Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Sabinov

LIPANSKÁ LIPA Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1983 a 1997. Lipa malolistá s výškou 15m, obvodom kmeňa 520cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránená z dendrologických, prírodných, kultúrnych, vedeckých a estetických dôvodov. Nachádza sa pri obci Lipany.   DUBY V PEČOVSKEJ NOVEJ VSI Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1991 a 1997. Sú to dva exempláre dubu letného s výškou 16 a 18m, obvodom kme …

Jaskyne v okrese Sabinov

ATA-ATA Jaskyňa s dĺžkou 15m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Levočské vrchy, v Levočskej vysočine v katastri obce Tichý Potok.   BIVAKOVÁ JASKYŇA V ADAMOVOM ÚVOZKU Sutinová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Bachureň v katastri obce Nižný Slavkov.   BIVAKOVÁ JASKYŇA V BREZINE Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Bachureň v katastri obce Uzovské Pekľany.   ČUGAŇA Rozsadlino …

Maloplošné chránené územia v okrese Sabinov

NPR ČERGOVSKÝ MINČOL Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Bardejov, Prešov a Stará Ľubovňa. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.710.836m2. Vyhlásená bola na ochranu typickej horskej karpatskej kveteny so zastúpením východokarpatských prvkov a lesných spoloč …

Územia európskeho významu v okrese Sabinov

ČERGOV /SKUEV0332/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 6.063,43ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lú …

TOPlist