Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Kežmarok

NPR BELIANSKE LÚKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 894.206m2. Jediné väčšie nedotknuté rašelinisko Popradskej kotliny. Záujmová sféra zachovania krovinných biocenóz s veľkým krajinárskym významom v podtatranskej poľnohospodárskej krajine. Zriedkavé lúčne a slatinné fytocenózy so vzácnymi taxónmi. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Belianske lúky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochranných pásmach TANAP-u A PIENAP-u v katastri Spišskej Belej.

 

NPR MOKRINY

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 882,82ha (z toho bolo 611,58ha ochranných lesov, 251,83ha lesov osobitného určenia, 18,98ha nelesných plôch, 0,27ha lúk a 0,16ha záhrad). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 8.828.200m2. Jedna z najvýznamnejších prírodovedných lokalít strednej Európy. Glacifluviálne kužele na flyšovom podloží so vzácnymi zvyškami rašelinnej flóry, ktorá v minulosti lemovala celé úpätie Vysokých Tatier. Výskyt vzácnych druhov – všivca žezlovitého, rojovníka močiarneho, reliktné breziny. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Rakúsy.

 

PR JEZERSKÉ JAZERO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Novelizovaná bola v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 21.800m2. Jazero zosuvného pôvodu v súvislom komplexe smrekových lesov pod hrebeňom Spišskej Magury. Geomorfologicky veľmi významné územie s výskytom niektorých vzácnych druhov rašeliníkov. Nachádza sa v ochrannom pásme PIENAP-u južne od obce Jezersko.

 

PR KÚT

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako les osobitného určenia výmeru 11,22ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 112.200m2. Nachádza sa v Popradskej kotline v kotlinovej pahorkatine na glacifluviálnych nánosoch. Fytocenologicky patrí k prechodným typom medzi rašelinnými lúkami a vrchoviskami. Rastú tu chránené druhy rastlín, viaceré sú kriticky ohrozené. Nenarušené zoocenózy montánneho stupňa. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obcí Huncovce a Malý Slavkov.

 

PR MALÉ JAZERÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 7,06ha (z toho bolo 6,66ha lesov a 0,40ha vodnej plochy). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 70.600m2. Jeden z mála príkladov zahradených jazier v dôsledku plazivých deformácií svahov vo flyšových horninách Západných Karpát. Biologicky vzácny výskyt azonálnych spoločenstiev prechodných rašelinísk vo vrcholových častiach flyšových pohorí s veľmi ohrozenými taxónmi flóry Slovenska. Prírodná rezervácia je s rozlohou 90% súčasťou územia európskeho významu Malé osturnianske jazerá, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme PIENAP-u v katastri obce Osturňa.

 

PR PÁLENICA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 291,20ha (z toho bolo 52,83ha ochranných lesov, 224,58ha lesov osobitného určenia, 5,33ha nelesných plôch a 8,46ha lúk). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.912.000m2. Je významná najmä floristicky. Dolomitový podklad podmienil pestrosť druhov i fytocenóz. Jedinečná je asociácia Seslerio-pinetum, ktorá tu má v celých Tatrách, a možno i v Západných Karpatoch, jedinú lokalitu. Dealpínske, vápnomilné, xerotermné i chránené druhy. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obce Lendak.

 

PR POŠ

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 20,82ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 208.200m2. Ochrana jedného z mála zachovaných biotopov rašelinísk prechodného a slatinného typu. Výskyt viacerých ohrozených, vzácnych a endemických taxónov flóry. Zvyšky lesných porastov podmáčaných brezových jelšín a borovicových smrečín. Fauna montánneho stupňa. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Poš, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obce Stará Lesná.

 

PR SLAVKOVSKÝ JAROK

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bolo územie vyhlásené za chránené nálezisko. V čase vyhlásenia malo ako ochranný les výmeru 2,48ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 24.800m2. Vyhlásená bola na ochranu veľmi ohrozeného taxónu kosatca sibírskeho, ktorý má v podtatranskej oblasti len tri známe lokality. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obce Malý Slavkov.

 

PR VEĽKÉ OSTURNIANSKE JAZERO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 48,81ha (z toho bolo 35,15ha lesov, 2,77ha vodnej plochy a 10,89ha pasienkov). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 488.100m2. Predstavuje jeden z mála príkladov zahradených jazier v dôsledku plazivých deformácií svahov vo flyšových horninách Západných Karpát. V závislosti od výšky vodnej hladiny – celá séria vodných a rašelinných fytocenóz so vzácnymi, ohrozenými a chránenými taxónmi. Prírodná rezervácia je s rozlohou nad 90% súčasťou územia európskeho významu Veľké osturnianske jazero, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme PIENAP-u v katastri obce Osturňa.

 

PP BELIANSKY POTOK

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 2012. Rozloha je 25.201m2. Účelom vyhlásenia prírodnej pamiatky je ochrana druhu európskeho významu: mihuľa potočná (Lampetra planeri). Nachádza sa v katastri Spišskej Belej.

 

PP JASKYŇA V SKALKE

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2008. Rozloha je m2. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v katastri obce Toporec.

 

PP JAZERO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Ozero. Rozloha je 143.578m2. Vyhlásená bola na ochranu významného geomorfologického útvaru, ako aj typických lesných fytocenóz s celým radom vzácnych rastlinných druhov na vedecko-výskumné a náučné ciele. Je to zosuvmi zahradené bočné údolie s jazerom. Výskyt plavuníka splošteného. Nachádza sa v ochrannom pásme PIENAP-u v katastri obce Osturňa.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist