Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Rožňava

NPR BRZOTÍNSKE SKALY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.337.800m2. Vyhlásená bola na ochranu zachovalého komplexu prirodzenej skalnej, lesostepnej, lesnej a sutinovej fauny a flóry Slovenského krasu so zastúpením zriedkavých endemických a reliktných spoločenstiev a taxónov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Brzotínske skaly, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obcí Brzotín a Slavec.

 

NPR DOMICKÉ ŠKRAPY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 244.400m2. Vyhlásená bola na ochranu vzácnych xerotermných spoločenstiev rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre Slovenský kras. Využíva sa vo vedeckom výskume. Vyskytuje sa tu typ voľných škrapov. Územie je skrasovatené následkom odlesnenia a pastvy. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Domické škrapy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Kečovo.

 

NPR DRIEŇOVEC

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.860.200m2. Vyhlásená bola na ochranu zachovaných lesných a skalných biocenóz Slovenského rudohoria na vedecko-výskumné a náučné ciele. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Drieňovec, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obcí Drnava a Kováčová.

 

NPR HAVRANIA SKALA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Košice-vidiek a Rožňava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.471.400m2. Rezervácia bola vyhlásená na ochranu skalného komplexu nad záverom Zádielskej doliny v NP Slovenský kras s geomorfologicky výraznými formami a zachovanými pôvodnými spoločenstvami rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné a náučné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Horný vrch, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Bôrka.

 

NPR HNILECKÁ JELŠINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa v bývalých okresoch Banská Bystrica, Poprad a Rožňava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 845.900m2. Vyhlásená bola na ochranu zachovalých zriedkavých spoločenstiev nivy Hnilca s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a fauny. Národná prírodná rezervácia je súčasťou území európskeho významu Kráľovohoľské Tatry a Slovenský raj, ktoré sú zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Národných parkoch Nízke Tatry a Slovenský raj v katastri Dobšinej a obce Stratená.

 

NPR HRUŠOVSKÁ LESOSTEP

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954, novelizované v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 408.500m2. Vyhlásená bola na ochranu zachovaných lesostepných spoločenstiev s dubom plstnatým, jaseňom mannovým a druhovo bohatým krovinným a bylinným podrastom na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Hrušovská lesostep, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Hrušov.

 

NPR KEČOVSKÉ ŠKRAPY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 66.069m2. Vyhlásená bola na ochranu pôvodných xerotermných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev škrapových polí s ojedinelými a chránenými druhmi a puklinovými škrapami na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Kečovské škrapy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Kečovo.

 

NPR POD STRÁŽNYM HREBEŇOM

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 966.700m2. Chránené územie predstavuje zachovalé a typické spoločenstvá drieňových dúbrav Slovenského krasu. Objekt je určený na využitie pre potreby lesníckeho a prírodovedeckého výskumu. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Pod Strážnym hrebeňom, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Plešivec.

 

NPR ZÁDIELSKA TIESŇAVA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Košice-vidiek a Rožňava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.147.300m2. Vyhlásená bola na ochranu jedinečného reliéfu a prirodzených geobiocenóz Slovenského krasu so zastúpením zriedkavých endemických a reliktných druhov flóry a fauny, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Horný vrch, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Bôrka.

 

PR GERLAŠSKÉ SKALY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Gerlachovské skaly. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Gerlašské skaly. Rozloha je 217.300m2. Vyhlásená bola na ochranu esteticky pôsobivých skalných útvarov a jaskýň Plešiveckej planiny so Šingliarovou priepasťou a zachovalými pôvodnými biocenózami s výskytom zriedkavých rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Plešivská planina, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obcí Honce a Rožňavské Bystré.

 

PR KRÁĽOVA STUDŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 112.137m2, rozloha ochranného pásma je 1.956.266m2. Vyhlásená bola na ochranu typických porastov slatinnej jelšiny v Slovenskom krase so všetkými vývojovými štádiami a výskytom viacerých ojedinelých a chránených druhov rastlín na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Silická Brezová.

 

PR POD FABIANKOU

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 12.205m2. Vyhlásená bola na ochranu zvyškov prirodzenej slatinnej vegetácie a ojedinelých i chránených druhov rastlín v NP Slovenský kras na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Jediná známa lokalita kosatca sibírskeho v Slovenskom krase, vzácne fytocenózy. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Silica.

 

PR SOKOLIA SKALA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 116.900m2. Vyhlásená bola na ochranu geomorfologicky výrazného skalného útvaru Silickej planiny s vyvieračkou a Zbojníckou jaskyňou a so zachovalými zriedkavými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Silická Jablonica.

 

PR ZEMNÉ HRADISKO

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 55,946ha (z toho bolo 22,98ha lesov a 32,966ha pasienkov). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Košice-vidiek. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 559.460m2. Ochrana plochy zachovalej lesostepnej vegetácie so zvyškom prirodzeného dubového lesa a krovín. Je to xerotermné územie s masovým výskytom vzácnych a chránených taxónov. Podložie je tvorené horninami meliatskej série. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Horný vrch, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Hrhov.

 

NPP ARDOVSKÁ JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Vyhlásená bola na ochranu prírodných i archeologických hodnôt Ardovskej jaskyne. Vznikla na puklinách vo vápencoch koróznou činnosťou vody. Sintrové formy. Archeologické nálezy z laténskej a halstattskej doby i bukovskej kultúry. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Ardovo.

 

NPP BRÁZDA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Vyhlásená bola na ochranu prírodných hodnôt najhlbšej priepasti Slovenského krasu, ktorou je priepasť Brázda (Barazdaláš). Je to korózna priepasť hlboká 181m. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Silica.

 

NPP DIVIAČIA PRIEPASŤ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Priepasť patrí medzi najhlbšie na Slovensku, má bohatú sekundárnu výzdobu, vývojovým sledom a jedinečnosťou patrí medzi najkrajšie a najpozoruhodnejšie. Je dokladom krasových procesov viazaných na výrazné tektonické línie v ladinských vápencoch. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Plešivec.

 

NPP DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Ochrana 1.483m dlhej a 112m hlbokej inaktívnej fluviokrasovej sprístupnenej jaskyne s ľadovou výplňou, ktorá je svetovou raritou. Z výzdoby sa tu nachádza podlahový ľad, ľadové vodopády, ľadové stalagmity a ľadové stĺpy. Celkový objem ľadu je približne 110.000m3, maximálna hrúbka 26,5m. Vchod sa nachádza v nadmorskej výške 966m. Je známy oddávna, v roku 1870 bola preskúmaná a v roku 1871 sprístupnená. Ako prvá jaskyňa vo vtedajšom Uhorsku bola v roku 1887 elektricky osvetlená. Sprístupnených je 475m. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Slovenský raj, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Jaskyňa je prístupná verejnosti. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri Dobšinej.

 

NPP DOMICA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Jaskyňa Domica. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha ochranného pásma je 6.166.892m2. Ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt fluviogenetickej jaskyne s vynikajúcimi podzemnými krásami (typické chodby s bohatou sintrovou výzdobou), s podzemným tokom Styx a s nálezmi neolitického osídlenia (kultové miesto bukovohorskej kultúry s nástennými maľbami z neolitu a ojedinelý nález listovitého hrotu kultúry szeletien z mladšieho paleolitu). Nálezisko kostí medveďa jaskynného, výskyt viacerých druhov netopierov. Jedna z najkrajších jaskýň Európy. Prehliadky na člnoch po podzemnej rieke. Silická jaskyňa (dĺžka 5.368m) je prepojená s rozsiahlejšou jaskyňou Baradla v Maďarsku. Verejnosti je prístupná. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Domické škrapy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obcí Dlhá Ves a Kečovo.

 

NPP GOMBASECKÁ JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v rokoch 2004 a 2011. Rozloha ochranného pásma je 6.424.831m2. Erózna fluviokrasová jaskyňa vyerodovaná Čiernym potokom, ktorá bola objavená v roku 1951. Má bohatú sintrovú výzdobu. Nachádzajú sa tu tenké sintrové brčká dlhé až 3m. Z 1.525m dĺžky je pre verejnosť sprístupnených 300m vrátane speleoterapeutickej liečebne horných dýchacích ciest (ako prvá jaskyňa na Slovensku od roku 1968). Sprístupnená bola v roku 1955. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obcí Plešivec, Silica, Silická Brezová a Slavec, časti Slavec a Vidová. Verejnosti je prístupná.

 

NPP HRUŠOVSKÁ JASKYŇA

Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo územie vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Cenný krasový jav, typický príklad výverovej jaskyne. Nenarušené cenné sintrové útvary, unikátne monokryštály kalcitu, vynikajú heliktity a výrastlice sintrových kryštálov. Súčasť lokality svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Hrušov.

 

NPP KRÁSNOHORSKÁ JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v rokoch 2005 a 2007. Rozloha ochranného pásma je 1.956.266m2. Ochrana 1.100m dlhej výverovej fluviokrasovej jaskyne s aktívnym vodným tokom a vchodom v nadmorskej výške 305m. Nachádza sa vo vyvieračke Buzgó, na poruche, ktorá oddeľuje vápence a dolomity. Má funkčné vzťahy k povrchovým krasovým javom v severnej časti Silickej planiny. V ochrannom pásme národnej prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Krásnohorská Dlhá Lúka.

 

NPP MILADA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Jaskyňa Milada. Ochrana jaskyne dlhej okolo 800m a jej geologických a geomorfologických hodnôt. Nachádza sa v Slovenskom krase v južnej časti Silickej planiny asi 1km južne od obce Silická Brezová. Pomerne bohatá sintrová výzdoba – vynikajú kvapľové drapérie. Podzemný tok Kečovskej vyvieračky. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Silická Brezová.

 

NPP OBROVSKÁ PRIEPASŤ

Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo územie vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Ochrana jaskyne v Slovenskom krase v planine Dolný vrch, v ktorej je najhlbšou priepasťou v slovenskej časti. Celková hĺbka je 103m. Najbohatšia sintrová výzdoba je v časti Galéria. Jaskyňa je jednou z reprezentatívnych lokalít svetového prírodného a kultúrneho dedičstva „Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu“. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Dolný vrch, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Jablonov nad Turou.

 

NPP OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2009. Rozloha ochranného pásma je 654.455m2. Je prvou objavenou aragonitovou jaskyňou na Slovensku, predstavuje svetovú raritu. Z aragonitovej výzdoby sa tu nachádzajú obličkovitá, ihlicovitá a špirálovitá forma, ktorá vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných priestoroch nachádzajúcich sa v šošovke prvohorných kryštalických vápencov v nekrasových horninách (fylitoch). Dlhá je 300m, odkrytá bola ťažbou, je sprístupnená (dĺžka trasy je 230m). Objavená bola v roku 1954, sprístupnená v roku 1972. Nachádza sa v Revúckej vrchovine. Vyniká rozmanitosťou aragonitových útvarov na paleozoickom mramorovom podklade. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obcí Ochtiná a Štítnik. Verejnosti je prístupná.

 

NPP SILICKÁ ĽADNICA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 1996. Ochrana priepasti v Slovenskom krase na Silickej planine na okraji veľkého závrtu, vytvorenej preborením povaly jaskyne vo vápencoch stredného triasu a hlbokej 91m. V spodnej časti ľadnice archeologické nálezy bukovohorskej, halštattskej i laténskej kultúry, na dne rastliny montánneho stupňa, mäkkýše. Nachádza sa v  NP Slovenský kras v katastri obce Silica.

 

NPP SNEŽNÁ DIERA

Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo územie vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Ochrana cenného krasového javu v Slovenskom krase – jednej z typových lokalít ľadových jaskýň a súčasti lokality svetového prírodného a kultúrneho dedičstva „Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu“. Je to 45m dlhá dynamická ľadová jaskyňa s malým množstvom ľadovej výplne. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Horný vrch, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Bôrka.

 

NPP STRATENSKÁ JASKYŇA

Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Ochrana 21.485m dlhej a 194m hlbokej fluviokrasovej jaskyne v Slovenskom raji so sintrovou výzdobou a podzemnými jazierkami, vytvorenej v triasovom wettersteinskom (svetlom) vápenci. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Slovenský raj, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský raj v katastri Dobšinej.

 

NPP ZVONIVÁ JAMA

Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo územie vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Jaskyňa Zvonivá jama patrí k najvýznamnejším a najznámejším jaskyniam Slovenského krasu. Rozsiahly podzemný puklinový dóm, vstupná priepasť, cenné sintrové pagodovité útvary a celkový charakter jaskyne tvoria významný krasový geomorfologický útvar. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Plešivec.

 

PP HUTNIANSKA JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2012. Jaskyňa prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Bretka.

 

PP JASKYŇA V HAVRANEJ SKALE

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2012. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v katastri obce Stratená.

 

PP JOVICKÉ RAŠELINISKO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 7.940m2. Zriadená bola na ochranu unikátnej lokality rašeliniska, ktorá sa zachovala ako pozostatok z pôvodných lokalít v Rožňavskej kotline, dôležitý z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho hľadiska. Nachádza sa v katastri obce Jovice.

 

PP MELIATSKY PROFIL

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 154.282m2. Vyhlásená bola na ochranu typického profilu meliatskej série, ktorý bol odkrytý ťažbou v lome. Je to prechodný člen medzi vrchným permom a spodným triasom. Budovaný je rôznymi vápencami so zastúpením skamenelín. Nachádzajú sa tu i menšie telesá vulkanitov. Prírodná pamiatka je s rozlohou do 10% súčasťou územia európskeho významu Alúvium Muráňa, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Meliata.

 

PP PEŠKO

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2012. Jaskyňa prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v katastri obce Bretka.

 

PP PRIELOM MURÁŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989, novelizované v roku 1989. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Prielom Muráňky. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 395.567m2. Z prírodovedeckého hľadiska územie predstavuje významný príklad zahĺbeného meandra ojedinelý na dolnom toku našich riek, zvýraznený prítomnosťou zvyškov významnej teplomilnej lesnej a stepnej vegetácie s viacerými vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Prírodná pamiatka je rozlohou do 10% súčasťou územia európskeho významu Alúvium Muráňa, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Bretka a Meliata.

 

PP ZELENÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2012. Jaskyňa prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v katastri Dobšinej.

 

CHA SLANÁ

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2011. Rozloha je 352.310m2. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopu európskeho významu: Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (91E0) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) a mrena škvrnitá (Barbus petenyi). Chránený areál je územím európskeho významu Slaná, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Brzotín, Plešivec a Slavec.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist