Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Hlohovec

NPR DUBNÍK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 165,19ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 1.651.900m2. Ochrana posledných vzácnych a ojedinelých zvyškov prirodzených lesných spoločenstiev (zo skupiny lesov juhovýchodnej Európy), zmiešaných dubových lesov s bohatým krovitým a bylinným podrastom a s hniezdiskami chránených a vzácnych druhov vtákov. Ornitologická lokalita výrika malého. Pôdnym typom je černozem, geologickým podkladom spraš. Na okraji rezervácie sa nachádzajú staré duby vhodné ako vtáčie hniezdisko. Nachádza sa v katastri obce Dvorníky.

 

PR SEDLISKÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974, novelizovaná v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Trnava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 58.539m2. Ochrana lesostepných až stepných xerotermných spoločenstiev na juhozápadných dolomitových svahoch prekrytých sprašou s bohatým výskytom poniklecov (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans, P. vulgaris ssp. grandis) v sprievode ďalších zriedkavých a významných teplomilných druhov rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné a kultúrno-náučné ciele. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Sedliská, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Hlohovca.

 

CHA DEDOVA JAMA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 295.700m2. Ochrana zvyšku pôvodného lužného lesa, ktorý je významný ako refúgium živočíšstva, dôležitý krajinotvorný prvok a lokalita ojedinelého výskytu populácie bledule letnej a ďalších chránených druhov rastlín. Nachádza sa v katastri obce Červeník.

 

CHA MALÉ VÁŽKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 34.877m2. Územie je vyhlásené na ochranu vodných biocenóz dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Predstavuje vzácny zvyšok mŕtveho ramena v Podunajskej pahorkatine so zachovanými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami stojatých vôd. Nachádza sa v katastri obce Červeník.

 

OcCHÚ ZÁMOCKÝ PARK V HLOHOVCI

Obecné chránené územie bolo vyhlásené v roku 2017. Rozloha je 334.186m2. Chránené územie je situované v juhozápadnej časti intravilánu mesta Hlohovec v blízkosti obytnej mestskej zóny. Rovinatá časť na alúviu rieky Váh. Využívané je ako mestský park s časovo neobmedzeným prístupom pre návštevníkov. Park je pamiatkovým objektom. Jeho súčasťou sú chránené stromy – borovica lesná a platan západný. Patri medzi genofondovo významné plochy flóry a fauny a plochy so zachovalými prirodzenými alebo prírode blízkymi fytocenózami a zoocenózami. Je dielom záhradnej a krajinnej architektúry s nadregionálnym významom. Nachádza sa v katastri Hlohovca.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist