Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Poltár

PR HRABOVO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 155.271m2, rozloha ochranného pásma je 64.626m2. Ochrana vlhkomilných lúčnych spoločenstiev Poiplia s koncentrovaným výskytom chráneného a kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris). Nachádza sa v katastri obce Kalinovo.

 

CHA JASENINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 32.138m2. Ochrana dvoch existenčne ohrozovaných plôch s výskytom rosičky okrúhlolistej a ďalších ohrozených a chránených druhov rastlín. Vedecko-výskumný, náučný a ekologický význam. Nachádza sa v katastri obce Šoltýska.

 

CHA KÚPNA HORA

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2000. Rozloha je 168.700m2. Ochrana pôvodných, ľudskou činnosťou nepatrne narušených lesných spoločenstiev dubovo-hrabových porastov s hromadným výskytom šafranu dvojfarebného (Crocus discolor) na južnej hranici jeho rozšírenia. Nachádza sa v katastri Poltára.

 

CHA POD ŠŤAVICOU

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2001. Rozloha je 97.646m2. Areál bol zriadený na ochranu územia predstavujúceho príklad jednotlivých štádií vegetácie od vysokobylinnej až po jelšový les s výskytom ohrozeného a chráneného druhu flóry Slovenska – kosatca sibírskeho (Iris sibirica). Nachádza sa v katastri obce Kalinovo, v časti Hrabovo.

 

CHA ROVNIANSKA GAŠTANICA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Pôvodne mal názov Rovňanské gaštany. Rozloha je 20.500m2. Areál bol zriadený na ochranu asi 100 vzácnych jedincov gaštanu jedlého (Castanea sativa), dôležitých z vedecko-výskumného, biologického, ekologického, historického a esteticko-rekreačného (turisticky atraktívna plocha v blízkosti nádrže Uhorské) hľadiska. Priemerný vek kultúry je asi 200-250 rokov. Nachádza sa v katastri obce Rovňany.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist