Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Nové Zámky

NPR BURDOV

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Kováčovské kopce-juh. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Burdov. Rozloha je 3.641.400m2. Andezitová pahorkatina s najbohatšou teplomilnou flórou na Slovensku. Teplomilné dúbravy sa striedajú s lesostepou a s enklávami skalnej stepi. Množstvo vzácnych botanických druhov tu má jediné nálezisko v republike a najsevernejší výskyt v severnej Európe. Národná prírosná rezervácia je územím európskeho významu Burdov, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Chľaba a Kamenica nad Hronom.

 

NPR ČENKOVSKÁ LESOSTEP

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 796.000m2. Vyhlásená bola na ochranu teplomilných spoločenstiev piesočnatých biotopov Podunajskej nížiny s chránenými a ohrozenými druhmi rastlín (škumpy vlasatej, kosatca piesočnatého, chvojníka dvojklasého, gypsomilky zväzkovitej piesočnej a i.) a živočíchov. Národná prírodná rezervácia je s rozlohou nad 90% súčasťou územia európskeho významu Čenkov, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Mužla.

 

NPR ČENKOVSKÁ STEP

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1951. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako nelesná plocha výmeru 3,57ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 35.700m2. Významná lokalita stepných spoločenstiev psamofytných rastlín a teplomilného hmyzu s najsevernejším európskym a jediným slovenským výskytom chvojníka dvojklasého (Ephedra distachya). Lokalita je reliktom pleistocénnych stepí z obdobia sprašových fáz. Národná prírodná rezervácia je s rozlohou nad 90% súčasťou územia európskeho významu Čenkov, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Mužla.

 

NPR KAMENÍNSKE SLANISKO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1953, novelizované v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 348.885m2. Chránené územie je vyhlásené na ochranu zachovalého, špecificky vyvinutého zvyšku pôvodných slanísk na juhozápadnom Slovensku s výskytom ojedinelých rastlinných spoločenstiev, ako aj jednotlivých druhov rastlín na vedecko-výskumné a náučné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kamenínske slaniská, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Kamenín.

 

NPR LELIANSKY LES

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Kováčovské kopce-sever. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Leliansky les. Rozloha je 1.987.400m2. Severná časť Kováčovských kopcov – plošina a svahy do užľabín. Územie reprezentuje lesné typy dubového a bukovo-dubového stupňa ako dôležitý doklad výskytu buka v skupine lesných typov bukových dúbrav v najnižšej polohe nášho štátu a najteplejších území. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Burdov, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Chľaba a Leľa.

 

NPR PARÍŽSKE MOČIARE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 184,0464ha (z toho bolo 16,2372ha lúk, 2,4416ha pasienkov, 57,2065ha vodných plôch a 108,1611ha ostatných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 1.840.464m2. Jedna z najhodnotnejších a posledných pôvodných lokalít vodnej avifauny na Slovensku. Severný okraj areálu a jedinú lokalitu na Slovensku tu má šašiniarik tenkozobý. Vodné biocenózy sú stanovišťami najmä divých kačíc a lysiek. Rezervoár vody v krajine a kvalitnej trstiny. Nachádza sa v katastri obcí Gbelce a Nová Vieska.

 

PR BÍŇANSKÝ RYBNÍK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2000. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 351.343m2. Vyhlásená bola z dôvodu zabezpečenia ochrany biotopu vodného vtáctva a významnej lokality na paneurópskej migračnej trase vtákov. Nachádza sa v katastri obce Bíňa.

 

PR ČIERNA VODA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 63.176m2. Vyhlásená bola na ochranu mŕtveho ramena s bohatým výskytom leknice žltej (Nuphar luteum (L.) Sm.), dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádza sa v katastri Šurian, v častiach Šurany a Kostolný Sek.

 

PR ČISTINY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2001. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 178.477m2. Vyhlásená bola z dôvodu zabezpečenia ochrany zvyškov halofytnej vegetácie. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kamenínske slaniská, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Kamenín a Kamenný Most.

 

PR DRIEŇOVÁ HORA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 9.700m2, rozloha ochranného pásma je 24.400m2. Chránené územie predstavuje zachovaný zvyšok pôvodných stepných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev podunajských sprašových pahorkatín s výskytom chránených druhov. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Drieňová hora, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Využité je pre ciele vedecko-výskumné. Nachádza sa v katastri obce Nová Vieska.

 

PR JURSKÝ CHLM

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 5,8003ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 58.003m2. Predmetom ochrany v tomto chránenom území je ojedinelý výskyt kozinca bezbyľového na neveľkej ploche, miestami aj so zlatou bradou južnou. Z fytogeografického hľadiska ide o vzácny druh, ktorý slúži pre účely výskumné, ako i náučné a propagačné. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Jurský chlm, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Mužla.

 

PR PALÁRIKOVSKÉ LÚKY

Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2011. Rozloha je 169.313m2. Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany zachovalých biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum) a kunka červenobruchá (Bombina bombina). Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Palárikovské lúky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Palárikovo.

 

PR SOVIE VINOHRADY

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 4,86ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 48.600m2. Enkláva teplomilnej vegetácie s najväčším výskytom katranu tatárskeho na Slovensku. Viacero chránených druhov flóry, medzi nimi aj drevina mechúrik stromovitý. Ide o izolovanú a vzácnu lokalitu. Nachádza sa v katastri obce Salka.

 

PR TOROZLÍN

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 54.008m2. Ochrana vodného biotopu s výskytom chránených a zriedkavých druhov rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Dolný háj, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Komjatice.

 

PR VEĽKÝ LES

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 21,09ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2007. Rozloha je 210.900m2. Lesné porasty územia reprezentujú prirodzený typ lesa v Podunajskej nížine, ktorý sa v prirodzenej podobe zachoval v podmienkach intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny len fragmentárne. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Veľký les, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Šurian.

 

PR VŔŠOK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 14.525m2. Chránené územie predstavuje vedecko-výskumný objekt, zvyšok pôvodného spoločenstva xerotermnej fauny a flóry s výskytom viacerých vzácnych a reliktných druhov rastlín (Crambe tatarica, Althea pallida) a živočíchov (Ditomus clypeatus, Psammotettix slovacus a i.). Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Modrý vrch, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Štúrova.

 

PR ŽITAVSKÝ LUH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 746.884m2. Územie predstavuje posledný zvyšok pôvodného meandrujúceho toku, kde každoročne hniezdia mnohé chránené druhy avifauny a zároveň je i stanovišťom pri migrácii vodného vtáctva. Nachádza sa v katastri obcí Kmeťovo, Maňa (časť Veľká Maňa) a Michal nad Žitavou.

 

PP BÍŇANSKÝ SPRAŠOVÝ PROFIL

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 3.600m2. Vyhlásená bola na ochranu sprašového profilu na brehu Hrona, 5-10m vysokého, ako vzácneho javu v rámci povodia tejto rieky na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obce Bíňa.

 

PP KAMENICKÝ SPRAŠOVÝ PROFIL

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 1.500m2. Chránené územie je vyhlásené na ochranu 5-15m vysokého sprašového profilu s hniezdami vtákov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obce Kamenica nad Hronom.

 

PP MEANDER CHRENOVKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 9.607m2. Chránené územie je vyhlásené na ochranu uzavretého, osamostatneného meandra potoka Chrenovka s brehovými porastami, ktorý je význačným biologickým objektom v poľnohospodárskej krajine. Nachádza sa v katastri obce Dolný Ohaj.

 

PP MUŽLIANSKY POTOK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 309.542m2. Chránené územie je zriadené na ochranu potoka s priľahlými mokraďami, prvku v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho hľadiska. Nachádza sa v katastri obce Mužla.

 

PP POTOK CHRENOVKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 258.845m2. Ochrana jedného z posledných neregulovaných vodných tokov v okrese Nové Zámky s fragmentami prirodzených porastov, ktorý je význačným biologickým objektom v poľnohospodárskej krajine. Nachádza sa v katastri obcí Bánov, Bešeňov, Dolný Ohaja a Nových Zámkov.

 

PP RIEKA ŽITAVA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Stará Žitavá. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 18.221m2. Ochrana starého toku rieky Žitavy s brehovými porastami ako cenného biologického a krajinárskeho prvku v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine, dôležitého z vedecko-výskumného, kultúrneho, náučného a ekologického hľadiska. Nachádza sa v katastri obcí Kmeťovo, Maňa (časti Malá Maňa a Veľká Maňa) a Michal nad Žitavou.

 

CHA ALÚVIUM PARÍŽA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 19988. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 1.030.941m2. Chránené územie je vyhlásené na ochranu alúvia potoka Paríž v južnej časti Pohronskej pahorkatiny ako význačného biologického a krajinárskeho celku v tejto oblasti, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádza sa v katastri obcí Nová Vieska a Strekov.

 

CHA KOMJATICKÝ PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Komjaticiach. Rozloha je 64.929m2. Ochrana historického parku v obci Komjatice. Nachádza sa v katastri obce Komjatice.

 

CHA LIPOVSKÝ PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Lipovej. Novelizovaný bol v roku 2004. Rozloha je 34.320m2. Ochrana historického parku v Lipovej. Nachádza sa v obci Lipová, v časti Mlynský Sek.

 

CHA MANIANSKY PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Mani. Rozloha je 76.901m2. Ochrana historického parku v obci Maňa. Nachádza s v obci Maňa, v časti Veľká Maňa.

 

CHA MOĽVY

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2001. Rozloha je 85.260m2. Chránené územie je vyhlásené z dôvodu zabezpečenia ochrany zachovalých mokraďových spoločenstiev v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine. Nachádza sa v katastri obce Zemné.

 

CHA PALÁRIKOVSKÝ PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Palárikove. Rozloha je 508.776m2. Ochrana historického parku v obci Palárikovo. Nachádza sa v katastri obce Palárikovo.

 

CHA RÚBANIANSKY PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Rúbani. Novelizovaný bol v roku 2004. Rozloha je 57.674m2. Ochrana historického parku v obci Rúbaň. Rozsiahly prírodný park bol založený v roku 1887 a nachádza sa v ňom 12 druhov exotických drevín. Nachádza sa v katastri obce Rúbaň.

 

CHA ŠURIANSKE SLANISKÁ

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2012. Rozloha je 1.694.038m2. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum) a kunka červenobruchá (Bombina bombina). Chránený areál je územím európskeho významu Šurianske slaniská, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Šuranoch.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist