Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Medzilaborce

TOPOĽ V OĽKE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Topoľ sivý s výškou 28m, obvodom kmeňa 585cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránený z krajinárskych, vedecko-výskumných, ekologických, kultúrnych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Oľka v časti Nižná Oľka za materskou školou. …

Jaskyne v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Medzilaborce

NPR PALOTSKÁ JEDLINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Humenné. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.571.500m2. Vyhlásená bola na ochranu prirodzených pralesovitých jedľových bučín s výskytom pôvodnej jedle na vedeckový-skumné, náučné a kultúrno-výchovné cie …

Územia európskeho významu v okrese Medzilaborce

BESKYD /SKUEV0387/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 5.415,38ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové suti …

TOPlist