Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Sabinov

NPR ČERGOVSKÝ MINČOL Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Bardejov, Prešov a Stará Ľubovňa. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.710.836m2. Vyhlásená bola na ochranu typickej horskej karpatskej kveteny so zastúpením východokarpatských prvkov a lesných spoloč …

Územia európskeho významu v okrese Sabinov

ČERGOV /SKUEV0332/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 6.063,43ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lú …

TOPlist