Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Sobrance

NPR MORSKÉ OKO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Michalovce. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.084.800m2. Vyhlásená bola na ochranu biologických hodnôt zosuvom zahradeného jazera Morské oko vo Vihorlate, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev typických pre východoslovenské vyvreliny a krajinárskych hodnôt územia. Pestré zloženie lesných porastov, bohatstvo avifauny. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obcí Remetské Hámre a Vyšná Rybnica.

 

NPR SENIANSKE RYBNÍKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1955, novelizované v roku 1974. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Senné-rybníky. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Michalovce. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.133.100m2, rozloha ochranného pásma je 2.112.800m2. Vyhlásená bola na ochranu vzácnych vodných biocenóz a vodného vtáctva na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Významná migračná trasa vodného a pobrežného vtáctva s oddychovou lokalitou. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Senianske rybníky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Blatná Polianka.

 

PR BABA POD VIHORLATOM

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 379.300m2. Účelom vyhlásenia je ochrana porastov pralesovitého charakteru s ukážkou mohutných bukov a javorov horských a s masovým výskytom skopolie kránskej. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

 

PR DRIEŇ

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 11,25ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Michalovce. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 112.500m2. Pozoruhodný výskyt v celých Vihorlatských vrchoch ojedinelých lesných a lesostepných spoločenstiev na skalnom podloží, ojedinelé spoločenstvá drieňových a bukových dúbrav. Na výhrevných vypuklých svahoch husté porasty chráneného drieňa, v zime sústreďovanie poľovnej zveri. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Hlivištia.

 

PR JEDLINKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Michalovce. Novelizovaná bola v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 350.400m2. Účelom vyhlásenia je ochrana ihličnatých drevín – jedle a smreka a pralesovitých spoločenstiev bučín, jaseňových javorín, bukových javorín a jedľových bučín s výskytom viacerých ohrozených druhov rastlín a živočíchov vo Vihorlate. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

 

PR LYSÁ

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 3,95ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Michalovce. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2006. Rozloha je 39.500m2. Rezervácia je pozoruhodná izolovaným výskytom duba mnohoplodého a drieňa a veľmi vzácnymi xerotermnými lesnými a lesostepnými spoločenstvami na strmých svahoch. Hojný výskyt ohrozenej kamienky modropurpurovej, ojedinelý v celej CHKO Vihorlat je kosatec trávolistý. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat katastri obcí Podhoroď a Choňkovce.

 

PR LYSÁK

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 4,28ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Michalovce. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 42.800m2. Územie predstavuje vzácne teplomilné lesné spoločenstvá bukových dúbrav (dub mnohoplodý a žltkastý) vo vysokej nadmorskej výške 821m. Doteraz druhá známa lokalita vzácnej paprade jazyka hadieho vo Vihorlate, výskyt ľalie zlatohlavej, skopolie kranskej. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

 

PR MACHNATÝ VRCH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Michalovce. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2006. Rozloha je 31.800m2. Vyhlásená bola na ochranu rastlinného spoločenstva so vzácnym a ohrozeným zimoľubom okolíkatým (Chimaphila umbellata L.) v kyslých bučinách Vihorlatských vrchov. Je to jedna zo 6 východoslovenských lokalít tohto druhu. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Vyšná Rybnica.

 

PR POD TŔSTÍM

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 7,40ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Michalovce. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 74.000m2. Rezervácia zatiaľ predstavuje jedinú známu lokalitu slatinno-rašelinných spoločenstiev v južnej časti pohoria Vihorlat. Územie je významné z vedecko-výskumného a kultúrno-výchovného hľadiska svojou pôvodnosťou, druhovou diverzitou, výskytom horských a východokarpatských druhov. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

 

PP BEŇATINSKÝ TRAVERTÍN

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 2.400m2. Zriadená bola na ochranu geologického odkryvu, ktorý predstavuje profil najvýchodnejšie položeného travertínu na Slovensku s recentnou tvorbou travertínu. Výskyt skamenelých zvyškov malakofauny v Beskydskom predhorí v Uhliarskej pahorkatine. Prírodná pamiatka je rozlohou do 10% súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Beňatina.

 

PP MALÉ MORSKÉ OKO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 20.623m2. Vyhlásená bola na ochranu Vihorlatského jazierka, ktoré reprezentuje určitý vývojový stupeň s možnosťou porovnávania prirodzeného starnutia týchto jazierok v pohorí. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist