Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Bardejov

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Jaskyne v okrese Bardejov

BOROVIČKOVÁ JASKYŇA V SIVEJ SKALE Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Busov v katastri obce Cigeľka.   BUBLINA Jaskyňa s dĺžkou 3m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Čergov v nadmorskej výške 918m v katastri obce Kríže.   DYMNICA – TUNEL Jaskynný systém tvoria jaskyne Dymnica a Tunel. Celý systém je dlhý 20m a hlboký 6m. Jaskyňa Dymnica (Priepasť Dymnica) s dĺžkou 20m a hĺbkou 6m vytvorená v pies …

Maloplošné chránené územia v okrese Bardejov

NPR BECHEROVSKÁ TISINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 241.300m2. Vyhlásená je na ochranu najväčšieho pôvodného výskytu chráneného tisu obyčajného (Taxus baccata) vo flyšovej oblasti Karpát na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno- …

Územia európskeho významu v okrese Bardejov

ČERGOV /SKUEV0332/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 6.063,43ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lú …

TOPlist