Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Snina

NPR HAVEŠOVÁ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Humenné. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.713.200m2. Vyhlásená bola na ochranu vzácne zachovalých porastov pralesovitého charakteru s výskytom unikátnych exemplárov listnatých strom …

Územia európskeho významu v okrese Snina

BESKYD /SKUEV0387/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 5.415,38ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové suti …

TOPlist