Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Rimavská Sobota

NPR HRADOVÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.274.700m2. Ochrana pestrých biocenóz s viacerými zriedkavými a chránenými druhmi rastlín a živočíchov s ekologickými predpokladmi na ich zachovanie na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tisovský kras, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Muránska planina v katastri Tisovca.

 

NPR KÁŠTER

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 577.300m2. Ochrana ukážok krasového reliéfu a zachovalých lesných spoločenstiev, čo sú významné prírodné a krajinárske hodnoty masívu Káštera v Muránskej planine. Vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Muránska planina v katastri Tisovca.

 

NPR KLENOVSKÝ VEPOR

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Banská Bystrica a Rimavská Sobota. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.576.437m2, rozloha ochranného pásma je 853.999m2. Ochrana komplexu lesa 5. až 7.vegetačného stupňa s pestrou mozaikou zachovalých typov lesných spoločenstiev vytvorených v závislosti na rozdielnej nadmorskej výške, expozícii a formách reliéfu v Balockých vrchoch na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Klenovský Vepor, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Klenovec.

 

NPR POHANSKÝ HRAD

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1958, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2000. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.233.500m2. Chránené územie bolo vyhlásené na ochranu najzachovalejšej a najtypickejšej náhornej plošiny na bazaltovom pokrove na Slovensku, ktorá predstavuje územie s vysokou krajinárskou a geomorfologickou hodnotou a súčasne jeden z najrozsiahlejších súvislých lesných komplexov s prirodzeným drevinovým zložením v Cerovej vrchovine. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Cerová vrchovina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obcí Hajnáčka a Stará Bašta.

 

NPR RAGÁČ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Ragač. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 97.300m2. Ochrana súboru geologických a geomorfologických javov dokumentujúcich finálnu sopečnú činnosť a prirodzených lesných spoločenstiev Cerovej vrchoviny s výskytom chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Cerová vrchovina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Hajnáčka.

 

NPR ŠARKANICA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Rimavská Sobota a Rožňava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.547.500m2. Vyhlásená bola na ochranu geologicky a geomorfologicky významnej časti Muránskej planiny so zachovalými prirodzenými skalnými a lesnými biocenózami s bohatým zastúpením chránených a iných zriedkavých i ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Pokrývajú ju prirodzené skalné a lesné spoločenstvá. V jej juhozápadnej časti sa rozkladá lokalita Voniaca s lúčnymi spoločenstvami vzácnych kvetov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Muránska planina v katastri Tisovca.

 

PR ČERTOVA DOLINA

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 49,02ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 490.200m2. Ochrana cennej lokality so zachovalými lesnými spoločenstvami s jedľou, smrekom, bukom a cennými listnáčmi na vápencovom podloží, s výrazným krasovým reliéfom, rozľahlým jaskynným systémom Čertovej jaskyne a tiesňavovitými úsekmi potoka s vodopádmi. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Muránska planina v katastri Tisovca.

 

PR HAJNÁČSKY HRADNÝ VRCH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1958, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Hajnačský hradný vrch. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Hajnáčsky hradný vrch. Rozloha je 97.100m2. Krajinne dominantný sopečný vrchol, s vyznačnými ukážkami odkryvov v geologickej stavbe, ktoré dokumentujú neogénny vulkanizmus v oblasti Cerovej vrchoviny. Výskyt pôvodného rastlinstva a živočíšstva. Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Hajnáčka.

 

PR HLBOKÝ JAROK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 344.100m2. Vzácna prírodovedná lokalita s typickým fluviokrasovým reliéfom, s tiesňavovitým zahĺbením meandra Hlbokého jarku, s povrchovými a podzemnými krasovými formami v Spišsko-gemerskom krase na Muránskej planine. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tisovský kras, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Muránska planina v katastri Tisovca.

 

PR HORNÝ ČERVENÝ LES

Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1974. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 110.200m2. Vyhlásená bola na ochranu starých stromov (dub letný a dub cerový) ako prírodných zaujímavostí a objektov hniezdenia vzácneho hniezdiča južných polôh Slovenska – krakle belasej európskej (Coracias garrulus L.) na študijné a vedecko-výskumné ciele. Nachádza sa v katastri obce Veľký Blh, v časti Vyšný Blh.

 

PR KLENOVSKÉ BLATÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Klenovské Blata. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 43.600m2. Ochrana zriedkavého komplexu biotopov mokradnej flóry a fauny montánneho pásma Slovenského rudohoria na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Klenovské Blatá, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Klenovec.

 

PR KURINECKÁ DUBINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1952, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola zmenená na prírodnú rezerváciu. Rozloha je 59.600m2. Ochrana porastu starých dubov v Rimavskej kotline, predstavujúcich hniezdiská chránených druhov vtákov. Nachádza sa v katastri Rimavskej Soboty.

 

PR NAD FURMANCOM

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Nad Fúrmancom. Novelizovaná bola v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Nad Furmancom. Rozloha je 27.800m2. Vyhlásená bola z dôvodu zabezpečenia ochrany lokality s výskytom zriedkavého, reliktného a chráneného druhu valdštajnky trojpočetnej magicovej (Waldsteinia ternata ssp. Magicii). Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Muránska planina v katastri Tisovca.

 

PR OSTRÁ SKALA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2001. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 177.900m2. Zriadená bola z dôvodu zabezpečenia ochrany krajinnej dominanty Cerovej vrchoviny s charakteristickými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami skalnej lesostepi a dubových lesov. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Cerová vrchovina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Hajnáčka.

 

PR POKORADZSKÉ JAZIERKA

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 15,8729ha. Výmera ochranného pásma bola 22,8049ha (z toho bolo 17,4036ha pasienkov, 2,0156ha lúk. 3,2586ha ornej pôdy a 0,1271ha ostatných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 158.729m2, rozloha ochranného pásma je 228.049m2. Ochrana najcennejšej časti prírodnej krajiny v oblasti Pokoradzskej tabule s cennými prvkami živej i neživej prírody. Plošne väčšie i menšie uzavreté terénne depresie – jazierka, ktoré vznikli kryhovým zosunom vulkanoklastík. Prirodzené močiarne a vodné fytocenózy. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Pokoradzské jazierka, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Dražice a Rimavskej Soboty.

 

PR ROSIARKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1996. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 58.700m2. Účelom jej vyhlásenia je zabezpečenie ochrany horského rašeliniska a priľahlých vlhkých horských lúk a podmáčaných lesných spoločenstiev s typickými a vzácnymi zástupcami flóry a fauny Balockých vrchov. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Rosiarka, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina v katastri Tisovca.

 

PR STEBLOVÁ SKALA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2000. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 373.700m2. Vyhlásená bola na ochranu lesných, lesostepných a stepných biotopov Cerovej vrchoviny, na ktoré sa viaže výskyt mnohých chránených druhov fauny a flóry. Ukážkovo vypreparovaný vulkanický útvar sopečného komína, bazaltových žíl a výlevov a zachovalú stĺpovitú odlučnosť čadiča. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Cerová vrchovina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obcí Gemerské Dechtáre a Hajnáčka.

 

PR SUCHÉ DOLY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1953, novelizované v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.574.601m2. Vyhlásená bola na ochranu krasového reliéfu s množstvom krasových jám, ponorov, škrapových polí, jaskynných systémov, ako aj biotopov zriedkavej fauny a významnej xerotermnej vegetácie na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tisovský kras, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Muránska planina v katastri Tisovca.

 

PR SVETLIANSKA CERINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 153.000m2. Vyhlásená bola na ochranu zvyškov porastu duba cerového s výskytom vzácnej krakle belasej a iného dutinového vtáctva a drobného živočíšstva na vedecko-výskumné a kultúrno-náučné ciele. Nachádza sa v katastri obce Veľké Teriakovce, v časti Vrbovce nad Rimavou.

 

PR ŤAHAN

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2012. Rozloha je 3.091.059m2. Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy panónske (91G0) a Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) a roháč obyčajný (Lucanus cervus). Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ťahan, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Sútor a Tomášovce.

 

PR TŔSTIE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 287.100m2. Vyhlásená bola na ochranu zachovalých prirodzených slatinnorašelinných biocenóz Revúckej vrchoviny s výskytom zriedkavých spoločenstiev a druhov rastlín (napr. rosička okrúhlolistá), súčasne aj pamätného miesta na učiteľa a významného botanika Václava Vraného /1851-1929/. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tŕstie, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Muránska planina v katastri obce Krokava a Tisovca, časti Rimavská Píla.

 

PR VODNÁ NÁDRŽ GEMERSKÝ JABLONEC

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2000. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 320.290m2. Vyhlásená bola z dôvodu zabezpečenia ochrany významnej trofickej, reprodukčnej a migračnej lokality vodného vtáctva. Nachádza sa v katastri obcí Dubno, Gemerský Jablonec a Petrovce.

 

NPP KOSTNÁ DOLINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 49.200m2. Ochrana významnej paleontologickej lokality s náleziskom kosťových pozostatkov mladotreťohorných cicavcov. Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Hajnáčka.

 

NPP PODBANIŠTE

Za národnú prírodnú pamiatku bola vyhlásená Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha ochranného pásma je 1.685.265m2. Ochrana prírodných, kultúrnych a estetických hodnôt jaskyne, ktorá je najreprezentatívnejším príkladom aktívnej fluviokrasovej jaskyne s neporušenou kvapľovou výzdobou v podmienkach rozčleneného krasu kombinovaných vrásovo-zlomových štruktúr. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Drienčanský kras, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.

 

PP BURDA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2007. Rozloha ochranného pásma je 78.201m2. V ochrannom pásme prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy. Je to jaskyňa Burda, dlhá 282m, vyvinutá v šošovke sivých prúžkovaných kryštalických vápencov (mramorov) z obdobia karbónu. Príklad jaskyne ostrovných krasových výstupov medzi Slovenským krasom, Muránskou planinou a Drienčanským krasom. Ochranné pásmo má opodstatnenie z dôvodu potenciálneho obnovenia ťažby mramorov v kameňolome, v ktorom sa nachádza vchod do jaskyne, ako aj pre usmernenie lesohospodárskej činnosti v jej okolí. Nachádza sa v katastri obcí Ratkovská Suchá a Rovné.

 

PP JALOVSKÉ VRSTVY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 17.000m2. Ochrana vedecky hodnotného prirodzeného geologického odkryvu. Je to stratotyp Jalovských vrstiev, krajinársky zaujímavý fenomén v lesostepnom prostredí s výskytom zákonom chránenej kukučky vencovej. Dokumentuje geologický a geomorfologický vývoj pieskovcového súboru Cerovej vrchoviny. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Cerová vrchovina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Drňa.

 

PP MALÁ DRIENČANSKÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 2006, novelizovaná v roku 2008. Rozloha ochranného pásma je 306.752m2. V ochrannom pásme jaskyne sú predmetom ochrany citlivé jaskynné ekosystémy.

 

PP ZABODA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1999. Rozloha je 207.200m2. Vyhlásená bola z dôvodu zabezpečenia ochrany výraznej krajinnej dominanty v skupine sopečných vrchov v centrálnej časti CHKO Cerová vrchovina s geomorfologicky cennými gravitačnými formami reliéfu a výskytom ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Cerová vrchovina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Hajnáčka.

 

CHA ALÚVIUM BLHU

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1991. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 27.909m2. Ochrana jelšových porastov s koncentrovaným výskytom chráneného a veľmi ohrozeného druhu slovenskej flóry – perovníka pštrosieho (Matteuccia sthruthiopteris), dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a ekologického hľadiska. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Drienčanský kras, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Hrušovo.

 

CHA BELEŽÍR

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2012. Rozloha je 616.744m2. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana zachovalých biotopov druhu európskeho významu sysľa pasienkového (Spermophilus citellus). Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Beležír, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Dubno, Gemerský Jablonec a Nová Bašta.

 

CHA FENEK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 96.815m2. Územie predstavuje úzka dolina Fenek so zachovalým močiarnym biotopom na území Cerovej vrchoviny. Je výrazným ekostabilizačným prvkom. Na podmáčaných a zavodnených plochách sa zachovali dnes už veľmi vzácne prvky fauny a flóry. Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Petrovce.

 

CHA HIKÓRIOVÝ PORAST

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Malá obora. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 520.500m2. Územie predstavuje lesné porasty s aklimatizovanými cudzokrajnými drevinami hikóriami. Chránené územie je využité ako študijný objekt pre aklimatizáciu cudzokrajných drevín. Nachádza sa v katastri obce Teplý Vrch.

 

CHA MARTINOVSKÁ NÁDRŽ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 145.508m2. Vodná nádrž predstavuje významný antropogénny prvok a významný biotop v intenzívne využívanej, radikálne odvodnenej krajine Rimavskej kotliny a predstavuje dôležité útočište (refúgium) vodného a močiarneho živočíšstva, najmä vodného vtáctva. Nachádza sa v katastri obce Martinová.

 

CHA TUNEL POD DIELIKOM

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1997. Vyhlásený bol z dôvodu zabezpečenia ochrany zimoviska netopierov, ktoré sa početnosťou a druhovým zložením zimujúcich netopierov zaraďuje k najvýznamnejším zimoviskám v európskom meradle. Sedlo Dielik /579m/ oddeľuje Muránsku planinu od Stolických vrchov nedokončeným tunelom pod Dielikom, ktorý mal byť súčasťou nerealizovanej železnice z Revúcej do Tisovca. Z torza tunela postupne vzniklo zimovisko chránených druhov živočíchov. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Muránska planina v katastri Tisovca.

 

CHA VACHTOVÉ JAZIERKO

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1997. Rozloha je 6.753m2. Vyhlásený bol z dôvodu zabezpečenia ochrany mokraďného spoločenstva s masovým výskytom chránenej a ohrozenej vachty trojlistej (Menyanthes trifoliata). Nachádza sa v katastri Tisovca.

 

CHA VINOHRADY

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1999. Rozloha je 357.860m2. Vyhlásený bol z dôvodu zabezpečenia ochrany teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev vyznačujúcich sa vysokou druhovou diverzitou s hojným výskytom ohrozeného ľanu chlpatého hladkastého (Linum hirsutum ssp. glabre-scens). Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Pieskovcové chrbty, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Chrámec.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist