Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Trebišov

NPR BAČKOVSKÁ DOLINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.200.400m2 V rezervácii sa nachádza niekoľko hniezd vzácnych dravcov a iných vtákov (orol malý, sokol sťahovavý, haja tmavá, krkavec čierny, bocian čierny a myšiak hôrny). Spoločenstvo vtákov, aké sa tu vytvorilo, má osobitný význam z hľadiska vedeckého. Nachádza sa v katastri obce Bačkov.

 

NPR BOTIANSKY LUH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Pôvodne mala názov Latorický luh I. Rozloha je 406.300m2. Lesné porasty na aluviálnej nive rieky Latorica tvorí prevažne dub letný (Quercus robur) s prímesou jaseňa štíhleho (Fraxinus excesior). Cieľom ochrany je umožniť porovnávanie zmien v dôsledku vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Latorica, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obce Boťany.

 

NPR KAŠVÁR

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1953. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako pasienok výmeru 116,4264ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.164.264m2. Ochrana územia na mezozoickom podklade vo východnej časti Zemplínskych vrchov. Vhodné prostredie pre vápnomilnú, xerotermnú vegetáciu a príslušné spoločenstvá fauny. Miestami výskyt krasových javov. Množstvo vzácnych a chránených taxónov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ladmovské vápence, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obce Ladmovce.

 

NPR LATORICKÝ LUH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národné prírodné rezervácie Latorický luh I a Latorický luh II. Pôvodne mala názov Latorický luh II. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 150.800m2. Predstavuje lužné lesné porasty vŕbových jelšín a brestových jasenín v inundačnom území rieky Latorica. Poskytuje možnosti využitia pre porovnávanie zmien v dôsledku vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine, ako aj pre typologický výskum. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Latorica, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obce Boťany.

 

NPR TAJBA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 273.600m2. Predstavuje močiarne spoločenstvá mŕtveho ramena s náleziskom vzácnej korytnačky močiarnej (Emys orbicularis). Územie je využívané ako vedecko-výskumný objekt. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tarbucka, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obce Streda nad Bodrogom.

 

PR BIELE JAZERO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 71.977m2. Vyhlásená bola na ochranu refúgia viacerých chránených a ohrozených druhov vtákov v medzidunových zníženinách Východoslovenskej nížiny. Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obce Malý Horeš.

 

PR BISCE

Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2007. Rozloha je 280.100m2. Účelom vyhlásenia je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie nerušeného vývoja geobiologického spoločenstva nachádzajúceho sa na tomto území. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Bisce, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.

 

PR BOĽSKÉ RAŠELINISKO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Rašelinisko Boľ. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 136.351m2. Rezervácia predstavuje jedno z najzachovalejších rašelinísk v oblasti Potiskej nížiny so zriedkavým typom prirodzeného jelšovo-brezového lesa, v ktorom sa masovo vyskytuje bezkalenec klasnatý (Molinia cerulea). Rezervácia sa využíva ako vedecko-výskumný objekt. Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obcí Boľ a Kráľovský Chlmec.

 

PR DLHÉ TICE

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 46,8237ha (z toho bolo 11,1324ha lúk, 25,0930ha vodných plôch a 10,5983 močiarov). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 468.237m2. Územie predstavuje zvyšky mimoriadne zachovalých pôvodných biocenóz mŕtvych ramien Tice, ktoré okrem značnej biologickej hodnoty plnia funkciu krajinársku a estetickú. Okrem iných chránených druhov sa tu nachádzajú rozsiahle porasty rezavky aloovitej. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Latorica, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obcí Rad, Svinice a Zatín.

 

PR HOREŠSKÉ LÚKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 69.419m2. Vyhlásená bola na ochranu zriedkavého spoločenstva slanistých močiarov v terénnej zníženine na Východoslovenskej nížine, na ktorej je to jediné zachovalé spoločenstvo tohto typu. Nachádza sa v katastri obce Malý Horeš.

 

PR KRÁTKE TICE

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 17,4064ha (z toho bolo 6,4319ha vodnej plochy a 5,6698ha lúk). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 174.064m2. Ochrana izolovaného mŕtveho ramena s otvorenou vodnou plochou s pôvodnou močiarnou i vodnou vegetáciou s množstvom chránených a kriticky ohrozených rastlinných druhov. Má mimoriadnu biologickú hodnotu a klimatický i estetický význam v poľnohospodárskej krajine Východoslovenskej nížiny. Prírodná rezervácia je s rozlohou nad 90% súčasťou územia európskeho významu Latorica, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obcí Vojka a Zatín.

 

PR PONIKLECOVÁ LÚČKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.000m2. Chránené územie predstavuje zbytky pôvodnej xerotermnej vegetácie s masovým výskytom vzácnej formy ponikleca lúčneho (Pulsatilla pratensis) a iných xerotermných a pieskomilných druhov na východnom Slovensku. CHÚ je využité ako vedecko-študijný objekt. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Horešské lúky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obce Malý Horeš.

 

PR TARBUCKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 109.500m2. Vyhlásená bola na ochranu posledného zvyšku pieskomilných spoločenstiev Východoslovenskej nížiny so vzácnym klinčekom piesočným, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Ojedinelý geomorfologický zjav – viate piesky na andezitových kopcoch. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Tarbucka, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obce Streda nad Bodrogom.

 

PR VEĽKÉ JAZERO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 80.425m2. Územie predstavuje rozsiahlu škálu močiarnych fytocenóz, rozšírených na Potiskej nížine, s jedinou slovenskou lokalitou rašelinného spoločenstva krovitých vrbín a jediným miestom masového výskytu vzácnej aldrovandky pľuzgiernatej (Aldrovanda vesiculosa). Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obce Vojka.

 

PR ZATÍNSKY LUH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1930. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 66,06ha ( z toho bolo 6,19ha vodných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 660.600m2. Predstavuje lesné spoločenstvá dubových jasenín a vŕbových jelšín v medzihrádzovom priestore rieky Latorica na Východoslovenskej nížine. Sú to len zbytky pôvodne rozsiahlejších lužných lesov tejto oblasti. Sú tu aj mŕtve ramená s typickou vegetáciou. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Latorica, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obce Zatín.

 

PR ZEMPLÍNSKA JELŠINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 514.000m2. Vyhlásená bola na ochranu izolovaného komplexu prirodzených spoločenstiev lužného a slatinného jelšového lesa na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obce Zemplínske Jastrabie.

 

CHA BORŠIANSKY LES

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2009. Rozloha je 79.300m2. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopu európskeho významu: Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (91E0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný (Lucanus cervus), korýtko riečne (Unio crassus) a kunka červenobruchá (Bombina bombina). Chránený areál je územím európskeho významu Boršiansky les, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Borša.

 

CHA VEĽKÝ KOPEC

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2011. Rozloha je 251.300m2. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopov európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae (6210) a Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu: kosatec uhorský bezlistý (Iris aphylla subsp. hungarica), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), roháč obyčajný (Lucanus cervus), jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca), orol krikľavý (Aquila pomarina), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), škovránok stromový (Lullula arborea) a penica jarabá (Sylvia nisoria). Chránený areál je územím európskeho významu Veľký kopec, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Kráľovského Chlmca.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist