Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Galanta

NPR DUBNÍK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 165,19ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 1.651.900m2. Ochrana posledných vzácnych a ojedinelých zvyškov prirodzených lesných spoločenstiev (zo skupiny lesov juhovýchodnej Európy), zmiešaných dubových lesov s bohatým krovitým a bylinným podrastom a s hniezdiskami chránených a vzácnych druhov vtákov. Ornitologická lokalita výrika malého. Pôdnym typom je černozem, geologickým podkladom spraš. Na okraji rezervácie sa nachádzajú staré duby vhodné ako vtáčie hniezdisko. Národná prírodná rezervácia je s rozlohou nad 90% súčasťou územia európskeho významu Dubník, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Pusté Sady a Vinohrady nad Váhom.

 

PR MAČIANSKY HÁJ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 253.300m2. Ochrana prirodzeného zvyšku lesného komplexu Podunajskej roviny, predstavujúceho brestovú jaseninu s hrabom. Výskyt chránených druhov rastlín. Bohatý výskyt klokoča perovitého. Využitie na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obce Veľká Mača.

 

PR SLÁDKOVIČOVSKÁ DUNA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 11.030m2. Ochrana už spevnenej pieskovej duny, jednej z najsevernejších na Podunajskej nížine. Ochrana zachovaných zvyškov pieskomilnej vegetácie s výskytom fytogeograficky významných druhov na charakteristickom, najsevernejšie situovanom pieskovom presype Podunajskej roviny na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri Sládkovičova.

 

PP MAČIANSKY PRESYP

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 12.772m2. Ochrana jedného z posledného, pomerne dobre zachovaného pieskového presypu Podunajskej roviny so zalesnenou severnou časťou. Poskytuje vhodné stanovište pre výskyt zriedkavej piesko a teplomilnej vegetácie a živočíšstva. Zároveň tvorí významný ekostabilizačný krajinotvorný prvok v odlesnenej poľnohospodárskej oblasti Podunajskej nížiny. Vzácne doklady osídlenia z mezolitu. Nachádza sa v katastri Sládkovičova.

 

PP MOSTOVSKÉ PRESYPY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Mostovianske presypy. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 30.721m2. Ochrana spevnených pieskových presypov, ktoré poskytujú posledné útočiská pre teplo a pieskomilnú flóru a faunu v okolitej poľnohospodársky využívanej krajine Podunajskej roviny. Význam ochrany spočíva v zachovaní týchto typických nížinných útvarov. Nachádza sa v katastri obce Mostová.

 

PP ŠTRKOVSKÉ PRESYPY

Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1973, novelizovaná v rokoch 1983 a 2004. Rozloha je 17.755m2. Územie predstavuje tri pieskové presypy spevnené vo svojej vrcholovej časti agátovým porastom. Dôvodom ochrany je zachovanie hĺbkovej a plošnej neporušenosti presypov s rastlinným krytom pre vedecké a náučné ciele. Archeologické náleziská. Nachádza sa v katastri obce Šoporňa.

 

PP TOMÁŠIKOVSKÝ PRESYP

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 9.875m2. Územie tvorí pieskový presyp, ktorého stredná časť je však narušená ťažbou v pomerne veľkom plošnom rozsahu až do hĺbky 1,5m. Dobre zachované sú okraje presypu s výskytom typických piesko a suchomilných rastlín a živočíchov. Nachádza sa v katastri obce Tomášikovo.

 

CHA ABRAHÁMSKY PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Abraháme. Rozloha je 108.459m2. Ochrana historického parku tvoriaceho súčasť lesného komplexu so zachovanými cennými i cudzokrajnými stromami, kríkmi a v podraste s bohatou flórou bylinných druhov. Najpočetnejšie sú zastúpené listnaté dreviny, z ktorých prevláda dub letný, lipa malolistá a veľkolistá, javory. Dendrologickou zvláštnosťou je hrab obyčajný mimoriadnych rozmerov. Park vznikol v 19.storočí pretvorením z lužného lesa ako súčasť okolia kaštieľa. Park priamo prechádza do lesného komplexu Časlov. Park predstavuje objekt veľkej biologickej, dendrologickej, architektonickej a historickej hodnoty. Nachádza sa v katastri obce Abrahám.

 

CHA GALANTSKÝ PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Galante. Rozloha je 33.927m2. Ochrana historického parku s najväčšou súvislou zeleňou v okrese s výskytom množstva starých hodnotných jedincov drevín. Predstavuje objekt veľkej historickej, mikroklimatickej, biologickej, hygienickej, dendrologickej a architektonickej hodnoty. Možnosti pre krátkodobú rekreáciu. Nachádza sa v katastri Galanty.

 

CHA KOŠÚTSKY PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park pri obecnom úrade v Košútoch. Pôvodne mal názov Park v Košútoch II (pri obecnom úrade). Rozloha je 19.050m2. Ochrana historického parku z 19.storočia s pôvodnými stromovými a krovinnými domácimi drevinami (javor poľný a jaseňolistý, brest hrabolistý, orgován obyčajný a iné). Z hodnotných drevín vysokého veku vyniká jedinec brestu hrabolistého s obvodom kmeňa 470cm. Park má v obci lokalizovanej v poľnohospodárskej krajine veľký environmentálny význam. Má značnú mikroklimatickú, dendrologickú, biologickú ahistorickú hodnotu. Tvorí rekreačné zázemie pre obec a blízky domov dôchodcov. Nachádza sa v katastri obce Košúty.

 

CHA PARK PRI IHRISKU

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park pri ihrisku v Košútoch. Pôvodne mal názov Park v Košútoch I (pri ihrisku). Rozloha je 26.582m2. Ochrana historického parku s niektorými zachovanými exemplármi stromov z pôvodnej výsadby. Z dovezených druhov tu rastie jedinec platana javorolistého, z domácich druhov lipa malolistá. Park je vhodným zázemím pre športový areál a poskytuje možnosti pre krátkodobú rekreáciu občanov a výchovné využitie. Vznik parku pravdepodobne súvisí s výstavbou blízkej kúrie v 2.polovici 19.storočia. Nachádza sa v katastri obce Košúty.

 

CHA SEREDSKÝ PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Seredi. Rozloha je 84.163m2. Ochrana historického parku významnej prírodnej, vedecko-výskumnej náučnej a kultúrnej hodnoty. Je to najväčšia súvislá plocha zelene na území mesta, ktorá poskytuje občanom možnosti na krátkodobú rekreáciu. Nachádza sa v katastri Serede.

 

CHA SLÁDKOVIČOVSKÝ PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Sládkovičove. Rozloha je 12.020m2. Ochrana na historickom parku so starými exemplármi drevín. Najstarší strom je lipa veľkolistá, platan javorolistý a ďalšie cudzokrajné dreviny. Je to významný prvok mestskej zelene, nachádza sa pri kaštieli. Nachádza sa v katastri Sládkovičova.

 

CHA ŠALGOČIANSKY PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Šalgočke. Rozloha je 26.051m2. Ochrana historického parku ako významnej prírodnej hodnoty na vedecko-výskumné, náučné a kultúrnospoločenské ciele. Je to najväčšia plocha zelene v súčasnej aglomerácii troch obcí, Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka. Nachádza sa v katastri obce Šalgočka.

 

CHA TOMÁŠIKOVSKÝ PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Tomášikove. Rozloha je 228.866m2. Historický park založený vo voľnom krajinárskom slohu v blízkosti barokovo-klasicistického kaštieľa, ktorý bol postavený na starších základoch zo 17.storočia. Pôvodne park súvisel s kaštieľom, dnes tvorí iba izolovanú plochu na ostrove Čiernej vody, na okraji intravilánu. Z hľadiska dendrologického je najcennejším parkom v okrese. V parku je zastúpených 22 druhov cenných exotických drevín. Park je najväčšou, najhodnotnejšou a najudržovanejšou parkovou plochou v okrese s výskytom starých hodnotných porastov. Predstavuje objekt veľkej historickej, mikroklimatickej, biologickej, hygienickej, dendrologickej a architektonickej hodnoty. Nachádza sa v katastri obce Tomášikovo.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist