Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Trenčín

PR BINDÁRKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 89.829m2. Ochrana uceleného komplexu močiarnych i mezofilných aluviálnych biocenóz s bohatým zastúpením charakteristických i existenčne ohrozených zriedkavých druhov rastlín v prirodzených spoločenstvách na vedecko-výskumné a náučné ciele. Výskyt viacerých druhov živočíchov. Nachádza sa v katastri obce Soblahov.

 

PR DEBŠÍN

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 96.100m2. Ochrana lokality s ukážkou pomalého pohybu vodou napojených svahových uloženín (ochrana tvarov reliéfu po soliflukcii) na bielokarpatskom flyši s bohatým výskytom prasličky obrovskej (Equsetum giganteum L.). Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Horná Súča.

 

PR HORNOZÁVRSKÁ MOKRAĎ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Horná Závrská. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 15.017m2. Ochrana zachovanej ukážky spoločenstiev prameniskových mokradí Bielych Karpát s bohatým zastúpením viacerých ohrozených druhov rastlín i živočíchov na vedecko-výskumné a náučné ciele. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Horná Súča.

 

PR JACHTÁR

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 316.700m2. Ochrana zachovalých lesných dubových a dubovo-bukových spoločenstiev s bohatým výskytom vstavačovitých rastlín a ohrozených druhov teplomilného hmyzu. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Jachtár, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Drietoma.

 

PR KRASÍN

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1971. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 264.100m2. Bradlo Krasín je súčasťou bradlového pásma Západných Karpát. Ochrana tvrdoša kozích chrbtov Bošáckych bradiel s fosílnou faunou ramenonožcov, hlavonožcov a mäkkýšov. Výskyt  teplomilnej flóry a fauny, významný krajinársko-estetický prvok so zvyškami stredovekého hradu Súča. Náučný chodník. Ako charakteristické krinoidné vápencové bradlo predhoria Bielych Karpát chránené pre výskyt  zriedkavo sa vyskytujúcej flóry a fosílnej fauny. Paleontologická lokalita a z krajinárskeho hľadiska cenné územie. Je bradlovým útvarom zloženým z druhotných vápencov, obsahujúcich mnohé skameneliny. Má hodnotu geologickú, morfologickú i archeologickú (zvyšky stredovekého hradu na vrchole), ako aj paleontologickú (bohatstvo fosílií ramenonožcov). Na úpätí kompaktného brala sa nachádzajú kamenné sute. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Krasín, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Dolná Súča.

 

PR OMŠENSKÁ BABA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 361.169m2. Ochrana bradlového útvaru triasových vápencov a dolomitov s význačnou vápencovou skalnou kvetenou. Územie je významnou floristickou lokalitou s výskytom teplomilných a horských rastlín i zaujímavým živočíšstvom a je využité ako študijný objekt. Nachádza sa v katastri obce Omšenie.

 

PR OSTRÝ VRCH

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 12,68ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 126.800m2. Ochrana kvetnatej rôznovekej karpatskej bučiny s najstaršími jedincami nad 90 rokov. Ostatné dreviny, jaseň štíhly, javor horský, lipa malolistá, jarabina mukyňa, jedľa biela a pod. Výskyt niektorých ohrozených rastlinných druhov. Faunu tvoria zachované spoločenstvá stavovcov i bezstavovcov horského charakteru. Z geomorfologického hľadiska sú zaujímavé vrcholové vápencové bralá. Nachádza sa v katastri obce Soblahov.

 

PR POD HOMÔĽKOU

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Pod Homôlkou. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Pod Homôľkou. Rozloha je 76.076m2. Ochrana podmáčaných lúk s bohatým zastúpením vzácnych a ohrozených rastlinných druhov. Ochrana chránených a ohrozených druhov rastlín v lúčnych ekosystémoch Strážovských vrchov. Významná je populácia žltohlavu najvyššieho (Trollius altissimus). Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Baské, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Dolná Poruba.

 

PR POVAŽSKÝ INOVEC

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 354.200m2. Ochrana komplexu zachovalých prirodzených hodnotných bukových porastov vrcholových častí Považského Inovca, mimoriadne cenných z biologického a krajinárskeho hľadiska. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Považský Inovec, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Selec.

 

PR PREPADLISKO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 78.295m2. Ochrana slatinnej jelšiny s močiarnymi spoločenstvami v Považskom podolí, dôležitej z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Územie je cenné z geomorfologického hľadiska i pre výskyt močiarnej fauny a flóry. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Prepadlisko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Chocholná-Velčice a Kostolná-Záriečie.

 

PR TRUBÁRKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 74.000m2. Ochrana zachovalého hodnotného zvyšku xerotermnej skalnej, vápencovej a lesostepnej vegetácie s výskytom chránených vzácnych a charakteristických druhov rastlín a živočíchov. Zvlášť bohaté je zastúpenie vzácneho teplomilného hmyzu. Vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný dôvod ochrany. Nachádza sa v katastri Trenčína.

 

PR ZAMAROVSKÉ JAMY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 64.890m2. Ochrana rastlinstva a živočíšstva v bývalých štrkových jamách, ktoré v inundácii do určitej miery nahrádzajú staré ramená Váhu. Predstavujú zazemňovaciu sukcesnú sériu malých vodných nádrží a významný biotop močiarnych a vodných druhov vtáctva na vedecko-výskumné a náučné ciele. Nachádza sa v katastri Trenčína, časti Kubrá a obce Zamarovce.

 

PR ŽIHĽAVNÍK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Žihľavník-Baske. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Žihľavník. Rozloha je 1.301.800m2. Ochrana územia s krasovými javmi, pestrými biocenózami skál, s pôvodnými zachovalými lesnými porastami bučín až xerotermných dubín. Rastie tu aj chránený tis obyčajný. Výskyt väčšieho počtu vzácnych chránených druhov, ako teplomilnej, tak i výlučne horskej vápencovej kveteny a živočíšstva. Výskyt teplomilného hmyzu. Územie je využívané ako vedecko-výskumný objekt. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Baské, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Omšenie.

 

NPP LÁNCE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1987. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 30.350m2. Ochrana unikátnej botanickej lokality s pestrými rastlinnými spoločenstvami, sústredenými na malej ploche a výskytom mnohých vzácnych a ohrozených druhov. Geologický podklad tvorí penovec, výsledok činnosti mohutnej vyvieračky z masívu Žihľavníka. Územie je vyhlásené na ochranu terasy vápencového tufu s cennou vegetáciou a malakofaunou pre vedecké a výskumné ciele, ako aj významnú ekostabilizačnú funkciu. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Baské, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v Strážovských vrchoch v katastri obce Omšenie.

 

PP DRIETOMICA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1997, novelizovaná v roku 2004. Rozloha je 157.240m2. Ochrana zachovalého podhorského toku s hodnotnou faunou dna a avifaunou hniezdiacou v cenných brehových porastoch. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Drietoma.

 

PP DRIETOMSKÉ BRADLO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Ostrá Hôrka. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 39.200m2. Územie je dôležité z geologického hľadiska. Ochrana jedinej lokality v Západných Karpatoch, kde v súvislom profile vystupuje vrchný trias v tvare kremencov, pieskovcov a bridlíc v Kysuckej sérii bradlového pásma. Územie je využité ako vedecko-výskumný objekt. Nachádza sa v katastri obce Drietoma.

 

PP JÁNOŠÍKOVA JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2011. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa na svahoch vrchu Machnáč pri v katastri Trenčianskych Tepliciach.

 

PP JELENSKÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Jaskyňa vytvorená prúdením podzemného vodného toku. Celková dĺžka je 22m. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v katastri Trenčianskych Tepliciach.

 

PP KURINOV VRCH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Kurínov vrch. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 12.968m2. Ochrana zachovalej terasy vápencového penovca, vyzrážaného do tvaru terasy pri silnom prameni Adamovského potoka, v nadmorskej výške 500m, s cennou vegetáciou v Bielych Karpatoch. Nachádza sa v závere Adamovskej doliny. Asi 10% plochy je podmočených prameňom, zvyšok je suchý. Územie je dôležité z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Adamovské Kochanovce.

 

PP MALOSTANKOVSKÉ VRESOVISKO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1987. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 28.700m2. Ochrana oligotrofného vresoviska s výskytom chránených a ohrozených rastlín a živočíchov. Lokalita je cenná z hľadiska krajinnej ekológie, ochrany genofondu i využitia pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Nachádza sa v katastri obce Trenčianske Stankovce, v časti Malé Stankovce.

 

PP MITICKÁ SLATINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1985. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 28.315m2. Ochrana zvyšku slatinného rašeliniska ako útočiska mokradnej fauny a flóry i geologického útvaru. Územie má významnú ekostabilizačnú funkciu. Je vhodné pre vedecké a výskumné ciele. V tesnej blízkosti je vrt výbornej minerálnej vody. Nachádza sa v katastri obce Trenčianske Mitice.

 

PP OPATOVSKÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v katastri Trenčína, v časti Opatová.

 

PP PETROVÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Petrova. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 29.100m2. Ochrana vzácneho spoločenstva kyslých bučín spoluvytváraným výberkovým spôsobom. Nachádza sa v Bielych Karpatoch v Chocholanskej doline na úpätí Melčického vrchu v nadmorskej výške 400-500m. Je tiež útočiskom viacerých vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Chocholná-Velčice.

 

PP PODSALAŠIE

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1997, novelizovaná v roku 2004. Rozloha je 148.100m2. Ochrana významnej mykologickej lokality, ktorej existencia je geologicky a geomorfologicky podmienená. Spoločenstvo kyslých dubových bučín. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Horná Súča.

 

PP POTOK MACHNÁČ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 88.888m2. Ochrana asi 8km dlhého úseku podhorského potoka so zachovaným korytom a zvyškami cenných brehových porastov plniacich ekostabilizačnú funkciu. Ochrana pre vedecké a výskumné ciele. Nachádza sa v katastri obcí Bobot, Horňany a Motešice, v časti Dolné Motešice.

 

PP RAJKOVEC

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1992. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 9.422m2. Ochrana pramenného pasienka s veľkým zastúpením vstavačovitých rastlín (najbohatší výskyt Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana v CHKO Biele Karpaty a v celom okrese Trenčín). Refúgium genofondu a výskumná plocha. Hojný výskyt salamandry škvrnitej. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Horné Srnie.

 

PP SELECKÉ KAMENNÉ MORE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1985. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 48.300m2. Ochrana kamenného mora v Považskom Inovci, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádza sa v katastri obce Selec.

 

PP SELECKÝ POTOK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 45.292m2. Ochrana zachovalého fragmentu podhorského potoka s prítokmi a brehovými porastmi pre vedecké a výskumné ciele, ako aj významnú krajinotvornú a ekostabilizačnú funkciu. Nachádza sa v katastri  obcí Selec a Trenčianske Stankovce, časti Malé Stankovce.

 

PP SÚČANKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 67.700m2. Ochrana zachovalého fragmentu podhorského potoka s brehovými porastmi pre vedecké a výskumné ciele, ako aj významnú ekostabilizačnú funkciu. Predstavuje významný ekostabilizačný prvok v predhorí Bielych Karpát. Je aj význačným refúgiom živočíšstva. Nachádza sa v katastri obcí Dolná Súča, Hrabovka a Skalka nad Váhom, časti Skalka.

 

PP SVINICA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 20.292m2. Ochrana úseku hornej časti horského potoka so zachovalým korytom a zvyškami brehových porastov pre vedecké a výskumné ciele. Plní významnú ekostabilizačnú a krajinotvornú funkciu. Pri obci Svinná je krajinársky zaujímavý úsek potoka Svinica s brehovou vegetáciou v úzkom údolí, ktorým prechádza železničná trať. Potok vytvára na úzkom páse plochého dna doliny voľné meandre, potočná niva dosahuje šírku 250m. Na ľavom brehu vystupujú horniny vulkanického pôvodu tzv. vtáčnickej formácie. Zaujímavý geomorfologický fenomén. Nachádza sa v katastri obcí Trenčianske Jastrabie a Veľká Hradná.

 

PP VČELÍNY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 12.935m2. Ochrana pasienka s oligotrofnými trávnymi spoločenstvami v Bielych Karpatoch na odvápnených pieskovcoch Chabovej, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho hľadiska. Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Horná Súča.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist