Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Vranov nad Topľou

PLATAN V NIŽNOM HRABOVCI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Platan západný s výškou 19m, obvodom kmeňa 410 cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z ekologických, vedecko-výskumných, náučných, estetických a kultúrno-historických  dôvodov. Nachádza sa v obci Nižný Hrabovec v areáli materskej školy.   TIS V NIŽNOM HRABOVCI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Tis obyčajný …

Jaskyne v okrese Vranov nad Topľou

BIVAKOVÁ JASKYŇA NA OBLÍKU Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m vytvorená v andezitoch. Nachádza sa v pohorí Slanské vrchy, v Šimonke, v Olšavskom predhorí v nadmorskej výške 882m v katastri obce Hermanovce nad Topľou.   DOLMEN Sutinová jaskyňa s dĺžkou 9m vytvorená v andezitoch. Nachádza sa v pohorí Slanské vrchy, v Šimonke, v Olšavskom predhorí v nadmorskej výške 932m v katastri obce Hermanovce nad Topľou.   DVOJITÁ JASKYŇA NA LYSE …

Maloplošné chránené územia v okrese Vranov nad Topľou

NPR OBLÍK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 900.000m2. Chránené územie predstavuje zriedkavý geologický jav (sopečný kužeľ) s výskytom spoločenstiev skupín lesných typov Fraxineto-Aceretum a Tilieto-Aceretum. Využité je ako vedecko-výskumný objekt pre potre …

Územia európskeho významu v okrese Vranov nad Topľou

MEDZIANSKE SKALKY /SKUEV0325/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 10,78ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (913 …

TOPlist