Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Námestovo

Babia hora

Územie v zóne A v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú NPR Babia hora, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1974. Rezervácia Kotlina pod Babou horou tu bola vyhlásená už v roku 1926 na ochranu horských smrekových lesov. Rozloha územia vyhláseného v roku 2003 je 504ha. Predmetom ochrany sú typické horské spoločenstvá pralesovitého charakteru (pralesovité jarabinové smrečiny) na najvyššom flyšovom komplexe Západných Karpát, subalpínske a alpínske spoločenstvá flyšového pásma s výskytom viacerých vzácnych a ohrozených druhov flóry a fauny. Na vrchol Babej hory vedie náučný chodník.

Územie Babia hora v zóne B nadväzuje na zónu A a tvorí jej ochranné pásmo. Územie s rozlohou 469ha vyhlásené v roku 2003 zabezpečuje ochranu horských smrekových lesov s výskytom veľkých šeliem a lesných kurovitých vtákov. Územie je súčasťou územia európskeho významu Babia hora, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.

 

Pilsko

Územie v zóne A v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú NPR Pilsko, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1967. Pilsko /1.556,9m/ je druhým najvyšším vrchom Oravských Beskýd. Samotný vrchol leží na slovenskej strane, neprechádza ním slovensko-poľská hranica. Rozloha zóny je 706ha a bola vyhlásená v roku 2003. Predmetom ochrany sú zachované pralesovité lesné a subalpínske spoločenstvá horských smrečín s pásmom kosodreviny a borievky sibírskej. Pri vrchole sú miestami holiny s lišajníkovými zárastami.

Územie Pilsko v zóne B nadväzuje na zónu A a tvorí jej ochranné pásmo. Územie s rozlohou 607ha vyhlásené v roku 2003 zabezpečuje ochranu horských smrekových lesov s výskytom veľkých šeliem a lesných kunovitých vtákov. Územie je súčasťou územia európskeho významu Pilsko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.

 

Spálený grúnik

Územie v zóne A v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú NPR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1995. Nachádza sa v Podbeskydskej brázde severozápadne od osady Mútňanská Píla v údolí potoka  Zlatná. Rozloha územia vyhláseného v roku 2003 je 52,6ha. Na území sa vyskytujú vzácne a ohrozené druhy flóry a fauny lesných i nelesných rašelinísk vrchoviskového typu. Ochrana rašelinných fytocenóz prirodzených podmáčaných smrečín s výskytom chránených a zriedkavých druhov flóry. Význam územia spočíva v jeho ojedinelej zachovanosti a pôvodnosti rastlinných spoločenstiev.

Územie Spálený grúnik v zóne B s rozlohou 1,7ha vyhlásené v roku 2003 predstavuje smrekový porast uprostred rašeliniska s výskytom vzácnych a ohrozených druhov fauny lesných rašelinísk.

 

Beňadovské rašelinisko

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú PR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1995. Rozloha územia vyhláseného v roku 2003 je 9,52ha. Predstavuje nenarušené prechodné nelesné rašelinisko s výskytom vzácnych glaciálnych reliktov flóry.

 

Klinské rašelinisko

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú NPR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1967. Rozloha územia je 15,3ha. Územie sa nachádza 2km od Námestova. Predstavuje už iba zachované zvyšky vrchoviskového rašeliniska v človekom intenzívne využívanej krajine. Dôvodom vyhlásenia v roku 2003 je zabezpečenie ochrany vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

 

Mútňanské rašelinisko

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú PR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1995. Rozloha územia je 14,1ha a bolo vyhlásené v roku 2003. Predstavuje komplex nelesných rašelinísk  a zamokrených slatinných lúk s výskytom vzácnych a chránených rastlinných a živočíšnych druhov.

 

Rabčické bory

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Územie s rozlohou 40,7ha bolo vyhlásené v roku 2003 na ochranu lesného a nelesného rašeliniska s výskytom vzácnych druhov rastlín.

 

Slaná voda

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Územie s rozlohou 108ha bolo vyhlásené v roku 2003 na ochranu lesného a nelesného rašeliniska vrchoviskového typu a na zabezpečenie ochrany vzácnych a ohrozených druhov flóry rašeliniska. V blízkosti lokality prechádza slovensko-poľský náučný chodník na vrchol Babej hory /1.724,9m/. Územie je súčasťou územia európskeho významu Slaná voda, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.

 

Tisovnica

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Územie zahŕňa pôvodnú PR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1974. Územie s rozlohou 15,2ha bolo vyhlásené v roku 2003 a predstavuje lesné rašelinisko vrchoviskového typu s porastmi smreka a kosodreviny s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

 

Ťaskovka

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Lokalita sa nachádza nad obcou Klin pri osade Ťaskovka. Územie zahŕňa pôvodnú PR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1995. Je rozlohovo najmenšou zónou s rozlohou 0,67ha. Predstavuje mladé penovcové kopy spolu so slatinným prameniskovým rašeliniskom v tesnej blízkosti. Dôvodom vyhlásenia v roku 2003 je zabezpečenie ochrany ojedinelého výskytu penovcov na Hornej Orave a ochrana chránených a ohrozených druhov fauny a flóry rašeliniska.

 

Vodná nádrž Orava

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Územie zahŕňa pôvodný CHA, ktorý tu bol vyhlásený v roku 2000. Rozloha územia je 1.587ha. Vodná nádrž vznikla po prehradení sútoku Bielej a Čiernej Oravy a zaplavením územia piatich obcí Oravskej kotliny. Vytvorili sa tak podmienky pre hniezdenie a migráciu vodného vtáctva a výskyt obojživelníkov a cicavcov. Územie bolo vyhlásené v roku 2003.

 

Vtáčí ostrov

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Územie zahŕňa pôvodný CHA, ktorý tu bol vyhlásený v roku 1995. Územie vyhlásené v roku 2003 má rozlohu 2,7ha. Predstavuje ostrovček uprostred vodnej plochy Vodnej nádrže Orava, ktorý vznikol po zaplavení časti Oravskej kotliny. Územie je významným hniezdiskom vodného vtáctva.

 

Alúvium Mútňanky

Územie v zóne C v CHKO Horná Orava. Územie s rozlohou 168ha bolo vyhlásené v roku 2003 z dôvodu zabezpečenia účinnejšej ochrany ekosystémov zachovaného podhorského vodného toku. Zóna zároveň sčasti tvorí  ochranné pásmo Beňadovského rašeliniska v zóne B.

 

Kriváň, ochranný lesný pás Vodnej nádrže Orava (sever)

Územie v zóne C v CHKO Horná Orava. Územie s rozlohou 721ha bolo vyhlásené v roku 2003 na ochranu podmáčaných rašeliniskových lesov a nelesného rašeliniska. Územie zároveň tvorí ochranné pásme Vodnej nádrže Orava zo zóny B.

 

Oravské Beskydy

Územie v zóne C v CHKO Horná Orava. Územie s rozlohou 11.435ha bolo vyhlásené v roku 2003. Dôvodom ochrany je výskyt súvislých smrekových a jedľovo-bukovo-smrekových lesov v slovensko-poľskom pohraničnom pásme s výskytom veľkých šeliem /vlk, medveď, rys/, pernatých dravcov a lesných kurovitých vtákov. Územie je súčasne významným biokoridorom fauny. Zóna zároveň tvorí ochranné pásmo  zóny B Tisovnica, Zóny A a B Spálený grúnik a zóny B Mútňanské rašelinisko.

 

Pri Klinskom rašelinisku

Územie v zóne C v CHKO Horná Orava. Územie s rozlohou 41,2ha bolo vyhlásené v roku 2003 na ochranu zóny B Klinské rašelinisko. Cieľom vymedzenia zóny je eliminácia negatívnych vplyvov poľnohospodárskej činnosti v okolí rašeliniska.

 

Pri Ťaskovke

Územie v zóne C v CHKO Horná Orava. Územie s rozlohou 5,64ha bolo vyhlásené v roku 2003. Cieľom vymedzenia zóny je ochrana lesných spoločenstiev mikropovodia penovcového rašeliniska ako ochranného pásma zóny B Ťaskovka.

 

Slanický ostrov a okolie

Územie v zóne C v CHKO Horná Orava. Územie zahŕňa pôvodnú PP Slanický ostrov, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1995. Slanický ostrov je druhým ostrovom, ktorý tu vznikol po zaplavení časti Oravskej kotliny v mieste sútoku Bielej a Čiernej Oravy. Dôvodom vyhlásenia územia v roku 2003 s rozlohou 14,5ha je vytvorenie ochranného pásma zóny B Vtáčí ostrov.

 

Veselské hájiky

Územie v zóne C v CHKO Horná Orava. Územie s rozlohou 6,82ha bolo vyhlásené v roku 2003. Dôvodom vymedzenia zóny je výskyt nelesného rašeliniska so vzácnymi a ohrozenými druhmi rastlín.

 

NPR MINČOL

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 961.000m2. Ochrana zachovalého komplexu pôvodných vysokohorských smrečín a zmiešaných porastov smrekovo-bukovo-jedľového vegetačného stupňa, miestami pralesovitého charakteru Oravskej Magury so vzácnou flórou na vedecko-výskumné a náučné ciele. Geologickým podložím je flyš (pieskovce, bridlice). Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri obce Hruštín.

 

PR PARÁČ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 452.700m2. Ochrana zachovalého zvyšku pôvodných porastov vysokohorských smrečín s jarabinou vtáčou na flyšových pieskovcoch a bridliciach Oravskej Magury na vedecko-výskumné a náučné ciele. Územie má vedecko-výskumný a študijný význam, pretože je to posledný zvyšok pôvodných lesov v obkľúčení umelých smrekových monokultúr. Geologickým podložím sú bridlice a pieskovce flyšového pásma. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri obce Oravská Lesná.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist