Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Dolný Kubín

NPR CHOČ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha 14.280.500m2. Ochrana významnej vrcholovej skupiny Chočských vrchov s osobitnými geologickými, geomorfologickými, botanickými, zoologickými a krajinárskymi hodnotami a s okolím, predstavujúcej trosku vápencovo-dolomitového chočského príkrovu s bralnatým reliéfom. Zachované biocenózy bučín, smrečín, kosodreviny a skál. Výskyt endemitov, chránených a iných zriedkavých druhov flóry a fauny. Využitie na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Choč, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Jasenová a Vyšný Kubín.

 

NPR MINČOL

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 961.000m2. Ochrana zachovalého komplexu pôvodných vysokohorských smrečín a zmiešaných porastov smrekovo-bukovo-jedľového vegetačného stupňa, miestami pralesovitého charakteru Oravskej Magury so vzácnou flórou na vedecko-výskumné a náučné ciele. Geologickým podložím je flyš (pieskovce, bridlice). Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri Dolného Kubína a obcí Veličná a Zázrivá.

 

NPR ROZSUTEC

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 8.415.500m2. Ochrana geobiocenologického komplexu výraznej krajinnej dominanty Krivánskej Malej Fatry s morfologickými atraktívnosťami, ako sú tiesňavy, rokliny, obrie hrnce, vodopády, skalné steny a bralá. Geologické podložie tvorí prevažne vápenec a dolomit, ktorý výrazne vyčnieva nad mäkšie modelovaný reliéf budovaný slienitými vápencami, slieňovcami a bridlicami. Vzácne ekosystémy, lesné porasty s prirodzeným drevinovým zložením. Výskyt endemických, reliktných, vzácnych a zriedkavých druhov flóry a fauny. Zachovalé biocenózy. Bohatý výskyt chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ako aj zriedkavé tvary krasového reliéfu. Niektoré rastlinné spoločenstvá sú v rámci Slovenska unikátne, žije tu asi 2.000 druhov živočíchov, takmer všetky druhy chránených rastlín Slovenska. Ochrana dôležitá z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obcí Párnica a Zázrivá.

 

NPR SOKOLEC

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.992.400m2. Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev reliktných borín, bukových javorín, vápencových bučín a iných zmiešaných lesov miestami pralesovitého charakteru v bralnatom reliéfe s bohatým výskytom vápnomilnej flóry a výskytom vzácnych živočíšnych druhov, hniezdiskami dravého vtáctva na vedecko-výskumné a náučné ciele. Geologickým podložím je dolomit a vápenec. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obce Párnica.

 

NPR ŠÍP

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 3.015.200m2. Ochrana výraznej krajinnej dominanty so zriedkavou vápnomilnou flórou, významnou vegetačnou stupňovitosťou a vzácnymi živočíšnymi spoločenstvami na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Geologické podložie tvorí dolomit, v nižších polohách vápenec. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Šíp, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri obce Žaškov.

 

NPR ŠRÁMKOVÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.436.500m2. Ochrana zachovalých pôvodných zmiešaných pralesovitých lesov jedľovo-bukového a smrekovo-bukovo-jedľového vegetačného stupňa. Ochrana zachovalých prirodzených lesných a hôľnych spoločenstiev Malej Fatry. Geologické podložie tvorí žula, vápence a kremence. Územie s veľkým vedeckým významom pre štúdium karpatských horských spoločenstiev. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obcí Kraľovany a Párnica.

 

NPR ŠÚTOVSKÁ DOLINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 5.266.500m2. Ochrana biologicky a krajinársky mimoriadne cenného priestoru Malej Fatry so zachovalými komplexmi lesov typického karpatského horského a vysokohorského charakteru (jedľovo-bukový, smrekovo-bukovo-jedľový, smrekový a kosodrevinový vegetačný stupeň) na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Súčasťou NPR je aj Šútovský vodopád, najvyšší vodopád Malej Fatry a tiesňava Tesné. Geologické podložie tvorí žula, ojedinele vápence a kremence. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obcí Kraľovany a Párnica.

 

PR DUBOVSKÉ LÚKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Kozinská. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Dubovské lúky. Rozloha je 160.289m2. Ochrana prirodzených mezofilných a zamokrených lúk reprezentujúcich jedinú lokalitu chránenej rastliny žltohlav európsky (Trollius europaeus L.) v ochrannom pásme NP Malá Fatra na vedecko-výskumné a študijné ciele. Výskyt viacerých chránených rastlinných druhov. Geologickým podložím sú bridlice a pieskovce flyšového pásma. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Zázrivské lazy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri obce Zázrivá.

 

PR JAVORINKA

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 35,52ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 355.200m2. Ochrana fragmentu zriedkavých prirodzených jedľových bučín Kysuckej vrchoviny. Zachytáva typovú pestrosť rôznych petrografických typov bystrickej jednotky flyšového pásma so zachovanou vegetáciou a faunou a ich vplyv na morfologický vývoj, hydrologické pomery a vegetáciu. Vedecké, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kysucké Beskydy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Kysuce v katastri obce Zázrivá.

 

PR KUNOVO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980, novelizované v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 119.200m2. Ochrana geologicky a esteticky výraznej dominanty na okraji trosky chočského príkrovu, budovanej strednotriasovými vápencami. Ochrana územia, genézou súvisiaceho s územím NPR Choč. Objekt vykazuje aj biologické hodnoty lesnej, trávnatej a krovinnej vegetácie a je prirodzeným biotopom chránenej flóry a fauny. Zachované horské a teplomilné biocenózy a prirodzené stanovište chránených druhov rastlín a živočíchov. Nachádza sa v katastri obce Jasenová.

 

PR PARÁČ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 452.700m2. Ochrana zachovalého zvyšku pôvodných porastov vysokohorských smrečín s jarabinou vtáčou na flyšových pieskovcoch a bridliciach Oravskej Magury na vedecko-výskumné a náučné ciele. Územie má vedecko-výskumný a študijný význam, pretože je to posledný zvyšok pôvodných lesov v obkľúčení umelých smrekových monokultúr. Geologickým podložím sú bridlice a pieskovce flyšového pásma. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri obce Zázrivá.

 

PR VEĽKÁ LUČIVNÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 663.800m2. Ochrana najväčšieho náleziska tisu obyčajného (Taxus baccata) v Malej Fatre s výskytom viacerých chránených druhov rastlín. Ochrana prirodzených lesných spoločenstiev v Malej Fatre a na Orave na vedecko-výskumné a náučné ciele. Geologické podložie tvorí vápenec. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obce Párnica.

 

NPP ORAVSKÉ HRADNÉ BRALO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Hradné bralo. Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Rozloha je 36.200m2. Ochrana výraznej krajinnej impozantnej dominanty 112m vysokého geomorfologického výtvoru, brala vypínajúceho sa nad riekou Oravou s areálom Oravského hradu v katastri obce Oravský Podzámok. Výskyt vápnomilnej vegetácie.

 

PP BÔRICKÁ MLÁKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Bôriková mláka. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 6.000m2. Ochrana slatinného rašeliniska s výskytom zachovaných pôvodných spoločenstiev sústreďujúcich značný počet prvkov slatinnej, močiarnej a rašelinovej vegetácie. Svojrázny geomorfologický útvar zamokreného sedielka. Geologickým podložím sú bridličnaté sliene flyšového pásma. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Zázrivské lazy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri obce Zázrivá.

 

PP KRAĽOVIANSKY MEANDER

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 182.300m2. Ochrana veľmi vzácnej formy riečneho profilu – antecedentného prielomu Váhu cez výbežok Veľkej Fatry. Patrí medzi ojedinelé a typicky vhĺbené dolinové meandre a je dokladom tektonického a geomorfologického vývoja oblasti poskytujúcim poskytujúcim možnosť rekonštrukcie paleografických pomerov územia. Na hrebeňoch priesmyku valové opevnenia z doby železnej. Územie má okrem vedeckého aj veľký populárno-náučný význam. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obce Kraľovany.

 

PP PUCOVSKÉ ZLEPENCE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 48.485m2. Ochrana významnej geologickej lokality paleogénnych zlepencov v Oravskej Magure, dôležitej z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho hľadiska. Nachádza sa v katastri obce Pucov.

 

CHA OSTRÁ SKALA A TUPÁ SKALA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Ostrá a Tupá skala. Rozloha je 223.000m2, rozloha ochranného pásma je 129.800m2. Ochrana geomorfologickej dominanty s archeologickými nálezmi, praveké opevnené sídlisko púchovskej kultúry. Prírodný výtvor s význačnými geomorfologickými, estetickými, krajinárskymi, prírodovednými, kultúrnymi a archeologickými hodnotami. Ochrana skalných útvarov v oblasti flyšového pásma Západných Karpát s pestrou vápnomilnou flórou. Nachádza sa v katastri obce Vyšný Kubín.

 

CHA RIEKA ORAVA

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1997. Rozloha je 4.417.463m2. Ochrana komplexu zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru nadregionálneho významu s bohatým druhovým zastúpením fauny a flóry a biotopov mnohých chránených, vzácnych a ohrozených druhov organizmov. Chránený areál je s rozlohou nad 90% súčasťou územia európskeho významu Orava, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri Dolného Kubína (časti Kňažia, Malý Bysterec, Mokraď, Veľký Bysterec a Záskalie) a obcí Bziny, Dlhá nad Oravou, Horná Lehota, Istebné, Kraľovany, Krivá, Medzibrodie nad Oravou, Oravská Poruba (časť Zábrež), Oravský Podzámok (časť Dolná Lehota), Párnica, Sedliacka Dubová, Veličná a Žaškov.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist