Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Tvrdošín

Jelešňa

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú NPR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1995. Rozloha územia vyhláseného v roku 2003 je 321,5ha. Lokalita predstavuje prirodzene meandrujúci podhorský tok so zachovanými brehovými porastmi. Je biotopom chránených cicavcov a generačnou lokalitou ichtyofauny Vodnej nádrže Orava. Riečka tvorí prírodnú štátnu hranicu s Poľskom.

 

Rudné

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú PR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1995. Rozloha územia vyhláseného v roku 2003 je 1,95ha. Lokalita predstavovala v minulosti najväčšie a najcennejšie rašelinisko na Slovensku. V súčasnosti je to už len fragment vzácneho nelesného rašeliniska vrchoviskového typu, kde sa vyskytujú vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov.

 

Sosnina

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú NPR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1974. Rozloha územia vyhláseného v roku 2003 je 224ha. Predstavuje pôvodné rašeliniskové lesy so spoločenstvami rojovníkových borín a podmáčaných jedľových smrečín a rašeliniská vrchoviskového typu s výskytom vzácnych a ohrozených druhov fauny a flóry. Ochrana podmáčanej fluvioglaciálnej plošiny so zachovanými lesnými spoločenstvami tajgovitého vzhľadu a rašelinnými spoločenstvami.

 

Surdíky

Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Územie s výmerou 158ha bolo vyhlásené v roku 2003 na ochranu podmáčaných rašeliniskových lesov v blízkosti Vodnej nádrže Orava.

 

Alúvium Jelešne, ochranný lesný pás Oravskej priehrady /východ/

Územie v zóne C v CHKO Horná Orava. Územie e výmerou 275ha bolo vyhlásené v roku 2003. Dôvodom vymedzenia zóny je výskyt podmáčaných rašeliniskových lesov a nelesných rašelinísk v alúviu toku Jelešňa. Zóna súčasne plní funkciu ochranného pásma toku Jelešňa a Vodnej nádrže Orava.

 

Hladovské a Suchohorské bory

Územie v zóne C v CHKO Horná Orava. Územie s výmerou 429ha bolo vyhlásené v roku 2003 na ochranu súvislých lesných rašelinísk, podmáčaných jedľových smrečín a rojovníkových borín s výskytom vzácnych a ohrozených druhov flóry a fauny.

 

Páleniská a Jedliny

Územie v zóne C v CHKO Horná Orava. Územie s výmerou 114ha bolo vyhlásené v roku 2003. Dôvodom vymedzenia zóny je výskyt slatinných rašelinísk a biotopov vzácnych vtákov.

 

Rudné

Územie v zóne C v CHKO Horná Orava. Územie s výmerou 17,8ha bolo vyhlásené v roku 2003 z dôvodu výskytu zachovaných vrchoviskových spoločenstiev na okraji ťažbovej plochy rašeliniska Rudné s výskytom vzácnych a ojedinelých druhov flóry a fauny. Zóna tvorí ochranné pásmo zóny B Rudné.

 

NPR BIELSKA SKALA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Výmera je 150.500m2. Ochrana tvaru reliéfu a rastlinných spoločenstiev s pozoruhodným výskytom astry alpínskej /Aster alpinus L./ v Oravskej vrchovine. Ochrana bradla Biela skala /750,2m/ ako významného krajinotvorného prvku, ktoré sa vyznačuje vápnomilnou a skalnou vegetáciou. Nachádza sa v katastri obce Podbiel.

                                              

NPR JURÁŇOVA DOLINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Výmera je 4.343.200m2. Ochrana geomorfologicky a krajinársky významného územia so zachovalými lesnými biocenózami a vápnomilnou flórou, ktorej bohatú druhovú diverzitu tvoria horské a vysokohorské druhy. Ochrana významnej hlbokej riečnej tiesňavy s krútňavovými hrncami a vodopádmi. Bohatá horská a vysokohorská flóra, zachované porasty pralesovitého vzhľadu a pestrá séria lesných fytocenóz. Zaujímavosťou doliny je inverzný charakter rastlinného krytu. Vedecko-výskumné, kultúrno-edukačné a turisticko-rekreačné ciele. NPR mimo značeného turistického chodníka a náučného chodníka nie je verejnosti prístupná. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Vitanová.

 

NPR KOTLOVÝ ŽĽAB

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1926, novelizované v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Výmera je 707.700m2. Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev s ukážkami pralesovitých vysokohorských smrečín na kryštaliniku Západných Tatier na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Smrekové porasty s prechodom do kosodreviny. Územie je vhodným objektom pre štúdium zákonitosti rastu, produkcie i štruktúry smrekových porastov pralesov. Porasty sú v súčasnosti vo veľkej miere devastované polomami a kôrovcom. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Zuberec.

 

NPR OSOBITÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Výmera je 4.579.800m2. Chránené územie je zriadené na ochranu bohatej horskej a vysokohorskej vápnomilnej vegetácie, horských lesov pralesovitého charakteru s kosodrevinou a celkového krajinného rázu s výraznými skalnými útvarmi na vedecko-výskumné, kultúrno-náučné a turisticko-rekreačné ciele. Ochrana geologicky a geomorfologicky pozoruhodného masívu s pôsobivými skalnými útvarmi bizarných tvarov s krasovými javmi. Komplex zachovaných lesných porastov a svojráznej fauny. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obcí Habovka, Vitanová a Zuberec.

 

NPR ROHÁČSKE PLESÁ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Výmera je 4.516.600m2. Územie je vyhlásené na ochranu vedecky významných prvkov a biocenóz vysokohorského rastlinstva a živočíšstva a atraktívneho georeliéfu so stopami pleistocénnej glaciálnej modelácie. Ochrana výrazného glaciálneho a periglaciálneho reliéfu na kryštaliniku Západných Tatier so šiestimi plieskami, zachovanými vysokohorskými spoločenstvami smrečín, kosodreviny, skál a skalnatých puklín, sutín a odvalov, horských pramenísk a nív, snehových polí, s výskytom zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Krajinársky najmalebnejšie a prírodovedecky najhodnotnejšie územie Západných Tatier. Jediná lokalita výskytu pyšteka alpínskeho /Linaria alpina/ v bývalom Československu. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Zuberec.

 

NPR SIVÝ VRCH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Výmera je 1.126.700m2. Územie vyhlásené na ochranu biocenóz supramontánneho a subalpínskeho vegetačného stupňa s bralnatým hrebeňom s krasovými formami na dolomitoch a vápencoch. Výskyt viacerých západokarpatských endemitov a vzácnych a chránených druhov rastlín s osobitnou polohou medzi tatranským a fatranským fytogeografickým regiónom. Ochrana územia budovaného prevažne vápencami a dolomitmi s vyvinutým vysokohorským krasom, s charakteristickými skalným mestom, bralnými formami a priepasťou. Mimoriadne bohatá vápnomilná flóra. Lokalita tvorí prechod medzi fatranskou a tatranskou vegetáciou. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Výrazný esteticky pôsobivý krajinný prvok. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Zuberec.

 

PR MAČIE DIERY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Výmera je 456.300m2. Unikátna geomorfologická členitosť územia a výskyt vzácnej a chránenej kalcifilnej flóry na turisticky frekventovanej trase v masíve Osobitej. Ochrana vápencovo-dolomitového hrebeňa s krasovými javmi a s výskytom vzácnej a chránenej  vápnomilnej flóry. Lokalita má jedinečnú členitosť skalných skupín združených do tzv. skalného mesta. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Zuberec.

 

PR MEDZI BORMI

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Výmera je 65.500m2. Chránené územie je zriadené na ochranu ojedinelej rašelinnej biocenózy vrchoviskového typu s jazierkami a bultami na vedecko-výskumné ciele. Vyskytujú sa tu aj chránené a vzácne druhy rastlín a ich spoločenstvá. Sú to dve lokality, torzá pôvodne obrovského komplexu podhorského rašeliniska. Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obce Zuberec.

 

PR ÚPLAZÍKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Dolný Kubín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Výmera je 311.900m2. Chránené územie je vyhlásené na ochranu zachovalých lesných spoločenstiev, skalnej vápnomilnej flóry, geomorfologicky atraktívnych a esteticky pôsobivých prvkov vysunutej severnej rázsochy Sivého vrchu v Západných Tatrách na vedecko-výskumné a kultúrno-náučné ciele. Ochrana bralnatého dolomitovo-vápencového hrebeňa s bohatou pestrou vápencovou flórou a vzácnou faunou. Zaujímavý, esteticky pôsobivý krajinársky prvok. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Zuberec.

 

NPP BRESTOVSKÁ JASKYŇA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1979. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2008. Výmera ochranného pásma je 593.073m2. Ochrana 1.450m dlhej puklinovoriečnej jaskyne s aktívnym podzemným tokom, sifónmi a jazerami. Najvýznamnejšia jaskyňa Západných Tatier. Jaskyňa je významná z hľadiska štúdia geomorfologického vývoja pohoria, ako aj pre štúdium krasovej hydrografie. Na sekundárnu výzdobu je chudobná. Verejnosti je od 1.9.2016 prístupná. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v TANAP-e v katastri obce Zuberec.

 

CHA BRATKOVČÍK

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1999. Výmera je 203.940m2. Chránený areál bol vyhlásený z dôvodu zabezpečenia ochrany vzácnych a ohrozených druhov fauny a flóry a celkového zachovania a ochrany biodiverzity mokraďných biotopov na severnom Slovensku. Nachádza sa v CHKO Horná Orava v katastri Trstenej.

 

CHA RIEKA ORAVA

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1997. Rozloha je 4.417.463m2. Ochrana komplexu zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru nadregionálneho významu s bohatým druhovým zastúpením fauny a flóry a biotopov mnohých chránených, vzácnych a ohrozených druhov organizmov. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Orava, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri Tvrdošína (časť Krásna Hôrka) a obcí Nižná a Podbiel.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist