Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Spišská Nová Ves

NPR ČERVENÉ SKALY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 3.905.000m2. Kaňon Poráčskeho potoka, stenu ktorého tvoria Červené skaly, je zarezaný do Galmuskej planiny a má polokrasový charakter. Rezervácia predstavuje typické geobiocenózy Slovenského rudohoria s ukážkou skalných, lúčnych a lesných spoločenstiev. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Galmus, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Olcnava, Poráč a Slovinky, v časti Nižné Slovinky.

 

NPR DREVENÍK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1925. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 101,8186ha (z toho bolo 53,3007ha ochranných lesov, 23,0578ha pasienkov a 25,4601ha ostatných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.018.186m2. Územie s mimoriadnym vedeckým významom. Travertínový útvar (kopa) vytvorený z prameňov minerálnych vôd na geologickom lome, najstarší v okolí Spišského Podhradia a Žehry. Rozmanité vežové útvary, puklinové jaskyne a priepasti, fosílne nálezy, vzácne a rozmanité rastlinstvo, archeologické nálezy. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Spišskopodhradské travertíny, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Žehra.

 

NPR GALMUSKÁ TISINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 559.600m2. Vyhlásená bola na ochranu typických lesných fytocenóz vápencovej časti Galmusu s rozptýleným výskytom tisu obyčajného (Taxus baccata L.) a ďalších chránených i ojedinelých druhov rastlín (napr. jelení jazyk celolistý). Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Galmus, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Spišských Vlachov.

 

PR ČINTKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 51.100m2. Stanovište viacerých chránených a vzácnych druhov rastlín, významný je najmä výskyt Cypripedium calceolus. Možnosť poznávania pôvodných lesných fytocenóz Hornádskej kotliny. Nachádza sa v katastri obce Iliašovce.

 

PR MODRÝ VRCH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 44.600m2. Vyhlásená bola na ochranu zriedkavých a chránených druhov rastlín a živočíchov Hornádskej kotliny so sústredeným výskytom vzácnej ľalie cibuľkonosnej (Lilium bulbiferum L.). Nachádza sa v katastri Spišskej Novej Vsi.

 

PR MURÁŇ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1996. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 1.806.600m2. Ochrana jedľových a jedľovo-smrekových lesov v okolí Muráňa /1260 m n. m./ vo Volovských vrchoch. Zachovalé a zväčša pôvodné lesné spoločenstvá pralesového charakteru majú pôvodoochranársku a vodohospodársku funkciu, sú stanovišťom viacerých vzácnych a ohrozených biologických taxónov. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Muráň, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.

 

NPP MARKUŠOVSKÉ STENY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 134.400m2. Vyhlásená bola na ochranu výrazných geomorfologických útvarov v paleogénnych vrstvách Hornádskej kotliny, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Výsledkom nerovnomerného zvetrávania vrstiev sú esteticky významné skalné útvary. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Hornádske vápence, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Markušovce a Odorín.

 

NPP MEDVEDIA JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Vyhlásená bola na ochranu fluviokrasovej jaskyne vytvorenej vo vápencoch silicika so súhrnnou dĺžkou 485m. Má rôzne, ale pomerne poškodené sintrové formy. Na Slovensku najbohatšie nálezisko kostí jaskynného medveďa. Vyskytujú sa tu netopiere i trogloxénne bezstavovce. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Slovenský raj, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Slovenský raj v katastri obce Letanovce.

 

NPP SPIŠSKÝ HRADNÝ VRCH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 242.064m2. Vyhlásená bola na ochranu travertínovej kopy s národnou kultúrnou pamiatkou Spišský hrad, ktorá má aj archeologické hodnoty. Genézou sa odlišuje od iných travertínových kôp Hornádskej kotliny. Národná prírodná rezervácia je s rozlohou 80% súčasťou územia európskeho významu Spišskopodhradské travertíny, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Žehra.

 

PP BIELA JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2012. Jaskyňa prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v katastri obce Letanovce.

 

PP FARSKÁ SKALA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 5.866m2. Vyhlásená bola na ochranu skalnej steny budovanej zlepencami a pieskovcami bazálneho paleogénu so šikmým zvrstvením, ktoré rekonštruuje sedimentárne prostredie vzniku bazálneho paleogénu v údolí rieky Hornád. Nachádza sa v katastri obce Chrasť nad Hornádom.

 

PP HUTIANSKE

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1988, novelizovaná v roku 2004. Rozloha je 25.984m2. Vyhlásená bola na ochranu vzácnych druhov motýľov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Je to malé územie s pomerne veľkou zraniteľnosťou aj pri malých zásahoch. Tu bol prvýkrát zistený motýľ Scrobipalpa reiprichi Povolný, v roku 1984. Nachádza sa v katastri Spišskej Novej Vsi.

 

PP MARKUŠOVSKÁ TRANSGRESIA PALEOGÉNU

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1987, novelizovaná v roku 2004. Rozloha je 69.700m2. Vyhlásená bola na ochranu výrazného geomorfologického útvaru na rozhraní paleogénnych vrstiev a triasových vápencov v Hornádskej kotline, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Xerotermná vegetácia, na vápenci Pulsatilla slavica. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Hornádske vápence, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Markušovce.

 

PP OSTRÁ HORA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 293.240m2. Vyhlásená bola na ochranu pleistocénnej travertínovej kopy v severovýchodnej časti Hornádskej kotliny. Ochrana je potrebná pre zachovanie celého komplexu travertínov v okolí Spišského Podhradia a Žehry. Paleontologické nálezisko, výskyt vzácnej xerotermnej vegetácie. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Spišskopodhradské travertíny, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Žehra.

 

PP ŠARKANOVA DIERA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 208. Jaskyňa prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Galmus, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Poráč.

 

PP TRAVERTÍNOVÁ KOPA SOBOTISKO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1987. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 133.200m2. Vyhlásená bola na ochranu geomorfologicky výraznej travertínovej kopy, dôležitej z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Významná archeologická lokalita – kamenná industria a stopy ohnísk zo stredného paleolitu. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Spišskopodhradské travertíny, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Žehra.

 

CHA KNOLA

Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo územie vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 2.200.200m2. Ochrana rôznorodých zložiek prírodného prostredia, hodnotných hôľnych porastov, rašelinných pramenísk, skál a fragmentov pôvodných lesov v okolí kóty Veľká Knola /1266 m n.m./ vo Volovských vrchoch. Mnoho ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov, biotop hlucháňa. Nachádza sa v katastri obce Mlynky a Spišskej Novej Vsi.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist