Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Prievidza

NPR ROKOŠ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Prievidza a Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.604.100m2. Ochrana krajinného rázu lesných, lúčnych a skalných spoločenstiev rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné a kultúrno-výchovné ciele. Geologický podklad tvoria vápence a dolomity. Jedinečné lesné spoločenstvá s dubom plstnatým a borovicou sosnou v tesnej blízkosti sa nikde inde nevyskytujú. Je to jediná lokalita Západných Karpát, kde rastie súčasne borovica lesná i dub plstnatý. Prelínanie výskytu teplomilných, horských až vysokohorských druhov rastlín a živočíchov, z ktorých mnohé tu majú krajnú hranicu svojho rozšírenia na najjužnejšom predhorí Karpát. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Rokoš, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou a Nitrianske Rudno.

 

NPR VEĽKÁ SKALA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha 592.000m2. Ochrana andezitového úbočia v dolnom úseku Bystričianskej doliny. Sopečný reliéf charakterizujú bralá, vežovité útvary s vrcholovými plošinkami, kamenné moria a suťové kužele. Na zvetrávajúcom vulkanickom podklade rastú dubovohrabové lesy, ktoré prechádzajú do zmiešaných bučín. Fytogeograficky významná lokalita reliktnej borovice lesnej na zvetrávajúcom vulkanickom podloží Vtáčnika na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Vtáčnik, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obce Bystričany.

 

NPR VTÁČNIK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1950, novelizované v roku 1983. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 245,62ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Prievidza a Žiar nad Hronom. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.456.200m2. Vyhlásená bola na ochranu typických vrcholových spoločenstiev buka vystavených extrémnym klimatickým pomerom. Podobné spoločenstvá sú aj v iných pohoriach, kde však vznikli prevažne odstránením vyššie položených spoločenstiev smrečín a kosodreviny. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Vtáčnik, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obcí Kamenec pod Vtáčnikom a Lehota pod Vtáčnikom

 

NPR VYŠEHRAD

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Martin a Prievidza. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 486.500m2. Ochrana charakteristického  a dominantného vápencového masívu v pohorí Žiar s významným archeologickým náleziskom (hradisko) v prostredí zvyškov prirodzených lesných porastov, najmä bučín. Predmetom ochrany je vápencový masív s lesostepnou vegetáciou a zriedkavými druhmi hmyzu na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. V minulosti bola lokalita oblasťou s výskytom vzácneho a chráneného druhu motýľa Jasoňa červenookého, ktorý je ako jediný z motýľov žijúcich na Slovensku zaradený do zoznamu celosvetovo chránených a ohrozených druhov živočíchov. V súčasnosti je snaha o jeho opätovný návrat do lokality. Na vápencovej plošine so zvyškami pôvodných lesov a skalnej vápnomilnej vegetácie je významné archeologické nálezisko. Najstaršie osídlenie z mladšej doby kamennej a mladšej doby bronzovej, stopy po slovanskom osídlení. Nachádza sa v katastri obce Nitrianske Pravno, v častiach Solka a Vyšehradné.

 

PR BIELY KAMEŇ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1975. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.159.000m2. Územie predstavuje dominantný bralnatý vrchol v severoseverovýchodnom ukončení hlavného hrebeňa pohoria Vtáčnik. Jeho význam spočíva v dominantnosti objektu aj v ukážke rozpadu lávových prúdov a zriedkavého výskytu ryolitových telies vo vulkanických komplexoch pohoria Vtáčnik. Impozantná skalná stena niekoľko desiatok metrov vysoká, skalné bašty, rebrá, kamenné moria a suťové kužele. Zachované biocenózy skál a bukového vegetačného stupňa. Nachádza sa v katastri obce Cigeľ a Handlovej, časť Nová Lehota.

 

PR BUCHLOV

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.039.600m2. Ochrana zachovaných prirodzených lesných a skalných spoločenstiev na morfologicky bohato stvárnenom sopečnom hrebeni pohoria Vtáčnik na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Andezitový hrebeň sa na bralných lemoch rozpadá na vežovité útvary, skalné steny a kamenné moria. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Vtáčnik, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obcí Čereňany a Oslany.

 

PR MAKOVIŠTE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1975. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 241.100m2. Ochrana morfologicky bohato rozčleneného čela andezitového prúdu, so zachovanými skalnými biocenózami. Charakteristický príklad tvorenia povrchových tvarov v sopečnom pohorí Vtáčnik. Ochrana výrazných geomorfologických hodnôt a ich relatívnej zachovalosti, estetických hodnôt významného prírodného celku Vtáčnika s hlavnými predpokladmi na využitie ako náučného a osvetovo-výchovného objektu. Predstavuje typický produkt vulkanickej činnosti, t.j. andezitové steny a rôzne útvary. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Vtáčnik, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa na ľavej strane Gepňárovej doliny v CHKO Ponitrie v katastri obce Kamenec pod Vtáčnikom.

 

PR RYSIA

Súkromná prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2004. Rozloha je 304.900m2. Ochrana evolučných procesov v komplexe prirodzených lesných porastov Strážovských vrchov. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kňaží stôl, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.

 

PR TEMEŠSKÁ SKALA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 579.300m2. Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev bučín na morfologicky výraznom vrchole Malej Magury s výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov i významných povrchových tvarov Strážovských vrchov. Je to výhľadový bod /909,7m/, dominanta lokality. Je to jediná oblasť okresu s výskytom chráneného motýľa jasoňa červenookého. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Temešská skala, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Čavoj a Temeš.

 

NPP PREPOŠTSKÁ JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2006. Rozloha ochranného pásma je 5.474m2. Ochrana jaskynných priestorov v sladkovodných vápencoch (travertínoch) vzniknutých spôsobom činnosti konštruktívnych vodopádov pre ich jedinečný charakter a mimoriadny prírodovedecký a kultúrno-historický význam. Ako paleolitické nálezisko ju objavil v roku 1926 prepošt Karol Anton Medvecký /8.6.1875-12.12.1937/, správca bojnickej farnosti a archeológ amatér. Po ňom dostala pomenovanie Prepoštská. Leží na okraji obrovskej travertínovej skaly, ktorá patrí k najväčším travertínovým útvarom na Slovensku. Tento travertínový pokrov sa vytvoril za dlhé obdobie usadzovaním vápnika, ktorý obsahovali vyvierajúce minerálne vody z miestneho termálneho žriedla. Práve vďaka týmto vodám vznikla eróziou jaskyňa, ktorá má dĺžku 14m a je vyzdobená hráškovitými stalagmitmi. Nad vchodom do nej sa vypína mohutný travertínový previs, tvoriaci prirodzenú ochranu pred nepriaznivým počasím. Sídlo pračloveka, neandertálca. Ochrana vrstevnokorozívnej jaskyne vzniknutej v juhozápadnej časti obrovskej travertínovej kopy v Bojniciach. Jaskyňa predstavuje veľmi významné archeologické a paleontologické nálezisko. Bola osídlená už v paleolite, o čom svedčia nálezy rôznych druhov kamenných nástrojov, ako aj značné množstvo kostrových zvyškov vtedajších živočíchov (mamut, nosorožec, zubor a podobne). Nachádza sa v katastri Bojníc.

 

PP BRLOH

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Ochrana 16m dlhej korózno-kryogénnej jaskyne nachádzajúcej sa južne od obce Nitrica. Je významná z historického hľadiska (bola využívaná počas SNP). Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v katastri obce Nitrica, v časti Dvorníky nad Nitricou.

 

PP BRLOŽNÁ DIERA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Puklinová jaskyňa bola v minulosti viackrát osídlená. Nachádza sa v Nitrických vrchoch, v svahoch Malého Rokoša, nad Podovrátnou dolinou. Vedie okolo nej trasa náučného chodníka. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Rokoš, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Nitrianske Sučany.

 

PP HAJSKÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Nachádza sa severovýchodne od obce Ráztočno pod Hajskou skalou. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných hodnôt.

 

PP HRADISKO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1975. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 17.103m2, rozloha ochranného pásma je 112.420m2. Ochrana andezitového skalného brala pohoria Vtáčnik s jedným z najvýznamnejších archeologických nálezísk na Hornej Nitre. Našli sa tu výrobky, zbrane a šperky z mladšej doby kamennej, lužickej kultúry, mladšej doby železnej a doby rímskej. Rozprestiera sa v mestskej časti Hradec v katastri Prievidze. Predmetom ochrany je multikultúrna archeologická lokalita, osídlená nepretržite od prelomu doby bronzovej a železnej až do stredoveku. Ochrana sa vzťahuje aj na dominantný krajinotvorný prvok, divoko rastúca orchidea – kruštík močiarny, ľalia zlatohlavá a sopečný vrch Hradec. Toto andezitové bralo vymodelovali viaceré geologické činitele do bizarného tvaru kamenného stola. Svahy kopca sú porastené hrabmi s primiešanými bukmi, dubmi a krovinami. Na skalách sa uchytili slezinník červený a sladič obyčajný, na lúkach je hojný smlz kroviskový. V oblasti bol zaznamenaný výskyt chránenej kveteny – ľalie zlatohlavej a vemenníka dvojlistého. Zvlášť významná je blízka mokraďová lúčka s kriticky ohrozenými druhmi – mečíkom škridlicovým a kruštíkom močiarnym. Sopečný Hradec /514,0m/ predstavuje v pomerne monotónnom prostredí morfologicky nápadný a ojedinelý prírodný útvar. Geologicky je tvorený pyroxenickými andezitmi, ktoré obklopovali pyroklastiká. Tie s ohľadom na menšiu odolnosť boli oddenudované a selektívne tak zvýraznili pevnejšie andezitové časti.

 

PP KOBYLINCE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1991. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 25.100m2. Ochrana pozoruhodnej, vedecky významnej geologickej lokality produktívneho hnedouhoľného handlovského súvrstvia, zachovanej v prirodzenom prostredí funkčného biokoridoru a refúgia, ktoré je nevyhnutné  chrániť z ekologického, náučného a vedecko-výskumného hľadiska. Povrchový odkryv hnedého uhlia – lignitu. Na povrch vystupujú dva sloje, odkryté prirodzeným zahĺbením vodného toku. Náučná lokalita významná z ekologického a vedeckovýskumného hľadiska. Nachádza sa neďaleko hradiska v mestskej časti Malá Lehôtka v katastri Prievidze. Pozoruhodná geologická lokalita – stratotyp je typickou ukážkou handlovského súvrstvia. Erózna činnosť miestneho potoka tu na úseku dlhom asi 100m odkryla vrstvy uhoľného sloja a sprievodných hornín. Charakteristické črty územia formované počas miliónov rokov, prírodné výtvory vymodelované na rozmanitom geologickom podloží a pestrosť rastlinných i živočíšnych spoločenstiev s množstvom chránených druhov organizmov vytvárajú z oblasti neobyčajne príťažlivý kúsok Slovenska. Strmé brehy potoka vymodelované riečnou eróziou s vystupujúcim uhlonosným súvrstvím v Malej Lehôtke.

 

PP KONČITÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1975. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 10.000m2, rozloha ochranného pásma je 287.600m2. Ochrana esteticky pôsobivej skalnej skupiny, zvyškov pôvodných lávových prúdov. Andezitové skalné formy majú tvar vysokých ťažko prístupných veží a bášt, na úpätí sú suťové osypy. Ochrana geomorfologických hodnôt javu typického pre pohorie Vtáčnik, estetických hodnôt tejto mimoriadne pôsobivej skalnej skupiny, ktorá zatiaľ nebola narušená ťažbou surovín. Je to objekt s náučným významom, estetický prvok krajiny. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Vtáčnik, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa na pravej strane Gepňárovej doliny v CHKO Ponitrie v katastri obce Kamenec pod Vtáčnikom.

 

PP KOŠÚTOVA JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a  poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Rokoš, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Nitrianske Rudno. 

 

PP PRIELOM NITRICE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Prielom Belánky. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 68.324m2. Tok Nitrice v časti obce Podskálie vo Valaskej Belej, prelamuje úzky pás vápencov so strmými svahmi. Územie má charakter skalnej stepi s teplomilnou a vápencomilnou vegetáciou. Ochrana kaňonovitého typu územia vymodelovaného tokom Nitrice (Belanky) v Strážovských vrchoch. Územie je zachované a má značnú krajinársku a estetickú hodnotu, je významné z vedecko-výskumného, náučného a ekologického hľadiska. Nachádza sa v katastri obce Valaská Belá.

 

PP SIVÝ KAMEŇ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1975. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 138.097m2. Prírodná pamiatka je vyhlásená na ochranu esteticky pôsobivého objektu, ktorý je ukážkou bralného reliéfu vo vulkanických pohoriach s výskytom chránených druhov rastlín. Zvyšky zrúcanín stredovekého hradu z 2.polovice 13.storočia. Nachádza sa v katastri obce Podhradie.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist