Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Poprad

STROMY V OBCI BATIZOVCE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1997. Sú to 4 exempláre lipy malolistej s výškou 23-28m, obvodom kmeňa 332-480cm, priemerom koruny 10-12m a vekom viac ako 200-220 rokov. Sú chránené z estetických, kultúrnych, vedeckých, krajinárskych a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Batizovce okolo kostola.   LIPA V SPIŠSKOM BYSTROM Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2008. Lipa malolistá s výš …

Jaskyne v okrese Poprad

A-1 (SKALNÝ MOST) Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.   A-7 Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.   A-8 Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.   ABRI MS 1 FLuviokrasovo-ko …

Maloplošné chránené územia v okrese Poprad

NPR BATIZOVSKÁ DOLINA Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 523,19ha (z toho bolo 162,59ha ochranných lesov, 59,46ha lesov osobitného určenia a 301,14ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z …

Územia európskeho významu v okrese Poprad

BLATÁ /SKUEV0146/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 356,2ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské smrekové lesy (9410), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0) a Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov …

TOPlist