Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Vranov nad Topľou

NPR OBLÍK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 900.000m2. Chránené územie predstavuje zriedkavý geologický jav (sopečný kužeľ) s výskytom spoločenstiev skupín lesných typov Fraxineto-Aceretum a Tilieto-Aceretum. Využité je ako vedecko-výskumný objekt pre potreby lesného hospodárstva. Nachádza sa v katastri obce Petrovce.

 

NPR ŠIMONKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1950, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 355.200m2. Vyhlásená bola na ochranu zvyškov bukového pralesa vrcholovej časti Šimonky v Slanských vrchoch, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádza sa v katastri obcí Hermanovce nad Topľou a Zámutov.

 

PR HERMANOVSKÉ SKALY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 330.700m2. Vyhlásená bola na ochranu najrozsiahlejšieho skalného komplexu Slanských vrchov s reliktnými rastlinnými spoločenstvami s vhodnými podmienkami pre hniezdenie dravých vtákov a s výskytom zriedkavých druhov živočíchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obce Hermanovce nad Topľou.

 

PR HLINIANSKA JELŠINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 461.500m2. Vyhlásená bola na ochranu lesných spoločenstiev jaseňových jelšín terénnych zníženín s prameniskami v severovýchodnej časti Slanských vrchov na vedecko-výskumné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obce Hlinné.

 

PR ZÁMUTOVSKÁ JELŠINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Zamutovská jelšina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Zámutovská jelšina. Rozloha je 6.600m2, rozloha ochranného pásma je 23.200m2. Vyhlásená bola na ochranu lesných slatinno-jelšových spoločenstiev Slanských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obce Rudlov.

 

PR ZÁMUTOVSKÉ SKALY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Zamutovské skaly. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Zámutovské skaly. Rozloha je 306.700m2. Vyhlásená bola na ochranu bralných foriem reliéfu, reliktných teplomilných rastlinných spoločenstiev a spoločenstiev sutinových javorín Slanských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v katastri obcí Rudlov a Zámutov.

 

PP PETKOVSKÝ POTOK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 67.600m2. Úzka kaňonovitá roklina tvaru písmena V so strmými svahmi. Bystrina kaskádového charakteru s pieskovcovým skalným dnom. Na stenách viditeľný stratigrafický sled vrstiev, sintrové úkazy v potoku a bočných prameniskách. Chránené a vzácne druhy rastlín, vzácna malakofauna. Nachádza sa v katastri obce Petkovce.

 

PP SKALY POD PARIAKOVOU

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1987. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 600.000m2. Nachádza sa v katastri obce Juskova Voľa.

 

PP ZAPIKAN

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 10.000m2. Vyhlásená bola na ochranu impozantnej rokliny Komorského potoka s bralnými formami, podomletými prevismi a vodopádom na 3m terénnom stupni vo vulkanosedimentárnom súvrství okrajovej časti Slanských vrchov. Nachádza sa v katastri obce Davidov.

 

PP ZÁREZ STRAVNÉHO POTOKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 40.468m2. Vyhlásená bola na ochranu erózneho zárezu úseku toku Stravného potoka s turisticky atraktívnymi mikroformami reliéfu (perejami, kaskádami) na výstupe centrálnokarpatského paleogénu a jeho styku s vulkanitmi. Nachádza sa v katastri obce Pavlovce.

 

PP ŽIPOVSKÉ MŔTVE RAMENO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozloha je 22.724m2. Vyhlásená bola na ochranu ekologicky dôležitého územia s výskytom ohrozených mäkkýšov. Je to mŕtve rameno Tople s hĺbkou 0,5-3m blízko obce Vyšný Žipov. Výskyt stromovej i litorálnej vegetácie, ale aj burín (z okolitých plôch). Bohatstvo planktónu. Nachádza sa v katastri obce Vyšný Žipov.

 

CHA MEDZIANSKE SKALKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 40.000m2. Xerotermný svah na paleogénnych zlepencoch v severozápadnej časti okresu Vranov nad Topľou. Významná lokalita xerotermnej kveteny s masovým výskytom chránených druhov – ponikleca veľkokvetého, veternice lesnej, vstavača vojenského a purpurového a vemenníka dvojlistého. Chránený areál je územím európskeho významu Medzianske skalky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Medzianky.

 

CHA RADVANOVSKÉ SKALKY

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 7.619m2. Tvoria ho dve plochy – časť bradlového pásma – vyvýšený kopček bradla, v minulosti narušený ťažbou piesku. Hojný výskyt chráneného ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis). Zachovalé xerotermné travinné spoločenstvo s veľkou druhovou diverzitou. Chránený areál je územím európskeho významu Radvanské skalky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Radvanovce.

 

CHA ŠTEFANOVSKÁ BORINA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 20.400m2. Chránený areál bol zriadený na ochranu enklávy teplomilných rastlinných spoločenstiev južnej časti Nízkych Beskýd s výskytom vzácnych a ohrozených druhov rastlín, zvlášť z čeľade Orchidaceae. Lokalitu je potrebné chrániť najmä pred nežiadúcim zalesňovaním. Nachádza sa v katastri obce Štefanovce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist