Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Veľký Krtíš

PR CÚDENINSKÝ MOČIAR

Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2009. Rozloha je 1.416.855m2. Účelom vyhlásenia je ochrana zachovalých biotopov európskeho významu: Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: ohniváčik veľký (Lycaena dispar). Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Cúdeninský močiar, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Ipeľské Predmostie.

 

PR ČEBOVSKÁ LESOSTEP

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 73.500m2. Územie predstavuje súbor teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev Modrokamenskej úboče na južnom úpätí Krupinskej planiny. Prírodná rezrvácia je územím európskeho významu Čebovská lesostep, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Čebovce.

 

PR DEDINSKÁ HORA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2000. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 117.980m2. Územie predstavuje typickú xerotermnú lokalitu lesnej a lesostepnej vegetácie dubového vegetačného stupňa viazanú na panónsku fytogeografickú oblasť s výskytom viac ako 6 ohrozených taxónov vyšších rastlín a stavovcov zaradených do „Červenej knihy“. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Dedinská hora, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Muľa.

 

PR HRADIŠTE

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 51.136m2. Územie s výskytom teplomilných a stepných druhov rastlín a živočíchov, viaceré z nich sú chránené a ohrozené. Uvádzaný výskyt sysľa pasienkového. Zachovalosť územia, biocentrum regionálneho významu. Nachádza sa v katastri obce Kováčovce.

 

PR IPEĽSKÉ HONY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1998, novelizované v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 293.908m2. Ochrana pôvodných močiarnych a vodných biotopov Poiplia ako súčasti územia zapísaného medzi lokality Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva. Prírodná rezervácia je súčasťou území európskeho významu Ipeľské hony a Alúvium Ipľa, ktoré sú súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Ipeľské Predmostie.

 

PR KIAROVSKÝ MOČIAR

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 163.802m2. Zabezpečenie ochrany vlhkomilných, močiarnych a vodných spoločenstiev Poiplia s výskytom viacerých zriedkavých, ohrozených a chránených druhov fauny a flóry. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Kiarovský močiar, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Kiarov a Kováčovce.

 

PR MODROKAMENSKÁ LESOSTEP

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 121.200m2. Zriadená bola na ochranu prirodzených teplomilných lesostepných a lesných spoločenstiev v Krupinskej planine, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádza sa v katastri Modrého Kameňa.

 

PR RYŽOVISKO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2000. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 580.764m2. Vyhlásená bola z dôvodu zabezpečenia ochrany mokraďných ekosystémov v nive Ipľa, na ktoré sa viaže výskyt chránených a ohrozených druhov fauny a flóry. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Alúvium Ipľa, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Ipeľské Predmostie.

 

PR SELEŠTIANSKA STRÁŇ

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 9.388m2. Vyhlásená bola z dôvodu zabezpečenia ochrany lokality xerotermnej vegetácie Ipeľskej kotliny s výskytom viacerých chránených a ohrozených druhov flóry a fauny. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Seleštianska stráň, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Vrbovka.

 

PP KAMENNÁ ŽENA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1987. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 1.100m2. Ochrana vulkanoklastického útvaru so selektívnym zvetrávaním a značným vedeckým, výchovno-náučným a kultúrno-estetickým významom. Tvar typu „skalný hríb“ je vedeckým dokladom o geologickom a geomorfologickom vývoji andezitových vulkanoklastík Krupinskej planiny. Nachádza sa v katastri obce Príbelce, v časti Horné Príbelce.

 

PP KOSIHOVSKÝ KAMENNÝ VRCH

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 125.000m2. Ochrana tvarovo zriedkavej krajinnej dominanty na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obce Kosihovce.

 

PP KREHORA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1992. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. Rozloha je 14.900m2. Ochrana zachovalého skalného komplexu vulkanického pôvodu v striedaní s lesostepnými enklávami s vedecko-výskumným, náučným a estetickým významom. Nachádza sa v katastri obce Čebovce.

 

CHA CERINSKÝ POTOK

Chránený areál bol vyhlásený v roku 1997. Rozloha je 62.787m2. Výskyt početnej populácie ohrozených až kriticky ohrozených vstavačovitých druhov, napr. kruštík neskorý. Nachádza sa v katastri obcí Čebovce a Kosihovce.

 

CHA HOLICA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Holiča. Pôvodne mal názov Príbelské jasene. Rozloha je 10.000m2. Na vulkanickom podloží, tvorenom andezitovými brekciami, sa vytvorila formácia skalných stepí s prirodzeným výskytom jaseňa mannového (Fraxinus ornus). Okrem dvoch skupín starých jedincov so zmeranými údajmi sa jaseň mannový aj zmladzuje. Vedecké a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obce Príbelce, v časti Horné Príbelce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist