Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Humenné

DUB V HUMENNOM Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Dub sivý s výškou 28m, obvodom kmeňa 603cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Humennom v parku z pravej strany amfiteátra.   GINKO V HUMENNOM Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1990 a 1997. Ginko d …

Jaskyne v okrese Humenné

BREKOVSKÁ JASKYŇA (VERONIKA, PREŠOVSKÁ JASKYŇA) Fluviokrasovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 200m a hĺbkou 30m odkrytá ťažbou v lome. Nachádza sa v pohorí Vihorlatské vrchy, v Humenských vrchoch, v Krivoštianke v nadmorskej výške 260m v katastri obce Brekov.   ČIERNA JASKYŇA Jaskyňa vytvorená v andezitoch. Nachádza sa v pohorí Vihorlatské vrchy, vo Vihorlate, v Kyjovskej planine v katastri obce Ptičie.   DÚPNA JASKYŇA Kryogé …

Maloplošné chránené územia v okrese Humenné

NPR HUMENSKÁ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 703.700m2. Vyhlásená bola na ochranu suchomilných a teplomilných lesostepných a stepných spoločenstiev s dubom plstnatým na vedecko-výskumné a náučné ciele. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho význ …

Územia európskeho významu v okrese Humenné

ALÚVIUM RIEKY /SKUEV0049/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 13,08ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a …

TOPlist