Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Poprad

NPR BATIZOVSKÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 523,19ha (z toho bolo 162,59ha ochranných lesov, 59,46ha lesov osobitného určenia a 301,14ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 5.231.900m2. Ochrana genofondu reliktnej a endemickej flóry a fauny v supramontánnom až subniválnom vegetačnom stupni, ochrana pôvodných lesných biocenóz, pôdnej pokrývky, hydrologických javov a javov glaciálnej geomorfológie. Vysoký erózny potenciál a krehkosť geosystémov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Starý Smokovec.

 

NPR BELIANSKE TATRY

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 5.407,65ha (z toho bolo 2.987,99ha ochranných lesov, 1.173,30ha lesov osobitného určenia, 1.219,52ha nelesných plôch a 26,84ha lúk). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 54.076.500m2. Predmetom ochrany sú citlivé ekosystémy s flórou i faunou endemického charakteru, mnohé taxóny sú ohrozené. Pestrá mozaika unikátnych foriem reliéfu i pôdneho krytu. Vysokohorský kras s povrchovými i podzemnými formami. Lesné porasty majú dôležité ochranné funkcie. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, časti Tatranská Lomnica a obcí Tatranská Javorina a Ždiar.

 

NPR BIELOVODSKÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 3.712,14ha (z toho bolo 1.992,79ha ochranných lesov, 54,75ha lesov osobitného určenia, 1.633,43ha nelesných plôch, 30,16ha lúk a 0,98ha pasienkov). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 37.121.400m2. Ochrana komplexu zachovalých pôvodných a vzácnych biocenóz montánneho až subniválneho vegetačného stupňa s množstvom vzácnych, ohrozených a endemických taxónov, pestrých geologických a geomorfologických útvarov. Územie tvoria veľmi labilné vysokohorské geoekosystémy. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier (časti Starý Smokovec, Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica) a obce Tatranská Javorina.

 

NPR DOLINA BIELEJ VODY

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 1.661,11ha (z toho bolo 873,08ha ochranných lesov, 313,64ha lesov osobitného určenia a 474,39ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 16.611.100m2. Vzácna a mimoriadne bohatá flóra a vegetácia s množstvom endemických, chránených a ohrozených druhov v spoločenstvách na kryštaliniku, mylonite i vápencoch. Unikátne formy reliéfu, geosystémy sú tu veľmi labilné – možné ohrozenie pôdneho krytu. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica a obce Tatranská Javorina.

 

NPR FURKOTSKÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 842,43ha (z toho bolo 600,46ha ochranných lesov a 241,97ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 8.424.300m2. Krajinársky cenné a vedecky významné územie Tatier s výraznými formami glaciálneho reliéfu, množstvom plies, mimoriadne vzácnymi fytocenózami endemického charakteru, jediná lokalita trávničky alpínskej na Slovensku. Rašelinné vegetácia zanikajúceho Slepého plesa. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Štrbské Pleso.

 

NPR HNILECKÁ JELŠINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Banská Bystrica, Poprad a Rožňava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 845.900m2. Vyhlásená bola na ochranu zachovalých zriedkavých spoločenstiev nivy Hnilca s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a fauny. Národná prírodná rezervácia je súčasťou území európskeho významu Kráľovohoľské Tatry a Slovenský raj, ktoré sú zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národných parkoch Nízke Tatry a Slovenský raj v katastri obce Vernár.

 

NPR HRANOVNICKÁ DUBINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 66,49ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 664.900m2. Ochrana lesných spoločenstiev dubového a bukovo-dubového vegetačného stupňa na melafýre lučivniansko-gánovskej vysočiny. Najsevernejší autochtónny výskyt duba zimného na Slovensku. V lesnom podraste sú mnohé teplomilné druhy so severnou hranicou rozšírenia tu. Nachádza sa v katastri obce Spišské Bystré.

 

NPR JAVOROVÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 2.250,89ha (z toho bolo 1.084,89ha ochranných lesov a 1.166,00ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 22.508.900m2. Vyznačuje sa bohatstvom endemických rastlinných spoločenstiev rôznych druhov geologického podkladu. Glaciálne formy reliéfu, vertikálna stupňovitosť rastlinstva. Geoekosystémy sú labilné, zvlášť pôdny kryt. Zachovalé lesné porasty. Dôležitá vodohospodárska oblasť. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica a obce Tatranská Javorina.

 

NPR KÔPROVÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 3.220,92ha (z toho bolo 1.725,90ha ochranných lesov, 344,02ha lesov osobitného určenia, 1.148,03ha nelesných plôch a 2,97ha lúk). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Pôvodne mala názov Kôprova dolina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 32.209.200m2. Mimoriadne hodnotné územie na rozhraní Západných a Vysokých Tatier. Ľavá (východná) strana doliny má pôvodnú krajinnú štruktúru, nenarušené lesné a kosodrevinové porasty i zriedkavé alpínske fytocenózy, v južnej časti sa vyskytuje buk. Cenný komplex glaciálneho reliéfu. Časť reprezentovaného povodia UNESCO. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Štrbské Pleso.

 

NPR MENGUSOVSKÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 1.612,96ha (z toho bolo 550,58ha ochranných lesov a 1.062,38ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 16.129.600m2. Vyhlásená bola pre zachovanie cenného územia kryštalinika Vysokých Tatier s vzácnym výskytom kryštalických bridlíc v granodioritovom masíve, bralnatého glaciálneho reliéfu, jazier a viacerých vzácnych druhov rastlín, živočíchov a ich biocenóz. Pramenná oblasť rieky Poprad. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier (časti Starý Smokovec a Štrbské Pleso) a obce Tatranská Javorina.

 

NPR MLYNICKÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 704,29ha (z toho bolo 254,32ha ochranných lesov a 449,97ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 7.042.900m2. Ochrana mimoriadne vzácneho územia v Tatrách s typickou vertikálnou stupňovitosťou typov krajiny. Vzácne rastliny kyslých i mylonitových podkladov, výskyt vŕby švajčiarskej. Najvyššie siahajúca horná hranica lesa v TANAP-e (na Patrii). Glaciálny reliéf, vodopád Skok. Národná prírodná rezervácia je s plochou nad 90% súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Štrbské Pleso.

 

NPR MOKRINY

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 882,82ha (z toho bolo 611,58ha ochranných lesov, 251,83ha lesov osobitného určenia, 18,98ha nelesných plôch, 0,27ha lúk a 0,16ha záhrad). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 8.828.200m2. Jedna z najvýznamnejších prírodovedných lokalít strednej Európy. Glacifluviálne kužele na flyšovom podloží so vzácnymi zvyškami rašelinnej flóry, ktorá v minulosti lemovala celé úpätie Vysokých Tatier. Výskyt vzácnych druhov – všivca žezlovitého, rojovníka močiarneho, reliktné breziny. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica.

 

NPR MRAZNICA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 159,80ha (z toho bolo 67,48ha ochranných lesov, 91,82ha lesov osobitného určenia a 0,50ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.598.000m2. Vyhlásená bola na ochranu vzácnych biocenóz na zvlnenej rovine na glacifluviálnych nánosoch pod Vysokými Tatrami. Jedná sa o prechodné rašeliniská až vrchoviská s blatnicou močiarnou a inými vzácnymi druhmi, ale aj o brezové jelšiny a borovicové smrečiny. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Starý Smokovec a obce Batizovce.

 

NPR PRAMENIŠTE

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 45,57ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu Pramenisté. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 455.700m2. Ochrana rašelinísk a reliktného borovicovo-brezového porastu, najstaršieho a najzachovalejšieho na fluvioglaciále pod Vysokými Tatrami. Jedna zo šesť lokalít kriticky ohrozeného všivca žezlovitého (Pedicularis sceptrum-carolinum), ktorý má v Tatrách južnú hranicu areálu. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica.

 

NPR SKALNATÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 1.069,05ha (z toho bolo 607,08ha ochranných lesov, 148,14ha lesov osobitného určenia a 313,83ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 10.690.500m2. Vyhlásená bola na ochranu územia s veľkou diverzitou druhov (aj vzácnych a endemických) i spoločenstiev (všetky alpínske silikátových podkladov) fauny a flóry. Bohatstvo glaciálnych foriem georeliéfu na granitoch a mylonitoch, geosystémy sú veľmi labilné. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica.

 

NPR SLAVKOVSKÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 979,00ha (z toho bolo 455,11ha ochranných lesov, 171,10ha lesov osobitného určenia, 350,37ha nelesných plôch a 2,42ha lúk). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 9.790.000m2. Ochrana vzácneho územia v strednej časti Vysokých Tatier. Labilné vysokohorské geosystémy s glaciálnymi formami reliéfu na granodiorite a mylonitoch, vzácne a ohrozené prirodzené spoločenstvá a rastlinné i živočíšne druhy montánneho až subniválneho stupňa. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v častiach Starý Smokovec a Tatranská Lomnica.

 

NPR STUDENÉ DOLINY

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 2.222,41ha (z toho bolo 685,00ha ochranných lesov, 292,94ha lesov osobitného určenia a 1.244,47ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 22.224.100m2. Ochrana mimoriadne vzácneho územia vo východnej časti Vysokých Tatier so zastúpením skoro všetkých druhov foriem glaciálneho reliéfu na granodioritových i mylonitových podkladoch a bohatstvom biocenóz montánneho až subniválneho stupňa so zriedkavými, ohrozenými a endemickými druhmi. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier (časti Starý Smokovec a Tatranská Lomnica) a obce Tatranská Javorina.

 

NPR ŠTÔLSKA DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 739,96ha (z toho bolo 424,41ha ochranných lesov, 85,68ha lesov osobitného určenia a 229,87ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 7.399.600m2. Ochrana zvláštnej ukážky degradovanej doliny (následkom asymetrického zdvihu Tatier), v juhovýchodnej časti je pre Vysoké Tatry ojedinelý výskyt kryštalických bridlíc. Porasty limby v masíve Ostrvy, množstvo endemitov flóry i fauny. Dolina nie je turisticky prístupná. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v častiach Starý Smokovec a Štrbské Pleso.

 

NPR TICHÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 5.966,64ha (z toho bolo 4.525,09ha ochranných lesov, 446,29ha lesov osobitného určenia, 990,94ha nelesných plôch a 4,32ha lúk). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 59.666.400m2. Ochranársky jedna z najvýznamnejších oblastí Tatier. Ukážka príkrovovej stavby Tatier, prvé paleontologické nálezy suchozemskej mezozoickej fauny a flóry na Slovensku. Vysokohorský kras, pramenná oblasť Belej, reprezentatívne povodie UNESCO. Mimoriadne vzácna flóra -mnoho endemitov a reliktov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Štrbské Pleso.

 

NPR UHLIŠTIATKA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 385,51ha (z toho bolo 131,45ha ochranných lesov, 250,90ha lesov osobitného určenia a 3,16ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu Uhliščatká. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 3.855.100m2. Ochrana vzácneho územia na morénach južného úpätia Vysokých Tatier s močiarnymi, prameniskovými, rašeliniskovými a lesnými spoločenstvami. Pestré zastúpenie vrchoviskových a slatinných druhov, mnohé sú vzácne a ohrozené. Lesné porasty majú prirodzené zloženie, vzácna je jedľa. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Štrbské Pleso.

 

NPR VAŽECKÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 1.185,86ha (z toho bolo 868,91ha ochranných lesov a 316,95ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 11.858.600m2. Ochrana vzácneho územia v západnej časti Vysokých Tatier, ktoré v porovnaní s okolím Štrbského plesa je menej narušené urbanizáciou. Vzácne rastlinné spoločenstvá montánneho až subniválneho stupňa na žulovom i mylonitovom podklade. Glaciálný reliéf horskej skupiny Kriváňa /2494 m n.m./. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Štrbské Pleso.

 

NPR VELICKÁ DOLINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 1.217,22ha (z toho bolo 509,08ha ochranných lesov, 232,71ha lesov osobitného určenia a 475,43ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 12.172.200m2. Ochrana veľmi labilného geosystému v strednej časti Vysokých Tatier s pestrým a bohatým zastúpením glaciálnych (i akumulačných – vzácne sú ózy) foriem georeliéfu na kryštaliniku a s mimoriadne pestrou montánnou až subniválnou vysokohorskou vegetáciou a faunou. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier (časti Starý Smokovec a Tatranská Lomnica) a obce Tatranská Javorina.

 

PR BABA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.051.000m2. Vyhlásená bola na ochranu reliktných teplomilných spoločenstiev vápencových a dolomitových skál Kozích chrbtov so vzácnymi a chránenými druhmi flóry a fauny. Nachádza sa v katastri obcí Lučivná, Spišská Teplica a Svitu.

 

PR BLATÁ

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 37,70ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu Blata. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 377.000m2. Vyhlásená bola na ochranu ojedinelého náleziska vzácneho a kriticky ohrozeného všivca žezlovitého (Pedicularis scept-rum-carolinum) v prirodzených fytocenózach na okrajoch lesa a v lesných rašeliniskách na fluvioglaciále Popradskej kotliny. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Blatá, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obce Štrba.

 

PR BOR

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 133,61ha (z toho bolo 112,75ha ochranných lesov a 20,86ha lesov osobitného určenia). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.336.100m2. Plocha rezervácie patrí k najväčším vrchoviskovým rašeliniskám v podtatranskej oblasti. Dominujú v nej rašeliníkové smrečiny a rojovníkové boriny. Výskyt početných vzácnych druhov flóry a fauny typických pre tieto biotopy a pôvodných lesných biocenóz. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PR BÔRIK

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 20,74ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 207.400m2. Vzácny doklad vývoja vegetácie podtatranskej oblasti v minulosti. Biocenóza tvorená zmesou prealpínskych, dealpínskych a xerotermných druhov rastlín na vápencovom podklade a vzácnych druhov živočíchov dolnej časti montánneho stupňa. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obcí Lučivná a Mengusovce.

 

PR BREZINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za chránené nálezisko. V čase vyhlásenia malo ako ochranný les výmeru 1,16ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 11.600m2. Ochrana najsevernejšie a najvyššie situovaného náleziska severského druhu všivca žezlovitého (Pedicularis sceptrum-carolinum) na Slovensku, ktorý je u nás známy len z oblasti Vysokých Tatier a Podtatranskej kotliny. Glacifluviálny kužeľ s rozvoľneným brezovým porastom. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Štrbské Pleso.

 

PR ČIKOVSKÁ

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 6,20ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 62.000m2. Ochrana vhodného objektu pre pozorovanie dynamiky rašeliniskových smrečín, sú tu zastúpené zriedkavé rašeliniskové spoločenstvá celoslovensky významné s charakteristickými druhmi flóry a fauny. Hojný výskyt Ledum palustre i Calla palustris. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PR FĽAK

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako les osobitného určenia výmeru 37,93ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 379.300m2. Územie zaberajú jedliny, ktoré sú fytocenologicky špecifickými pre Tatry. Floristicky sú bohaté s množstvom vzácnych a chránených druhov. Lesy majú dôležité ochranné funkcie. Pomerne nenarušené zoocenózy montánneho vegetačného stupňa. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica.

 

PR GOLIAŠOVÁ

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu Goliasová. V čase vyhlásenia mala výmeru 27,29ha (z toho bolo 26,93ha lesov osobitného určenia a 0,36ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu Goliasová. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 272.900m2. Predstavuje v súčasnosti mladý (40-80 ročný) lesný porast významný z hľadiska fytocenologického a florogenetického. Mozaika najrozmanitejších lesných spoločenstiev, najcennejšia je jedľová bučina zo severovýchodných Beskýd. Charakteristické zoocenózy dolnej časti montánneho vegetačného stupňa. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obcí Tatranská Javorina a Ždiar.

 

PR GRAPA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 40,86ha (z toho bolo 4,40ha ochranných lesov, 35,70ha lesov osobitného určenia a 0,76ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 408.600m2. Vegetácia územia zachytáva celú variačnú šírku asociácie Circaeo alpinae-Abietetum – typického spoločenstva jedľových smrečín Západných Karpát na podklade magurského flyšu. Nesú ešte stopy po jedľových bučinách, ktoré sú tu výnimkou. Zachovalé zoocenózy dolnej časti montánneho stupňa. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PR HRÁDOK NAD PAVÚČOU DOLINOU

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 105,10ha (z toho bolo 88,03ha ochranných lesov, 15,97ha lesov osobitného určenia a 1,10ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.051.000m2. Ochrana územia na južnom úpätí Vysokých Tatier na mezozoickom podklade. Pestrá zmes reliktných, xerotermných i dealpínskych a prealpínskych druhov rastlín a ich spoločenstiev. Zvláštnosťou je prirodzený výskyt buka, čo je na juhu a juhovýchode Tatier výnimočným javom. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Štrbské Pleso.

 

PR JEDLINY

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako les osobitného určenia výmeru 32,89ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 328.900m2. Ochrana územie, na ktorom sa vyskytujú vzácne lesné spoločenstvá v rámci tatranskej oblasti, ale aj celého Slovenska. Sú zriedkavé a majú také floristické zloženie, aké inde v Západných Karpatoch nebolo zistené. Sú to spoločenstvá dealpínskych smrekových jedlín. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica.

 

PR JELŠINA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 16,43ha (z toho bolo 14,66ha ochranných lesov a 1,97ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 164.300m2. Vyhlásená bola na ochranu prípotočnej jelšiny s jelšou sivou, jelšou lepkavou a prímesou vŕb a inými drevinami. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Poprad, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obcí Batizovce, Mengusovce a Štôla.

 

PR MARTALÚZKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 1.548.200m2. Zabezpečenie ochrany krajinársky hodnotného územia so skalným amfiteátrom a zachovalými živočíšnymi a rastlinnými spoločenstvami, ktoré sa viažu na prirodzené lesné spoločenstvá 6. a 7.vegetačného stupňa a subalpínske lúky. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kráľovohoľské Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národnom parku Nízke Tatry v katastri obce Liptovská Teplička.

 

PR PÁLENICA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 291,20ha (z toho bolo 52,83ha ochranných lesov, 224,58ha lesov osobitného určenia, 5,33ha nelesných plôch a 8,46ha lúk). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.912.000m2. Je významná najmä floristicky. Dolomitový podklad podmienil pestrosť druhov i fytocenóz. Jedinečná je asociácia Seslerio-pinetum, ktorá tu má v celých Tatrách, a možno i v Západných Karpatoch, jedinú lokalitu. Dealpínske, vápnomilné, xerotermné i chránené druhy. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica.

 

PR PASTIERSKE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 29.300m2. Vyhlásená bola na ochranu žltohlavu najvyššieho (Trollius europaeus L.) spolu s ďalšími ohrozenými druhmi prirodzených zamokrených lúk Popradskej kotliny, dôležitých z vedecko-výskumného a náučného hľadiska. Nachádza sa v katastri obce Štrba.

 

PR PAVLOVÁ

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 58,49ha (z toho bolo 35,98ha ochranných lesov, 21,52ha lesov osobitného určenia a 0,99ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu Pavlova. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 584.900m2. Zahŕňa vzácne rastlinné spoločenstvá rašeliniskových smrečín, vrchoviskových reliktných brezín, ktoré sú popretkávané nelesnými rašeliniskami z triedy Scheuchzerio-Caricetea fuscae a Oxycocco-Sphagnetea. Vzácne rastliny, aj také, ktoré inde v TANAP-e nerastú. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PR POD ČRCHĽOU

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 31,82ha (z toho bolo 31,64ha lesov osobitného určenia a 0,18ha nelesných plôch). Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Pôvodne mala názov Pod Čerchľou. Rozloha je 318.200m2. Sú tu sústredené tri typy jedľovo-smrekových lesných spoločenstiev vo flyšovej časti TANAP-u, vo vlastných Tatrách zriedkavých. Masový výskyt Galium rotundifolium, ktorý vo vlastných Tatrách chýba. Endemické západokarpatské spoločenstvá, rôznorodá lesná fauna. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PR POŠ

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 20,82ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 208.200m2. Ochrana jedného z mála zachovaných biotopov rašelinísk prechodného a slatinného typu. Výskyt viacerých ohrozených, vzácnych a endemických taxónov flóry. Zvyšky lesných porastov podmáčaných brezových jelšín a borovicových smrečín. Fauna montánneho stupňa. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Poš, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri Vysokých Tatier, v častiach Starý Smokovec a Tatranská Lomnica.

 

PR PRIMOVSKÉ SKALY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Prímovské skaly. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 76.081m2. Vyhlásená bola na ochranu zachovaných rastlinných spoločenstiev reliktného charakteru a veľmi rôznorodého pôvodu na vedecko-výskumné a náučné ciele. Mohutné melafýrové skalné útvary, z rastlín prevládajú xerotermné druhy, čo je v blízkosti Tatier nezvyčajné. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Primovské skaly, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Hôrka.

 

PR RAŠELINISKO

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za chránené nálezisko. V čase vyhlásenia malo ako nelesná plocha výmeru 0,32ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 3.200m2. Územie je významnou lokalitou s reliktným výskytom Andromeda polifolia, ktorá je v TANAP-e ojedinelá, v typickom spoločenstve – rašelinovej borine s kosodrevinou a krovitými vŕbami. Rastú tu aj iné ohrozené taxóny flóry Slovenska (napr. Drosera rotundifolia). Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Štrbské Pleso.

 

PR SKALKA

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 36,15ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 361.500m2. Ochranu územia s vysokou botanickou hodnotou, ktorú predstavujú predovšetkým porasty asociácie Abieti-Laricetum. Je to dosiaľ jediná z Tatier známa koexistencia Larix decidua subsp. polonica a Abies alba. Vzácny je tiež plynulý prechod horného lesa do kosodreviny. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica.

 

PR SUROVEC

Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 41,75ha (z toho bolo 40,85ha lesov osobitného určenia a 0,90ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 417.500m2. Ochrana vzácneho územia na juhozápadnom úpätí Vysokých Tatier na ojedinelom mezozoickom ostrove krížňanského príkrovu so smrekovo-jedľovými lesmi, čučoriedkovými smrečinami i bukovými javorinami s prirodzenou štruktúrou a pestrým zastúpením vápnomilných druhov rastlín. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Štrbské Pleso.

 

PR ŠVÁBOVSKÁ STRÁŇ

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako nelesná plocha výmeru 18,579ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 182.579m2. Je to v Popradskej kotline botanicky výnimočne bohaté územie. Teplomilné spoločenstvo s hlaváčikom jarným (Adonis vernalis), ktorého najsevernejší výskyt tu je izolovaný od súvislého výskytu v Slovenskom krase. Význam pre štúdium formovania flóry v minulosti. Nachádza sa v katastri obcí Hôrka a Švábovce.

 

NPP BELIANSKA JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1979. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Pri vzniku jaskyne mala dôležitú úlohu vrstevnatosť vápencov. Druhotnú krasovú výplň predstavuje bohatá sintrová výzdoba. Z výzdoby zaujmú sintrové vodopády, pagodovité stalagmity a iné formy ako jazierka a podobne. Význam ochrany vyplýva z geologických a speleologických hodnôt jaskyne. Vyskytujú sa tu netopiere. Jaskyňa je dlhá 3.641m, z toho sprístupnených je 1.135m. Jediná sprístupnená jaskyňa v Tatranskom národnom parku. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica.

 

NPP GÁNOVSKÉ TRAVERTÍNY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Gánovské travertíny I. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 20.276m2. Mimoriadne významné nálezisko fosílnej fauny a flóry v travertínoch z posledného interglaciálu a tiež archeologické a antropologické nálezisko. Cenný geologický a geomorfologický fenomén dokumentujúci vznik travertínu sedimentáciou z termálnych minerálnych vôd. Nález výliatku mozgu neandertálca. Nachádza sa v katastri obce Gánovce, v častiach Filice a Gánovce.

 

NPP JAVORINKA

Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Najrozsiahlejšia jaskyňa vo vysokohorskom prostredí Tatier a piata najdlhšia jaskyňa na Slovensku, s dĺžkou 5.198m. Podzemné priestory sú nepoškodené, esteticky pôsobivý je najmä podzemný tok s vodopádmi a jaskynné perly. Je to fluviokrasová jaskyňa s výskytom pastového sintra. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Tatranská Javorina.

 

NPP VAŽECKÁ JASKYŇA

Národná prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1968, novelizovaná v rokoch 1996 a 2010. Rozloha ochranného pásma je 873.728m2. Národná prírodná pamiatka je vyhlásená na ochranu jaskyne, ktorej vchod sa nachádza v nadmorskej výške 784m. Vytvorená je činnosťou jedného z bočných ramien Bieleho Váhu. V riečnych nánosoch v chodbách sa uchovalo mimoriadne veľa kostí jaskynného medveďa. Jaskyňa vyniká bohatstvo čistého bieleho sintra – vyzrážaného uhličitanu vápenatého (CaCO3). Objavená bola v roku 1922 Františkom Havránkom a sprístupnená v dnešnej podobe v roku 1954. Má asi 400m chodieb, sprístupnených je 230m. Nachádza sa v katastri obce Štrba.

 

PP BRIEŽKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1985. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Gánovské travertíny II. Rozloha je 2.962m2. Vyhlásená bola na ochranu reliktného narastania travertínov, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádza sa v katastri obce Gánovce.

 

PP ELEKTRÁRENSKÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2008. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica.

 

PP HRANOVNICKÉ PLESO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Hranovnícke pleso. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 680.900m2. Ochrana mohutných travertínových terás, ktoré predstavujú plošne najväčší travertínový výskyt na Slovensku. Travertínové terasy ležia len ako čiapky na staršom horninovom podklade. Nachádza sa v NP Slovenský raj a jeho ochrannom pásme v katastri obce Hranovnica.

 

PP HUČIVÁ DIERA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2008. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist