) J. Císařovský. Našiel úlomky nádob a kostí, z ktorých časť je v Národnom múzeu v Prahe. V roku 1935 tu robil vykopávky F. Papánek. Medzi úlomkami nádob a kosťami našiel i lebku jaskynného medveďa. O rok neskôr, v roku 1936, F. Pauk našiel pri prekopávkach v jaskyni úlomky nádob, železný hrot, kamenné nožíky, rozličné kosti. Archeologické nálezy z jaskyne sú dnes uložené v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Jaskyňa je verejnosti prístupná v období od 1.mája do 1.novembra za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v CHKO Strážovské vrchy v katastri obce Súľov-Hradná.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist