Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Skalica

PR ŠMATLAVÉ UHLISKO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1996. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 84.400m2. Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev Bielych Karpát v najnižšom vegetačnom stupni s veľkou druhovou diverzitou, dobre vyvinutým bylinným podrastom a početnými populáciami ohrozených vstavačovitých rastlín a množstvom druhov teplomilného hmyzu. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri Skalice.

 

PR VETERNÍK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Senica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 184.586m2. Ochrana posledných zvyškov typickej vegetácie skalnej stepi v západnej časti Myjavskej pahorkatiny s početným výskytom ojedinelých a chránených druhov rastlín na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri Skalice.

 

PP CHROPOVSKÁ STRŽ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 476.631m2. Prírodná strž vo flyšovom pásme s významným výskytom skamenelín makrofauny z poslednej transgresie mora v mladších treťohorách. Lokalita má veľký vedecko-výskumný význam s priaznivým vplyvom na biodiverzitu okolia. Refúgium množstva rastlinných a živočíšnych druhov. Nachádza sa v katastri obce Chropov.

 

PP CHVOJNICA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1991. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 316.515m2. Potok Chvojnica je najzachovalejším tokom západnej časti CHKO Biele Karpaty a priľahlého územia. Je refúgiom hodnotnej teplomilnej pahorkatinnej hydrofauny a jeho zachovalé prirodzené brehové porasty sú význačným krajinotvorným a ekostabilizačným prvkom. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obcí Dubové, Lopašov, Oreské, Popudinské-Močidľany, Radošovce a Trnovec.

 

PP IVANSKÉ RAMENO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Ivánek. Rozloha je 30.800m2. Vyhlásená bola na ochranu posledných zvyškov mŕtvych ramien rieky Moravy v južnej časti Dolnomoravského úvalu s výskytom chránených a ohrozených druhov fauny a flóry, viazaných na vodné a močiarne biotopy. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Skalické alúvium Moravy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Skalice.

 

PP KÁTOVSKÉ RAMENO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Katovské rameno. Rozloha je 60.500m2. Chránené územie bolo vyhlásené na ochranu posledných zvyškov mŕtvych ramien rieky Moravy v južnej časti Dolnomoravského úvalu s výskytom chránených a ohrozených druhov fauny a flóry, viazaných na vodné a močiarne biotopy, ktoré sú dôležité z viacerých hľadísk. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Skalické alúvium Moravy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Holíča a obce Kátov.

 

PP RAKOVÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1992. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 86.045m2. Zvyšky typických bielokarpatských trávnatých porastov po ľavej strane potoka Raková s veľkou druhovou pestrosťou rastlín a živočíchov, ktorých zachovanie má veľký význam pre ekologickú stabilizáciu okolitých intenzívne využívaných poľnohospodárskych kultúr. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Chropov.

 

CHA BÚDKOVIANSKÉ RYBNÍKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Búdkovianske rybníky. Pôvodne mal názov Budkovianske rybníky. Chránený areál bol vyhlásený v roku 1994. Rozloha je 140.744m2. Skupina malých rybníkov s prirodzenou vodnou a močiarnou vegetáciou, s výskytom množstva (aj vzácnych) živočíchov, viazaných na vodné prostredie a okolie vôd, nachádzajúcich tu i vhodné podmienky na rozmnožovanie. Lokalitu je možné využívať na chov rýb. Nachádza sa v katastri Holíča a obce Radimov.

 

CHA ŠTEPNICKÉ RAMENO

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1989. Rozloha je 21.362m2, rozloha ochranného pásma je 54.300m2. Chránené územie bolo zriadené na ochranu posledných zvyškov ramien a jazier ľavobrežnej riečnej nivy rieky Moravy. Územie predstavuje refúgium výskytu viacerých chránených a ohrozených taxónov vodných a močiarnych druhov rastlín a živočíchov. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Skalické alúvium Moravy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Skalice.

 

CHA VODNÁ NÁDRŽ PETROVA VES

Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené ako chránený areál. Rozloha je 348.036m2. Ochrana významnej ornitologickej lokality s výskytom mnohých chránených, vzácnych a ohrozených hniezdiacich a migrujúcich druhov vtákov. Nachádza sa v katastri obce Petrova Ves.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist