Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Partizánske

PR DOBROTÍNSKE SKALY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 43.900m2. Ochrana floristicky pestrých zvyškov teplomilných spoločenstiev severnej časti geomorfologického celku Tribeč na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a náučné ciele. Výskyt chránených rastlinných druhov. Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obce Veľké Uherce.

 

PR CHYNORIANSKY LUH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Chynoranský luh. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 443.600m2. Ochrana zvyšku tvrdého lužného, úžinného, dubovo-jaseňového lesa na ľavom brehu Dendeša, uprostred intenzívne obrábaných poľnohospodárskych pozemkov. Významný biotop rastlinstva a živočíšstva najmä vtáctva lužného lesa, hniezdisko a útočisko viacerých chránených druhov vtákov. Je jediným zvyškom pôvodného lužného lesa Hornej Nitry, s typickým charakterom tvrdého luhu skupiny lesných typov brestových jasenín s hrabom. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Chynoriansky luh, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Chynorany.

 

PR VEĽKÝ VRCH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 476.132m2. Ochrana významnej lokality vzácnych teplomilných spoločenstiev rastlín a živočíchov, z ktorých viaceré druhy tu dosahujú severnú hranicu svojho rozšírenia. Územie je vynikajúcim príkladom skalnej stepi na dolomitoch. Územie je využité ako vedecko-výskumný objekt. Nachádza sa v katastri obce Malé Kršteňany.

 

PP NITRICA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 29.600m2. Ochrana posledného zvyšku pôvodného toku rieky Nitrica, so zachovalým brehovým porastom a lužným lesom v severnom výbežku Podunajskej nížiny. Hniezdisko vtákov, významný biotop a refúgium obojživelníkov a plazov. Lokalita je dôležitá z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádza sa v katastri obcí Hradište a Skačany.

 

CHA BRODZIANSKY PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Brodzanoch. Novelizovaný bol v roku 2004. Rozloha je 67.020m2. Predmetom ochrany areálu je historický park založený koncom 19.storočia v prírodno-krajinárskom slohu, nachádzajúci sa v okolí renesančno-barokového kaštieľa zo 17.storočia. Po 2.svetovej vojne bol park značne zanedbaný. Rastú tu aj jedince cudzokrajných druhov drevín. Je významný z dendrologického a krajinárskeho hľadiska, patrí medzi najkrajšie a najupravenejšie parky v regióne. Nachádza sa v katastri obce Brodzany.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist