Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Levoča

DUBY V BIJACOVCIACH Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1975 a 1997. Sú to tri exempláre duba letného s výškou 16-22m, obvodom kmeňa 313-343cm, priemerom koruny 18-19m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z dendrologických, estetických, historických, krajinotvorných, kultúrnych, vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Bijacovce na nádvorí kaštieľa.   BOROVICA V SPIŠSKOM ŠTVRTKU Za chránený strom bola vy …

Jaskyne v okrese Levoča

BOČKOVA JASKYŇA Sutinová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Levočské vrchy, v Levočských planinách, v Oľšavickej planine v katastri obce Brutovce.   BRLOH Jaskyňa sa nachádza v pohorí Branisko, v Sľubici v katastri obce Dúbrava.   DIABLOVA DIERA (PONOR) Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 157m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Branisko, v Smrekovici v nadmorskej výške 748m v katastri obce Poľanovce. …

Maloplošné chránené územia v okrese Levoča

NPR DREVENÍK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1925. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 101,8186ha (z  toho bolo 53,3007ha ochranných lesov, 23,0578ha pasienkov a 25,4601ha ostatných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Spišská N …

Územia európskeho významu v okrese Levoča

DRAVČIANSKA STRÁŇ /SKUEV0111/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Stráň pri Dravciach vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 4,71ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápn …

TOPlist