Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Regióny

» Zaujímavosti

Zlatno

Zliechov

POLOHA. Obec leží v Strážovských vrchoch v kotline pod mohutným Strážovom. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1272 ako terra Zlieho (ďalšie názvy: 1330 Zlechow, Zliecho, 1418 Zlechow, 1598 Zliechow). Jej majiteľmi boli väčšinou cirkevné rády. Patrila opátstvu na Skalke. V roku 1337 mala zákupné právo a dedičným richtárom bol žilinský richtár Petzold. Neskôr patrila jezuitom, potom náboženskej základine. V roku 1598 mal …

Žlkovce

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží pri sútoku riek Dudváh a Chtelnička severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1222 kedy ju kolonizovali Nemci. V roku 1268 už prevažovalo slovenské obyvateľstvo. Patrila hradu Nitra, neskôr viacerým šľachtickým rodom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologické nálezisko s osídlením od neolitu až po stredovek. K  …

Zohor

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Borskej nížine. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka z roku 1314 hovorí o založení obce menom Sahur. Bola poddanskou osadou pajštúnskeho panstva a jej obyvateľov doplnili v polovici 16.storočia chorvátski osadníci. Patrila panstvu Borinka-Stupava. Už od 18.storočia sa tu pestovalo konope, s ktorým Zohorčania obchodovali v celom Rakúsko-Uhorsku. Časť re …

Zombor

Zubák

POLOHA. Obec leží v severnej časti Bielych Karpát. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v súpise hradu Lednica v roku 1471 ako Zwbaky (ďalšie názvy: 1475 Zwbak, 1598 Zubak). Patrila panstvu Lednica. V chotári obce sú početné kopanice. V roku 1598 mala 12 domov, v roku 1720 mlyn, v roku 1784 mala 154 domov, v roku 1828 mala 144 domov. Obyvatelia pracovali v lesoch a v poľnohospodárstve. V polovici 20.storočia bola známa výroba detských …

Zuberec

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podtatranskej brázde. Leží na brehoch Studeného potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1593. Obec vznikla v 16.storočí pastierskou a roľníckou kolonizáciou obyvateľstva na valašskom práve. Patrila Oravskému hradu. Začiatkom 17.storočia počas Bočkajovho protihabsburského povstania dočasne spustla a zanikla. Potom bola rekol …

Zubné

Zubrohlava

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na ľavom brehu riečky Polhoranka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1588. Bola založená koncom 16.storočia valašskou kolonizáciou a patrila oravskému panstvu. Počas kuruckých vojen spustla, viackrát ju postihli živelné pohromy. Hlavným zdrojom obživy obyvateľov bolo plátenníctvo. Začiatkom 20.storočia tu …

Župčany

TOPlist