Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Myjava

PR ŠEVCOVA SKALA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 163.400m2. Ochrana lokality s výskytom rastlinného druhu prvosienky holej (Primula auricula) na území CHKO Malé Karpaty. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Brezovské Karpaty, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty v katastri Brezovej pod Bradlom.

 

PP BUČKOVA JAMA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 409.100m2. Ochrana najväčšieho zachovaného komplexu bielokarpatských zosuvových lúk a výberkových lesov masívu Žalostinej s bohatým výskytom vzácnych, ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov. Ide o rozsiahle zosuvové pásmo na prameniskách potoka. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Žalostiná, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Vrbovce.

 

PP CHVOJNICA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1991, novelizovaná v roku 2003. Rozloha je 316.515m2. Potok Chvojnica je najzachovalejším tokom západnej časti CHKO Biele Karpaty a priľahlého územia. Je refúgiom hodnotnej teplomilnej pahorkatinnej hydrofauny a jeho zachovalé prirodzené brehové porasty sú význačným krajinotvorným a ekostabilizačným prvkom. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Chvojnica.

 

PP KOŽÍKOV VRCH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 28.285m2. Ochrana trávnatých porastov vrbovčianskych lúk s hojným výskytom vzácnej flóry. Predstavuje posledné zvyšky pôvodných lúčnych spoločenstiev, ktoré neboli zasiahnuté procesmi intenzifikácie poľnohospodárskej výroby. Tvorí cenné refúgium lúčnych vstavačovitých rastlín v nižších polohách flyša Bielych Karpát. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Vrbovce.

 

PP MALEJOV

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 8.241m2. Ochrana nehnojených a suchých lúk s výskytom vzácnej flóry. Územie vyhlásené na ochranu fragmentov bielokarpatských lúk s cennými populáciami Orchis ustulata a Dactylorhiza incarnata. Výskyt ohrozených rastlinných druhov z čeľade Orchidaceae indikuje možný výskyt ohrozených taxónov hmyzu a malakofauny v chránenom území. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Vrbovce.

 

PP RIEKA MYJAVA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1996, novelizovaná v roku 2004. Rozloha je 349.384m2. Účelom vyhlásenia prírodnej pamiatky je ochrana prirodzeného vodného toku so zachovalými brehovými porastmi, ktorý predstavuje regionálny biokoridor a má veľký ekostabilizačný a hydromelioračný význam. Z ochrany je vyňatý úsek rieky v intraviláne mesta Myjava. Rieka Myjava so svojimi brehovými porastmi predstavuje významný krajinársko-estetický prvok. Z hydromelioračného významu zachytáva časť splavených priemyselných hnojív z okolitých pozemkov a chráni tok pred znečistením. Hodnotná je ako študijný objekt teoretickej a aplikovanej hydrobiológie. Prírodná pamiatka je s rozlohou 70% súčasťou územia európskeho významu Horný tok Myjavy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Myjavy a obcí Brestovec a Stará Myjava.

 

PP ŠIFFLOVSKÉ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Šiffiovci. Pôvodne mala názov U Šifflov. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 18.544m2. Územie je najväčšou lokalitou ohrozeného druhu z čeľade vstavačovitých v Bielych Karpatoch. Jednokostná pramenisková lúka s penovcovým prameniskom s početnou populáciou ohrozeného druhu Dactylorhiza incarnata a ďalších druhov čeľade Orchideace a s prameniskovou biocenózou. Prírodná pamiatka je územím európskeho významu Šifflovské, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Jedná sa o jedno z mála pramenísk vo východnej časti CHKO Biele Karpaty v katastri obce Chvojnica.

 

PP ŠTEFANOVÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Štefanova. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 54.759m2. Územie predstavuje jeden z dvoch posledných zvyškov lúk masívu Žalostinej na flyšových zosuvoch s cennými populáciami ohrozených druhov rastlín, vrátane čeľade vstavačovitých. Lúky boli v minulosti preslávené floristickým bohatstvom. Je refúgiom ohrozených druhov rastlín v západnej časti Bielych Karpát, ale tiež ukážkou spoločenstiev vznikajúcich na zosuvoch. Územie dôležité z hľadiska vedecko-výskumného, kultúrneho a ochrany genofondu. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Žalostiná, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Vrbovce.

 

PP ŽALOSTINÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 21.199m2. Územie predstavuje jedno z mála zachovaných  zosuvných pramenísk v západnej časti Bielych Karpát. Pramenná mokraď je v zosuvnej jame s veľkou pestrosťou biotopov na malej ploche s výskytom ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Prírodná pamiatka je územím európskeho významu Žalostiná, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Chvojnica.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist