Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Liptovský Mikuláš

NPR DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1929, novelizované v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 8.368.800m2. Rastlinné spoločenstvo lesných porastov reprezentujú fytocenózy trávnatých bučinových smrečín a smrekových kosodrevín. V drevinovom zložení prevláda Pinus silvestris, menej sú zastúpené Picea excelsa a Larix decidua. Pozoruhodný výskyt Globularia cordif. Ochrana strednej časti Demänovskej doliny s prirodzenými, často pralesovitými porastmi. Zrázne dolomitové a vápencové bralá s rôznorodými krasovými formami a rozsiahlym jaskynným systémom s najvýdatnejšou vyvieračkou na toku Demänovky. Pestrá vegetácia a rôznorodé živočíšstvo. Vedecky, krajinársky a turisticky patrí k najvýznamnejším územiam Slovenska. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Demänovská Dolina.

 

NPR ĎUMBIER

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 20.437.600m2. Hlavný hrebeň a severné svahy nad závermi dolín Ludárová, Bystrá a Štiavnica s typickým glaciálnym reliéfom (kary, ľadovcové kotly) na prevažne žulovom podklade. Stanovištia horského, alpínskeho a subalpínskeho stupňa. Prevaha smreka nad bukom. Ochrana jedinečného ľadovcového reliéfu najvyššie položenej žulovej časti Nízkych Tatier, ako aj vysokohorského krasu. Komplex skalných vrcholov a žľabov, alpínskych hôľ, stupňa kosodreviny, horských ihličnatých lesov s pestrou vegetáciou a rôznorodou faunou, so vzácnymi a ojedinelými druhmi. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Liptovský Ján.

 

NPR JÁNSKA DOLINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1928, novelizované v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 16.965.300m2. Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev s bohatstvom chránených druhov rastlín a živočíchov, krasových foriem vrátane najhlbších jaskýň Slovenska a typickej horskej prírody NP Nízke Tatry na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Ochrana jednej z najzachovalejších dolín v NP Nízke Tatry s množstvom krasových javov. Lesné spoločenstvá predstavujú ojedinelú ukážku zachovaných lesov s prirodzeným zastúpením všetkých prírodných zložiek, typických pre krasové územia horských polôh Západných Karpát. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Jedna z najstarších rezervácii na Slovensku sa nachádza v NP Nízke Tatry v katastri obce Liptovský Ján.

 

NPR KVAČIANSKA DOLINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 461,79ha (z toho bolo 444,65ha lesa, 10,15ha nelesných plôch a 6,9879ha pasienkov). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.617.900m2. Ochrana hlbokej kaňonovitej antecedentnej doliny Kvačianky na vápencoch v mezozoiku Chočských vrchov. Zachovalé lesné a skalné biocenózy s chránenými a ohrozenými taxónmi flóry a fauny. Vedecký význam pre štúdium vzniku a vývoja Centrálnych Západných Karpát a ich mladých horotvorných fáz, kultúrny a edukačný význam. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Prosečné, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Kvačany a Veľké Borové.

 

NPR MNÍCH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 747.500m2. Ochrana komplexu prírodných hodnôt s množstvom ojedinelých a chránených rastlín a živočíchov v esteticky pôsobivom členitom prostredí Západných Karpát na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Ochrana prírodných hodnôt bralnatej časti Sokola a Mnícha s povrchovými a podzemnými krasovými formami. Zachovalé lesné spoločenstvá, množstvo vzácnych rastlín a živočíchov v pôsobivom prostredí. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Bobrovec.

 

NPR OHNIŠTE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 8.522.600m2. Ochrana zaujímavých geomrfologických výtvorov, krasového systému, prirodzených komplexov lesných porastov často pralesovitého charakteru, vedecky významných rastlín a živočíšnych druhov a ich spoločenstiev na dolomitoch a dolomitických vápencoch. Bizarné útvary, bralá, steny, terasy, priepasti a trhliny. Územie patrí k najvýznamnejším botanickým a zoologickým lokalitám Slovenska. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri Liptovského Hrádku a obce Liptovský Ján.

 

NPR PROSIECKA DOLINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 341,73ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 3.417.300m2. Ochrana jednej z najkrajších tiesňavových dolín Chočských vrchov s bohatým zastúpením krasových foriem georeliéfu. Kaňonovitá dolina vytvorená Prosiečankou vo vápencoch a dolomitoch pohoria so zachovalými skalnými a lesnými biocenózami. V bočnej tiesňave je 15m vysoký vodopád. Pestrá biota inverzných biotopov na mezozoickom podklade s chránenými a inými zriedkavými druhmi rastlín a živočíchov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Prosečné, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Prosiek.

 

NPR SALATÍN

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Liptovský Mikuláš. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 11.929.900m2. Ochrana komplexu zachovalých prírodných hodnôt v západnej časti Nízkych Tatier. Vyznačuje sa pestrou geologickou stavbou, zaujímavým georeliéfom, prítomnosťou mnohých krasových foriem – bralá, tiesňavy, priepasti, jaskyne, ponory, vyvieračky. Floristická pestrosť s množstvom prealpínskych a dealpínskych chránených druhov, endemitov i reliktov. Neobyčajne cenné rastlinné a živočíšne spoločenstvá. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Salatín, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Partizánska Ľupča.

 

NPR SUCHÁ DOLINA

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 1.585,54ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 15.855.400m2. Je ukážkou všetkých základných geologických a tektonických typov stavebných jednotiek Tatier. Ochrana morfologicky členitého rozhrania medzi Západnými Tatrami a Chočskými vrchmi s početnými krasovými javmi, významnými rastlinami a živočíchmi a pestrou škálou zachovalých lesných spoločenstiev v rozpätí od bukového po kosodrevinový stupeň.  Je to z veľkej časti nenarušené územie s bohatou diverzitou rastlinných druhov typických pre karpatskú flóru. Ochrana ukážky všetkých základných typov geologických a tektonických stavebných jednotiek Tatier s veľmi pestrým a rozmanitým výskytom rastlinných a živočíšnych druhov. Súčasťou NPR sú krasové javy (napr. Medvedia jaskyňa, Dúpnica a iné). Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obcí Kvačany, Liptovské Matiašovce, Liptovský Trnovec a Pavlova Ves, časť Babky.

 

NPR TICHÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 5.966,64ha (z toho bolo 4.525,09ha ochranných lesov, 446,29ha lesov osobitného určenia, 990,94ha nelesných plôch a 4,32ha lúk). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 59.666.400m2. Ochranársky jedna z najvýznamnejších oblastí Tatier. Ukážka príkrovovej stavby Tatier, prvé paleontologické nálezy suchozemskej mezozoickej fauny a flóry na Slovensku. Vysokohorský kras, pramenná oblasť Belej, reprezentatívne povodie UNESCO. Mimoriadne vzácna flóra, mnoho endemitov a reliktov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Pribylina.

 

NPR TURKOVÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.070.000m2, rozloha ochranného pásma 309.500m2. Územie predstavuje zachovalé lesné spoločenstvá reliktného charakteru na vápencovo-dolomitovom úbočí (Pinetum dealpinum a Fagetum dealpinum). Smrekovce, smreky, jedle, buky, reliktné bory. Vzácne zmiešanie horských a teplomilných rastlinných druhov, z toho viacerých chránených a zriedkavých. Územie bude využité ako vedecký objekt s možnosťou štúdia dlhodobej sukcesie rôznych biocenóz. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Turková, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Nízke Tatry v katastri obce Východná.

 

PR JELŠIE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 261.000m2. Ochrana ojedinelého, uceleného a najzachovalejšieho komplexu spoločenstiev jaseňovej jelšiny v Liptovskej kotline, ktorý je vedecko-výskumným objektom. Ochrana súvislého komplexu porastov jelše lepkavej. Ukážka drevinového zloženia lesov v minulosti. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Jelšie, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Nízke Tatry v katastri Liptovského Mikuláša, v časti Bodice.

 

PR MACHY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 256.100m2. Územie predstavuje ukážku rašelinných spoločenstiev podtatranských fluvioglaciálnych plošín (Abieto-Piceetum, Pinetum ledosum), ktorých obdobu nachádzame na Slovensku len na hornej Orave. Ochrana zachovalých spoločenstiev podmáčaných jedľových smrečín a rojovníkových borín. Vegetácia má ráz rašeliniska s výraznými prvkami vrchovísk. Územie je využívané ako vedecko-výskumný objekt. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Machy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obce Liptovská Kokava.

 

PR ŠVIHROVÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 56.472m2. Ochrana slatinno-rašelinných fytocenóz prechodného typu, ktoré sa zachovali v dôsledku priaznivého vodného režimu. Výskyt chránených druhov rastlín v Liptovskej kotline, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Výskyt kosatca sibírskeho (Iris sibirica) tu bol zistený po prvýkrát. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Švihrová, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Jamník ale nie je verejnosti prístupná.

 

NPP DEMÄNOVSKÉ JASKYNE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v rokoch 2004 a 2009. Rozloha ochranného pásma je 5.923.152m2. Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa Mieru, Demänovská jaskyňa Slobody spolu s Pustou jaskyňou tvoria jeden jaskynný systém dlhý vyše 20km, vyerodovaný ponorovou riekou Demänovkou vo vápencoch stredného triasu, ktorá i dnes preteká cez mohutné priestory týchto jaskýň. Ochrana rozsiahleho jaskynného systému (asi 30 jaskýň), ktorý sa vytvoril v strednotriasových vápencoch chemickou činnosťou prevažne podzemných vôd, napríklad riečky Demänovka a neskôr i rútením z povaly a stien. S celkovou dĺžkou 32,9km a hĺbkou 195m je systém najdlhšou jaskyňou Slovenska. Je typickým reprezentantom alogénneho krasu s jedinečnou kvapľovou aj ľadovou výzdobou mimoriadnej vedeckej aj kultúrnej hodnoty. Prvú vedeckú prácu o Demänovskej jaskyni uverejnil Matej Bel v roku 1736 s mapou J. Buchholtza z roku 1719. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Demänovská Dolina.

 

NPP JASKYŇA ZLOMÍSK

Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Jaskyňa, najbohatšie nálezisko plastického sintra v rôznom vývoji s najtypickejším príkladom vzniku podzemných priestorov zrútením po vrstevných plochách. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Liptovský Ján.

 

NPP OKNO

Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Ochrana rovnomennej jaskyne, ktorá predstavuje hodnoty celoslovenského charakteru. Ochrana inaktívnej fluviokrasovej jaskyne dlhej 930m. Vyznačuje sa pozoruhodnou sintrovou výzdobou a boli v nej objavené archeologické nálezy z obdobia eneolitu. Jaskyňa bola využívaná počas SNP. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Demänovská Dolina. Verejnosti nie je prístupná.

 

NPP STANIŠOVSKÁ JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972, novelizované v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Ochrana 1.680m dlhých jaskynných priestorov a chodieb, ktoré vyerodovala pozemná riečka Štiavnica vo vápenci stredného triasu v dvoch úrovniach. Vchod je v nadmorskej výške 761m. Inaktívna fluviokrasová jaskyňa má archeologický a historický význam, bola osídlená v stredoveku. Čiastočne narušená kvapľová výzdoba. Horné časti majú bohatú výzdobu. K jaskyni patrí i Malá Stanišovská jaskyňa. Spolu s ňou je najvýznamnejším zimoviskom netopierov v Jánskej doline. Verejnosti nie je prístupná. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Liptovský Ján.

 

NPP STARÝ HRAD

Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Jeden z najvýznamnejších krasových fenoménov Slovenska. V súčasnosti neporušená a najhlbšia známa priepasť Slovenska s hĺbkou 432m a s rozsiahlym systémom vertikálnych a horizontálnych podzemných chodieb s celkovou dĺžkou 5.101m. Nachádza sa vo vysokohorskom krase východne od Krakovej hole /1.751,6m/. Má bohatú sintrovú výzdobu. Význam pre speleologický výskum, otázka prepojenia s ďalšími jaskyňami. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Liptovský Ján.

 

NPP ŠTEFANOVÁ

Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku Štefanova. Ochrana jaskyne dlhej 1.521m a hlbokej 91m v krasovom území Demänovskej doliny. Je to typický príklad jaskyne alogénneho krasu s charakteristickými tvarmi chodieb a s neporušenou kvapľovou výzdobou. Jaskyňa je významná aj z hydrologického hľadiska, nachádza sa v nej aktívny vodný tok. Verejnosti nie je prístupná. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Demänovská Dolina.

 

NPP VAŽECKÁ JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1968. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2010. Rozloha ochranného pásma je 873.728m2. Ochrana jaskyne, ktorej vchod sa nachádza v nadmorskej výške 784m. Je vytvorená v strednotriasových vápencoch korózno-eróznou činnosťou vôd jedného z bočných ramien Bieleho Váhu. V riečnych nánosoch v chodbách sa uchovalo mimoriadne veľa kostí pleistocénnych zvierat, najmä jaskynného medveďa. Jaskyňa vyniká bohatstvom čistého bieleho sintra, vyzrážaného uhličitanu vápenatého (CaCO3) do stalaktitov, stalagmitov a sintrových jazierok. Vstupná časť jaskyne je známa oddávna. Jaskyňu objavil v roku 1922 František Havránek a v dnešnej podobe bola sprístupnená v roku 1954. V roku 1928 bola čiastočne sprístupnená. V roku 1954 prebehla rekonštrukcia prehliadkovej trasy a jaskyňa bola znovu sprístupnená. Má asi 400m chodieb, z toho je 230m sprístupnených. Je otvorená od začiatku februára do konca novembra. Náučná lokalita. Nachádza sa v katastri obce Važec.

 

NPP VEĽKÁ ĽADOVÁ PRIEPASŤ

Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Ochrana koróznej inaktívnej vertikálnej jaskyne na území NPR Ohnište, ktorá je hlboká 125m a má stálu ľadovú výplň. Nachádza sa pod vrcholom Ohnišťa /1.538,0m/ v Demänovských vrchoch v Nízkych (Ďumbierskych) Tatrách. Je to najvýznamnejšia a najreoprezentatívnejšia priepasť so stálou ľadovou výplňou na Slovensku. Verejnosti nie je prístupná. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Liptovský Ján.

 

NPP VRBICKÉ PLESO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1975. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Rozloha je 7.300m2, rozloha ochranného pásma je 247.100m2. Najvýznamnejší a najznámejší jav ľadovcového plesa v Nízkych Tatrách. Leží v nadmorskej výške 1.113m. Vzniklo zahradením údolia morénou. Ochrana najväčšieho nízkotatranského morénového plesa, ktoré vzniklo ľadovcovou modeláciou severných svahov Nízkych Tatier. Najväčšia hĺbka plesa je 8m, časť plesa je zarastená vegetáciou. Vo veľmi estetickom prostredí sú stopy po zaľadnení. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Demänovská Dolina.

 

NPP ZÁPOĽNÁ

Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Ochrana fluvio-krasovej vertikálno-horizontálnej jaskyne s dĺžkou 1.438m a s prevýšením 59m. Vytvorená je v gutensteinskom triasovom vápenci so sporadickou sintrovou výplňou a jazierkami. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Turková, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa vo Važeckom chrbáte v Kozích chrbtoch v ochrannom pásme NP Nízke Tatry v katastri obce Východná.

 

NPP ZÁSKOČSKÁ JASKYŇA

Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Ochrana fluviokrasovo-korozívnej inaktívnej jaskyne so sintrovou výplňou. Vytvorená je v triasovo gutensteinských vápencoch. Jej dĺžka je 5.034m a prevýšenie 284m. Členitý jaskynný systém vertikálnych a horizontálnych chodieb. Reprezentatívny typ vyššie položených jaskýň rozčleneného krasu monoklinálnych chrbtov. V jaskyni je aktívny vodný tok a boli v nej objavené paleontologické nálezy. Verejnosti nie je prístupná. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Nízke Tatry, severovýchodne od Krakovej hole /1.751,6m/, v katastri obce Liptovský Ján.

 

PP HÁJE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1977. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 800m2. Územie tvorí podmorský zosuv vrezaný do stredno až vrchnopriabónskeho flyšu centrálnokarpatského paleogénu. Ochrana unikátneho príkladu  výskytu mohutných pelokarbonátových gúľ, ktoré vznikli v paleogénnom mori podmorským zosuvom. Jedinečnosť objektu spočíva v unikátnosti príkladu i vo svetovom merítku. Nachádza sa v katastri obce Beňadiková.

 

PP HYBICKÁ TIESŇAVA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 111.800m2. Územie reprezentuje osobitný vývoj povrchových tvarov, hlavne hlboké tiesňavovité úseky potoka Hybica, ostro zarezané do treťohorných vápencov vystupujúcich medzi mladšími, mechanicky menej odolnými horninami, na ktorých sa vytvorili len mierne modelované tvary. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Hybická tiesňava, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obcí Hybe a Východná.

 

PP KAMENNÉ MLIEKO

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Liptovský Ján.

 

PP MALÁ STANIŠOVSKÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Účelom návštevného poriadku je prispieť k ochrane jaskyne a jej únosnému využívaniu na kultúrno-výchovné účely úpravou podrobností o územnej ochrane a využívaní jaskyne a o správaní sa jej návštevníkov. Nachádza sa pri obci Liptovský Ján, v ústí bočnej dolinky Stanišová do Jánskej doliny, v južnom svahu Smrekovice /1.285,1m/. Lokalita je známa od nepamäti a spolu s Veľkou Stanišovskou jaskyňou patria k najznámejším historickým lokalitám Jánskej doliny. Jaskyňa je dlhá 730m a hlboká 28m. Verejnosti je prístupná so sprievodcom. Dĺžka sprístupnenej časti je 410m. Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri obce Liptovský Ján.

 

PP MAŠIANSKY BALVAN

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Balvan pri Maši. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 56m2, rozloha ochranného pásma je 12.800m2. Územie je výnimočným prípadom zachovania riečnej skalnej terasy (izolovaného bloku karbonátov) v podobe riečneho ostrova. Vznikla pravdepodobne ako riečny ostrov Váhu v pleistocéne. Územie má aj významnú estetickú a krajinotvornú hodnotu. Najväčší skalný útvar vystupujúci z riečnej nivy na Slovensku. Na karbonátové podložie terasy sa viaže vápnomilné rastlinstvo. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Nízke Tatry v katastri obce Liptovská Porúbka.

 

CHA BODICKÝ RYBNÍK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1952, novelizované v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 185.703m2. Chránené územie predstavuje zachovalú časť liptovskej podhorskej krajiny s lúčnymi spoločenstvami v blízkosti intravilánu za účelom sledovania ich zmien a vývoja. Ochrana vytypovaného územia lúčnych a brehových porastov pre sledovanie zmien typickej liptovskej podhorskej krajiny. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Nízke Tatry v katastri Liptovského Mikuláša, v časti Bodice.

 

CHA DEMÄNOVSKÁ SLATINA

Chránený areál v ochrannom pásme NP Nízke Tatry bol vyhlásený v roku 2012. Rozloha je 16.664m2, rozloha ochranného pásma je 54.359m2. Účelom vyhlásenia chráneného areálu a jeho ochranného pásma je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: slatiny s vysokým obsahom báz a prirodzené distrofné stojaté vody, druhov európskeho významu a druhov národného významu. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Demänovská slatina, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Nízke Tatry v katastri Liptovského Mikuláša, v časti Demänová.

 

CHA HRÁDOCKÉ ARBORÉTUM

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 72.403m2. Arborétum je pre výuku dendrológie, ale aj iných disciplín na Lesníckej škole ideálnym živým kabinetom. Umožňuje štúdium ekologických podmienok a aklimatizácie cudzokrajných drevín v daných podmienkach. Dôležitá časť mestskej zelene v katastri Liptovského Hrádku.

 

CHA RATKOVO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Ratkovie. Rozloha je 975.149m2. Ochrana územia s mimoriadnym bohatstvom pôvodných a úspešných introdukovaných cudzokrajných drevín, asi 150 druhov, ktoré vytvára predpoklady pre dendrologický výskum. Dôležité refúgium početnej avifauny v oblasti Vodnej nádrže Liptovská Mara zahrňujúcej ornitocenózy suchozemských, lesných, krovinatých a bylinných stanovíšť. Nachádza sa v katastri obcí Liptovská Sielnica a Liptovský Trnovec.

 

CHA SIELNICKÝ BOROVICOVÝ HÁJ

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1978. Rozloha je 55.800m2. Ochrana borovicového hája pripomínajúceho historické udalosti spojené s históriou nášho národa a samotnej obce Liptovská Sielnica. Nachádza sa v jej katastri.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist