Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Dejinný pamätník bojov s hrobom.

Národná kultúrna pamiatka Pomník a hrob vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pomník. Na miestnom cintoríne spolu s vstupnou bránou stojí dejinný pomník padlým v bojoch za slobodu (roky 1848-1849, 1. a 2.svetová vojna a SNP). Autorom je architekt Dušan Jurkovič. Má štvorcový pôdorys.
  • Hrob D. Jurkoviča. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Myjava).

BREZOVÁ POD BRADLOM. Mohyla generála M. R. Štefánika.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Bola postavená na vrchu Bradlo v rokoch 1927-1928 pri príležitosti 10.výročia jeho tragickej smrti. Už od r oku 1924 prebiehali prípravné práce. Dokončili ju 20.9.1928. Postavená bola z travertínu z lokality Dreveník na Spiši. Opravovaná bola v rokoch 1989-1996, kedy prebehla komplexná rekonštrukcia a v roku 2004. Autor národný umelec architekt Dušan Jurkovič /1868-1947/, autor mnohých stavieb na Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Rodák z Turej Lúky patril ku generácii slovenských architektov a bol jedným z jej najvýznamnejších predstaviteľov. Vytvoril viacero pamätníkov a monumentálnych pamätníkov. Prvý návrh mohyly mal Dušan Jurkovič pripravený už v roku 1920. Milan Rastislav Štefánik /1880-4.1.1919/, politik, vedec, astronóm, generál, zaslúžil sa o vznik Československa. Svojim umiestnením a prevedením patrí mohyla k vrcholnému štandardu európskej monumentálnej architektonickej tvorby. Mohyla sa skladá z dvoch obdĺžnikových terás. Spodná terasa má rozmery 93m a 62m a tumby, na ktorej sú umiestnené pamätné tabule s nápismi: Čs. minister a generál dr. Milan R. Štefánik 21.júla 1880 – 4.mája 1919. Zahynul pádom lietadla dňa 4.mája 1919 pri Bratislave. S ním kráľ. taliansky serg. U. Merlino a sol G. Aggiunti. Veľkému synovi oslobodený národ československý. V nárožiach sú umiestnené vatrové komory a vedú z nej dve schodiská na hornú terasu. Horná terasa má rozmery 45m a 32m. Na nej sú tiež dve schodiská a v každom rohu stoja 12,5m vysoké pylóny a symbolizujú štyri obete leteckého nešťastia a zároveň štyri krajiny v ktorých generál Štefánik pôsobil. V základe má mohyla dĺžku 96m a šírku 70m. Zo stredu hornej terasy vyrastá pyramída zakončená tumbou. Štefánikov hrob je v hĺbke 8m pod tumbou. Nad hrobkou je ďalšia miestnosť, v ktorej je uložený základný kameň mohyly a kríž zo Štefánikovho pôvodného hrobu. Nachádza sa na vrchu Bradlo (543,1m).

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätník S. Jurkoviča.

Pamätník Samuela Jurkoviča /1796-1873/, učiteľa, notára, národovca, ľudovýchovného pracovníka, propagátora družstevníctva, zakladateľa Gazdovského spolku v Sobotišti, bol odhalený v roku 1996 pri príležitosti 200.výročia jeho narodenia. Autormi sú architekt Karol Kattoš a akademická sochárka Erna Masarovičová.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätník na Bukovinskej ceste.

Pamätník pripomína boje z 22.9.1849.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätník JUDR. Š. Osuského.

JUDr. Štefan Osuský /1889-1973/, rodák, diplomat, národovec a spolupracovník M. R. Štefánika. Pamätník, plastika, bol odhalený v roku 1999 na Námestí M. R. Štefánika. Autorom je Ján Hoffstädter.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätník JUDr. J. Papáneka.

JUDr. Ján Papánek /1896-1991/, diplomat, politik, jeden zo 14 autorov záverečných textov Charty OSN, stály delegát ČSR pri OSN. Pamätník, plastika, bol odhalený v roku 1996 pri príležitosti 100.výročia narodenia. Autorom je akademický sochár docent Ján Hoffstädter.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätník povstania 1848.

Pamätník povstania 1848.

 

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätník J. Reptu.

Pamätník SNP venovaný partizánskemu veliteľovi Jánovi Reptovi, bol odhalený v roku 2004. Na pamiatku oddielu Repta z 2.Štefánikovej brigády. Autorom je M. Lukáč. Stojí v časti Dvoly v miestach, kde pôsobil oddiel Ján Reptu. V blízkosti sú zvyšky bunkrov.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätník J. Reptu a jeho spolubojovníkov.

Pamätník Jána Reptu a jeho spolubojovníkov ako pamiatka na boje v 2.svetovej vojne a v SNP. Nachádza sa na ulici Vajanského.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätník slobody.

Pamätník slobody J. M. Hurban a na pamiatku obetiam 1.svetovej vojny. Nachádza sa na Námestí generála M. R. Štefánika.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätník M. Uhera.

Pamätník je postavený na mieste, kde bol zvolený za veliteľa partizánskeho oddielu Hurban Miloš Uher, hrdina SNP. Nachádza sa v časti Dvoly. V blízkosti zvyšky bunkrov.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätník SNP 2.

Nachádza sa v časti Dvoly. V blízkosti zvyšky bunkrov.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pomník J. M. Hurbana.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník s bustou Jozefa Miloslava Hurbana /1817-1888/, štúrovského básnika a politika, ktorý bol v rokoch 1840-1843 brezovským kaplánom, bol odhalený v roku 1933. Autormi sú J. Sládek a F. Matoška. Stojí na ulici Hurbanova na rohu ulíc Piešťanská, Garbiarska a Štefánikova.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pomník hurbanovských bojov.

Pomník hurbanovských bojov v roku 1848. Spolu s pamätníkom partizánskych bojov zo 6.1.1945 sa nachádza v Hurbanovej doline.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pomník J. Husa.

Národná kultúrna pamiatka Pomník s bustou vyhlásená v roku 1963. Pomník s bustou je najstarším pomníkom v meste. Pomník je jediný na Slovensku. Nachádza sa na ulici J. M. Hurbana v južnej časti mesta v Husovom parku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kópia piliera. Kópia secesného piliera z mramoru, kameňa a železa z roku 2015. Má štvorcový pôdorys. Autorom je J. Fečo.
  • Busta. Secesná busta reformátora, majstra Jana Husa /1371-1415/ pochádza z roku 1922. Opravovaná bola v rokoch 1988 a 2015. Má štvorcový pôdorys. Autorom je František Fabiánek z Hradca Králové. Originál busty sa nachádza v priestoroch mestského úradu na ulici Hurbanova.
  • Kópia busty. Kópia secesnej busty majstra Jana Husa z roku 2015 na pilieri. Má štvorcový pôdorys. Autorom kópie je J. Fečo.

BUKOVEC. Pamätník padlým partizánom.

Pamätník je venovaný dvom obetiam 2.svetovej vojny: Štefan Držka a Eduard Lanusevský. Pamätník je po rekonštrukcii a bol premiestnený z lokality U Rafčíkov do areálu obecného cintorína v obci.

BUKOVEC. Pamätník padlým v 1.svetovej vojne.

Pamätník je venovaný 26 obetiam 1.setovej vojny. Nachádza sa pri evanjelickom kostole.

KOSTOLNÉ. Pamätník obetiam 1.svetovej vojny.

Pamätník obetiam 1.svetovej vojny sa nachádza v areáli evanjelického kostola.

KOŠARISKÁ. Pamätník obetiam fašizmu.

Pamätník obetiam fašizmu sa nachádza v obecnom parku v centre obce Košariská. Počas 2.svetovej vojny tu zahynulo 5 mužov z obce: Pavel Kopas, Ján Nosko, Štefan Poláček, Martin Ševca a Ján Šteruský. Pamätník je venovaný všetkým obetiam 2.svetovej vojny.

 

KOŠARISKÁ. Pamätník obetiam 1.svetovej vojny.

Pamiatke rodákom obce, 47 mužom, ktorí padli v 1.svetovej vojne. Pamätník sa nachádza v centre obce pred evanjelickým kostolom.

KOŠARISKÁ. Pamätník SNP.

Pamätník partizána Janka Bystřického a partizánskych bojov počas SNP. Hrob sovietskych partizánov s pomníkom. Nachádza sa v Lopušnej doline, kde sa odohrali počas 2.svetovej vojny ťažké boje partizánskeho oddielu s fašistami.

KOŠARISKÁ. Pamätník starej školy.

Pamätník stojí na mieste, kde kedysi stála základná škola, ktorú navštevoval aj M. R. Štefánik. Pomník bol slávnostne odhalený v roku 1998. Na pamätníku je pamätná tabuľa z roku 1929, ktorá bola umiestnená na vtedajšej základnej škole.

KRAJNÉ. Pamätník obetiam 1. a 2.svetovej vojny.

Pamätník je venovaný obetiam 1. a 2.svetovej vojny. Nachádza sa pred obecným úradom.

 

MYJAVA. Pamätník červenoarmejcom.

Autorom pamätníka je Š. Belohradský. Postavený bol v roku 1961. Pamätník červenoarmejcom sa nachádza v časti Turá Lúka.

MYJAVA. Pamätník obetiam 1.svetovej vojny.

Pamätník obetiam 1.svetovej vojny sa nachádza v časti Turá Lúka.

MYJAVA. Pamätník osloboditeľov.

Pamätník osloboditeľov z rokov 1944-1945. Nachádza sa na Námestí generála M. R. Štefánika.

MYJAVA. Pamätník M. R. Štefánika.

Pamätník stojí na Námestí M. R. Štefánika.

MYJAVA. Pamätník účastníkov protihabsburskej vzbury.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätník účastníkov protihabsburskej vzbury. Pamätník popraveným 12 evanjelikom, ktorých 27.7.1672 obesili po tzv. turolúckej vzbure. Stojí za časťou Turá Lúka v lokalite Na Hrajkoch. Odhalený bol v roku 1938. Má obdĺžnikový pôdorys.

MYJAVA. Pamätník V čase poroby.

Bronzový vysoký reliéf sa nachádza v areáli Múzea Slovenských národných rád. Je venovaný roku 1848. Autorom je akademický sochár, národný umelec Rudolf Pribiš. Pozostáva z troch častí, z ktorých autor stvárnil revolučné tradície roku 1848. V snahe zachovať a priblížiť historickú a dobovú autentičnosť autor modeloval reliéf realistickou formou. Uprostred reliéfu, ktorý je nosnou časťou, umiestnil alegorickú postavu ženy, ktorou vyjadril snahy 1.SNR dať svojmu národu slobodu. Vľavo je kompozícia troch žien so sklonenými hlavami ako metafora porobeného slovenského národa, a vpravo kompozícia šiestich postáv so zástavou, predstavujúcich štúrovcov, ktorí prinášajú slobodu svojmu národu v roku 1848.

MYJAVA. Pomník M. Šimonoviča.

Michal Šimonovič, učiteľ, ľudovýchovný a národný pracovník, organizátor turistických podujatí na Myjave, propagátor ovocinárstva a regionálnej histórie, zakladateľ hospodárskych spolkov. Otec Zuzky Zgurišky. Zuzka Zguriška, vlastným menom Ľ. Dvořáková, rodená Šimonovičová, spisovateľka, prekladateľka, predstaviteľka humoristickej prózy v slovenskej literatúre. Námety do svojich diel čerpala zo života myjavských kopaníc a mestečka. Pomník stojí na Hornom cintoríne. Autorom je akademický sochár R. Březa.

MYJAVA. Pomník M. R. Štefánika.

Pomník stojí oproti evanjelickému kostolu. Bol postavený ako prvý v ČSR v roku 1921 podľa výtvarného návrhu architekta Č. Vořecha a sochára R. Březu.

PRIEPASNÉ. Pamätník obetiam 1. a 2.svetovej vojny.

Pamätník obetiam 1. a 2.svetovej vojny sa nachádza pred budovou obecného úradu.

PRIEPASNÉ. Pamätník M. R. Štefánika.

Pamätník bol postavený v roku 1999 pri príležitosti 80.výročia jeho smrti. Autorom je profesor Ing. architekt Ľudovít Jendreják. Na pamätníku okrem tabule M. R. Štefánika je zo zadnej strany umiestnená tabuľa s menami občanov obce, ktorí padli v 1. a 2.svetovej vojne. Pamätník stojí pri obecnom úrade.

PORIADIE. Pamätník U Klasovitých.

Pamätník venovaný poslednej bitke povstalcov v roku 1848. Stojí v časti U Klasovitých. Autorom je akademický sochár Š. Belohradský. Pamätník má tvar širokého nástupného schodiska, ukončeného plastikou stĺpa rozčesnutého bleskom. Na mieste, kde dnes stojí pamätník zahynulo 12 hurbanovcov v boji proti cisárskym vojskám. Počas boja vyhoreli osady U Klasovitých a časť osady Dolný Výhon. Odohral sa tu posledný boj 1.výpravy povstaleckého vojska slovenskej revolúcie.

PORIADIE. Pomník pamiatke boja myjavského ľudu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník pamiatke boja myjavského ľudu v povstaní v roku 1848. Má obdĺžnikový pôdorys a stojí v chotári obce pri hlavnej ceste.

PRIEPASNÉ. Pomník U Mosnáčkov.

Kamenný murovaný pomník stojí v osade U Mosnáčkov. Označuje miesto, kde sa v dobe prenasledovania evanjelikov a. v., schádzali k tajným modlitbám. Bol postavený v roku 1938. Je na ňom nápis: Na tomto mieste schádzali sa evanjelickí veriaci k službám Božím v dobe náboženského útlaku. Po roku 1733.

STARÁ MYJAVA. Pamätník SNP.

Stojí v doline potoka Kostolník. Sú pri ňom zemľanky.

VRBOVCE. Pamätník na revolučné roky.

Pamätník na revolučné roky 1848-1849. Nachádza sa v časti Šance.

VRBOVCE. Pomník na svahoch vrchu Stráň.

VRBOVCE. Pamätník padlým.

Pamätník je venovaný 120 domácim obetiam padlým v 1.svetovej vojne a 9 domácim obetiam a jednej zahraničnej obeti padlým v 2.svetovej vojne. Postavený bol 28.10.1929. Nachádza sa na námestí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist