Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Topoľčany

NPR HRDOVICKÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 300.300m2. Ochrana geomorfologicky, biologicky i krajinársky významného priestoru v pohorí Tríbeč, so zachovalými fragmentami pôvodných kyslých skalných a lesostepných rastlin. spoločenstiev na kremencoch a s výskytom vzácnych a fytogeograficky významných druhov. Národná prírodná rezervácia je s rozlohou 60% súčasťou územia európskeho významu Hôrky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obce Nitrianska Streda.

 

PR ČEPÚŠKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 581.280m2. Vyhlásená bola na ochranu ojedinelých rastlinných spoločenstiev bezkolencového brezovo-dubového lesa Považského Inovca, ktoré nadväzujú na kyslý dubový les, ktorý je druhovo chudobnejší. Takéto fytocenózy sú na západnom Slovensku zachovalé už ojedinele. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kulháň, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Prašice.

 

PR HOLÉ BREHY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 54.400m2, rozloha ochranného pásma je 241.100m2. Ochrana floristicky pestrých a bohatých zvyškov xerotermných spoločenstiev s mimoriadne hojným výskytom ponikleca obyčajného veľkého (Pulsatilla vulgaris subsp. grandis) vo východnej časti Považského Inovca. Využíva sa na vedecko-výskumné ciele. Nachádza sa v katastri obce Podhradie.

 

PR KOVARSKÁ HÔRKA

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 4,40ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 44.000m2. Chránené územie patrí k územiam s ojedinelým zložením vegetácie atlantického charakteru. Hojný výskyt hrdobárky páchnucej (Teucrium scorodonia, na Slovensku len v tejto časti Tribeča). Biocenózy na chudobnom kyslom kremencovom podklade. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Hôrky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obce Kovarce.

 

PR PRELIAČINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Prieľačina. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Trenčín a Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 358.700m2. Ochrana zachovalých sutinových lesov Považského Inovca s prirodzenými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Prieľačina, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Podhradie.

 

PR SOLČIANSKY HÁJ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 70.700m2. Ochrana geomorfologicky, biologicky i krajinársky významného priestoru pohoria Tríbeč so zachovalými prirodzenými dúbravami, lesostepnými i skalnými spoločenstvami na kyslom podklade na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Hôrky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obce Solčany.

 

PP ČERMIANSKY MOČIAR

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 54.457m2. Vyhlásená bola na ochranu močaristého, ekologicky a edukačne významného biotopu v juhovýchodnej časti Bojnianskej pahorkatiny s výskytom chránených druhov živočíchov, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádza sa v katastri obce Čermany.

 

PP ČERTOVA PEC

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2008. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v katastri obce Radošina.

 

CHA DOLNÉ LAZY

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2010. Rozloha je 72.649m2. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopu európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130). Chránený areál je územím európskeho významu Dolné lazy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Závada.

 

CHA TESÁRSKY PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Tesároch. Novelizovaný bol v roku 2004. Rozloha je 19.600m2. Ochrana historického parku v obci Tesáre, ktorý je významným krajinotvorným prvkom. Jedince stromov majú značnú dendrologickú hodnotu – je tu zastúpených 23 druhov listnatých a 7 druhov ihličnatých drevín. Park sa nachádza pri kaštieli z 18.storočia. Nachádza sa v katastri obce Tesáre.

 

CHA TOVARNÍCKY PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Tovarníkoch. Novelizovaný bol v roku 2004. Rozloha je 163.482m2. Ochrana voľno-krajinárskeho historického parku v obci Tovarníky, ktorý svojím výrazom a koncepciou predstavuje esteticky a kultúrno-výchovne hodnotný objekt, patriaci k najdôležitejším historickým sadovníckym objektom na Slovensku. Nachádza sa v katastri obce Tovarníky.

 

CHA ZÁHRADA

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2010. Rozloha je 200.256m2. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopu európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130). Chránený areál je územím európskeho významu Záhrada, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Závada.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist