Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Prešov

NPR ČERGOVSKÁ JAVORINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 107.200m2. Vyhlásená bola na ochranu zachovaných prirodzených lesných spoločenstiev bukových javorín s typickými druhmi východokarpatskej flóry na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Čergov, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Terňa, v časti Hradisko.

 

NPR GÝMEŠSKÝ JAROK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Gimešský jarok. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 206.200m2. Vyhlásená bola na ochranu lesných spoločenstiev brezových dúbrav a oglejených bukových dúbrav v Košickej kotline na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obce Drienov.

 

NPR KAMENNÁ BABA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.275.900m2. Predstavuje geomorfologicky a botanicky vzácne územie s výskytom prealpínskych a dealpínskych druhov rastlín. Má aj krajinársko-estetický význam ako objekt turistického ruchu. Klasické ukážky krasu, výskyt vtáčieho druhu murárik červenokrídly. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Kamenná Baba, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Lipovce, v častiach Lačnov a Lipovce.

 

NPR KOKOŠOVSKÁ DUBINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 200.000m2, rozloha ochranného pásma je 236.300m2. Objektom ochrany sú dubové porasty svetoznámeho kokošovského duba (varieta duba zimného), zvláštneho morfologicky i anatomicky, čím javí vzťahy k slavónskemu dubu. Vedecko-výskumný lesnícky objekt, účelom ochrany je aj zber semien spomenutej variety duba. Nachádza sa v katastri obce Kokošovce.

 

NPR ŠARIŠSKÝ HRADNÝ VRCH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.457.400m2. Chránené územie predstavuje významnú fytogeografickú lokalitu a význačný krajinársky objekt. Využité je ako vedecko-študijný a turistický objekt. Je to kužeľovitý kopec v širokom údolí Torysy, tvorený andezitom, s lesnými porastmi pestrého drevinového zloženia. Nachádza sa v katastri Veľkého Šariša.

 

NPR ŠIMONKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1950, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 355.200m2. Vyhlásená bola na ochranu zvyškov bukového pralesa vrcholovej časti Šimonky v Slanských vrchoch, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádza sa v katastri obce Zlatá Baňa.

 

PR DEMJATSKÉ KOPCE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 86.817m2. Vyhlásená bola na ochranu teplomilnej vegetácie vápencových brál bradlového pásma vo východnej časti Šarišskej vrchoviny s výskytom viacerých zriedkavých druhov rastlín a paleontologických nálezov na vedecko-výskumné a náučné ciele. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Demjatské kopce, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Demjata a Veľký Slivník.

 

PR DUBOVÁ HORA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 613.400m2. Vyhlásená bola na ochranu zachovaných prirodzených lesných spoločenstiev kyslých dubových bučín Slanských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obce Okružná.

 

PR DUNITOVÁ SKALKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 3.507m2. Predstavuje neobyčajne vzácne nálezisko povrchového výskytu dunitu na Slovensku. Prírodná rezervácia sa využíva ako vedecko-výskumný objekt. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Dunitová skalka, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Sedlice.

 

PR FINTICKÉ SVAHY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Pintické svahy. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Fintické svahy. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 413.300m2. Vyhlásená bola na ochranu teplomilného rastlinstva a živočíšstva severnej časti Slanských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Fintické svahy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Fintice.

 

PR KAPUŠIANSKY HRADNÝ VRCH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 181.000m2. Andezitové svahy hradného vrchu sú významným botanickým náleziskom s pozoruhodnou flórou, ktorá je v systéme vyvrelín Slanských vrchov najcennejšia. Najsevernejšie vysunutý ostrov reliktnej xerotermnej vegetácie, kde mnoho druhov má severnú hranicu svojho rozšírenia. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Fintické svahy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Fulianka a Kapušany.

 

PR MIRKOVSKÁ KOSATCOVÁ LÚKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1979. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 11.394m2. Vyhlásená bola na ochranu zvyškov spoločenstiev zamokrených lúk západných predhorí Slanských vrchov s bohatým výskytom chránenej rastliny – kosatca sibírskeho (Iris sibirica) v sprievode ďalších charakteristických druhov rastlín na vedecko-výskumné ciele. Nachádza sa v katastri obce Mirkovce.

 

PR PUSTÉ POLE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 62.370m2. Vyhlásená bola na ochranu územia s najväčším výskytom chráneného ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis) v Slanských vrchoch na vedecko-výskumné a náučné ciele. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Pusté pole, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Zlatá Baňa.

 

PR SALVÁTORSKÉ LÚKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Salvátorské lúky. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 26.765m2. Vyhlásená bola na ochranu mokrých lúčnych slatinných rastlinných spoločenstiev s výskytom zriedkavých druhov rastlín na vedecko-výskumné a náučné ciele. Jedno z dvoch nálezísk jazyčníka sibírskeho (Lingularia sibirica) na Slovensku okrem údolia Hnilca v Slovenskom raji. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Salvátorské lúky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Lipovce a Šindliar.

 

PR ŠINDLIAR

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 7,69ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 76.900m2. Ojedinelý a svojrázny biotop v rámci Braniska. Cenná je bohatá bryoflóra na okrajoch lesného porastu s významným zastúpením rašelinníka (Sphagnum nemoreum). Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Šindliar, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. V okolí vápencových a dolomitových skál pestrá vápnomilná vegetácia. Nachádza sa v katastri obce Šindliar.

 

PR ZBOJNÍCKY ZÁMOK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 80.000m2. Chránené územie predstavuje ojedinelý geomorfologický výtvor Slanského pohoria s výskytom reliktných teplomilných spoločenstiev. Uplatňuje sa tiež ako výrazný, krajinársky pôsobivý objekt. Využíva sa ako vedecký objekt pre sledovanie migrácie teplomilných spoločenstiev. Nachádza sa v katastri obce Ruská Nová Ves.

 

PP HRABKOVSKÉ ZLEPENCE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 8.719m2. V chránenom území vystupujú skalné útvary ako krajinársky pôsobivá dominanta. Odkrytý geologický profil má vysokú náučnú hodnotu pre poznanie stavby podložia Širockej brázdy. Nachádza sa v katastri obce Hrabkov.

 

PP KOMÍN

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2008. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v katastri obce Lipovce.

 

PP PODMORSKÝ ZOSUV

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 5.063m2. Ochrana strmej skalnej steny vysokej asi 40m, vytvorenej ťažbou kameňa na styku Šarišskej vrchoviny a Čiernej hory. Neprítomnosť rastlinstva je spôsobená absenciou pôdneho krytu. Lokalita má geologický význam ako ukážka bazálneho súvrstvia paleogénu. Nachádza sa v katastri obce Víťaz.

 

CHA DUBNÍCKE BANE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Dubnické bane. Rozloha je 60.000m2. Predstavuje mimoriadne veľké a vedecky významné sídlisko viacerých druhov vzácnych a užitočných druhov netopierov. Využíva sa ako vedecký objekt. Opustené bane, z ktorých bola v bývalom Československu popísaná prvá zimujúca kolónia netopiera dvojfarebného. Chránený areál je územím európskeho významu Dubnícke bane, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Červenica.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist