Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Kežmarok

JAVOR V OSTURNI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1997. Javor horský. Je chránený z ekologických, krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Osturňa. Strom fyzicky neexistuje. Bol podaný podnet na zrušenie ochrany.   LIPA NA PUSTOVCI Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1997. Lipa veľkolistá s výškou 34m, obvodom kmeňa 816cm, priemerom koruny 25m a vekom viac ako 500 rokov. Je chránená z prírodných, historic …

Jaskyne v okrese Kežmarok

BIVAKOVÁ JASKYŇA Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 20m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Levočské vrchy, v Levočskej vysočine v katastri zaniknutej obce Blažov.   DUCEHO JASKYŇA Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 10m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Levočské vrchy, v Levočskej vysočine v katastri zaniknutej obce Blažov.   JASKYŇA ĽADOVÉHO DYCHU Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 30m vytvorená v pieskovcoch. Nachádz …

Maloplošné chránené územia v okrese Kežmarok

NPR BELIANSKE LÚKY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 894.206m2. Jediné väčšie nedotknuté rašelinisko Popradskej kotliny. Záujmová sféra zachovania krovinných bio …

Územia európskeho významu v okrese Kežmarok

BELIANSKE LÚKY /SKUEV0144/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 131,43ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bezkolencové lúky (6410), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom pod …

TOPlist