Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Sochy a busty v okrese Námestovo

BEŇADOVO. Socha svätého Vendelína.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo v štýle ľudového baroku z roku 1768 stojí v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s reliéfom. Štvorboký kamenný pilier pod sochou svätého Vendelína s reliéfom.
 • Socha. Originál sochy svätého Vendelína.
 • Reliéf. Reliéf svätého Benedikta na pilieri.

 

BOBROV. Socha svätého Floriána.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokové dielo z prelomu 18. a 19.storočia. Nachádza sa západne od kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Kamenný štvorboký podstavec sochy svätého Floriána.
 • Socha. Socha svätého Floriána.

 

BOBROV. Socha svätého Vendelína.

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokové dielo z prelomu 18. a 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1888 a 1896. Nachádza sa západne od kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Kamenný štvorboký podstavec sochy svätého Vendelína.
 • Socha. Socha svätého Vendelína.

 

BREZA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Barokové dielo z roku 1733. Upravovaná bola v roku 1967. Autorom doplnenia reliéfu v roku 1967 je V. Mydlo. Nachádza sa na starom cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s reliéfom. Kamenný štvorboký pilier s reliéfom Sedembolestnej Panny Márie.
 • Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.

 

BREZA. Súsošie korunovania Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo z roku 1864. Upravované bolo v roku 1967. Nachádza sa na cintoríne pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s reliéfom. Kamenný štvorboký pilier s reliéfom svätého Jána Nepomuckého.
 • Súsošie. Súsošie korunovania Panny Márie, Najsvätejšej Trojice.

 

HRUŠŤÍN. Socha svätého Floriána.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z roku 1833. Nachádza sa v obci pred domom č.691. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Kamenný stĺp pod sochou svätého Floriána.
 • Socha. Socha svätého Floriána z roku 1833.

 

HRUŠTÍN. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1966. Dielo v štýle ľudového klasicizmu z roku 1840. Nachádza sa v obci pri moste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s podstavcom. Kamenný stĺp s podstavcom.
 • Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.

 

HRUŠTÍN. Trojičný stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z 2.polovice 18.storočia. Upravované bolo v roku 1988. Nachádza sa v areáli kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp s reliéfom. Štvorboký stĺp s reliéfom umučenia svätého Štefana, prvomučeníka.
 • Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice.

 

KRUŠETNICA. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z rokov 1865-1868. Pochádza z dielne Belopotockých. Nachádza sa na cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom. Kamenný pilier s podstavcom.
 • Súsošie. Súsošie korunovania Panny Márie, Najsvätejšej Trojice.
 • Oplotenie. Kamenné oplotenie so štvorcovým pôdorysom.

 

KRUŠETNICA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Dielo ľudového charakteru z roku 1865. Upravovaná bola v roku 2006. Nachádza sa na križovatke pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s reliéfom. Kamenný pilier s reliéfom nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata). Predpokladá sa, že autorom je Alojz Belopotocký.
 • Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého. Predpokladá sa, že autorom je Alojz Belopotocký.
 • Oplotenie. Kamenné oplotenie okolo piliera.

 

LOKCA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1751. Nachádza sa vo farskej záhrade.

 

MÚTNE. Mariánsky stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Ľudovo-neskorobarokové dielo z roku 1804. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom. Kamenný štvorboký pilier s podstavcom a reliéfmi.
 • Socha. Socha Madony (Panna Mária s dieťaťom).

 

MÚTNE. Socha svätého Jozefa.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Dielo ľudového charakteru z roku 1830. Nachádza sa v záhrade rodinného domu. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom a reliéfom. Kamenný pilier s podstavcom a reliéfom svätej Rozálie Palermskej.
 • Socha. Socha svätého Jozefa.

 

MÚTNE. Socha svätého Antona Paduánskeho.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo v štýle ľudového klasicizmu z roku 1824. Nachádza sa pred domom č.216. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier. Štvorboký kamenný pilier pod sochou svätého Antona Paduánskeho. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia.
 • Socha. Socha svätého Antona Paduánskeho.

 

MÚTNE. Socha svätej Anny.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z roku 1827. Nachádza sa pri poľnej ceste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier. Kamenný štvorboký pilier pod sochou svätej Anny.
 • Socha. Socha svätej Anny.

 

MÚTNE. Trojičný stĺp.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo v ľudovom charaktere z roku 1851. Nachádza sa pred domom č.249. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s reliéfom. Kamenný pilier s reliéfom svätého Jozefa.
 • Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice.

 

NÁMESTOVO. Socha nepoškvrnenej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Barokové dielo z roku 1758. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom kostole na Štefánikovej ulici. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom a reliéfmi. Kamenný štvorboký pilier s podstavcom a reliéfmi svätého Juraja a Márie Magdalény.
 • Socha. Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata).

 

NOVOŤ. Socha Krista Trpiteľa.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Ľudovo-klasicistické dielo z roku 1825. Upravovaná bola v roku 1950. Nachádza sa na vyvýšenine v lokalite Barútkovo. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier. Kamenný štvorboký pilier s reliéfom Panny Márie.
 • Socha. Prícestná socha Krista Trpiteľa je osadená na vrchole piliera na podstavci.
 • Reliéf. Na podstavci pod sochou sa nachádza reliéf Panny Márie.

 

NOVOŤ. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Neskorobarokové dielo z roku 1805. Upravovaná bola v rokoch 2002-2004. Nachádza sa pred rímsko-katolíckou farou. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom a reliéfmi. Kamenný pilier s podstavcom a reliéfmi pod sochou svätého Jána Nepomuckého.
 • Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.

 

NOVOŤ. Súsošie korunovania Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Ľudovo-klasicistické dielo z roku 1806. Nachádza sa pri dome č.879. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom a reliéfmi. Kamenný pilier s podstavcom a reliéfmi svätého Alojza.
 • Súsošie. Súsošie korunovania Panny Márie, Najsvätejšej Trojice.

 

NOVOŤ. Súsošie Piety.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Neskorobarokové dielo z roku 1800. Nachádza sa pri dome č.450. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom a reliéfmi. Kamenný pilier s podstavcom a reliéfmi Piety.
 • Súsošie. Súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus).

 

ORAVSKÁ JASENICA. Súsošie Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo v ľudovo-klasicistickom štýle z roku 1836. Upravovaná bola v rokoch 1933 a 1987-1992. Nachádza sa pri dome č.215. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom a reliéfom. Kamenný štvorboký pilier s podstavcom a reliéfom svätého Jána Nepomuckého.
 • Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice.

 

ORAVSKÁ LESNÁ. Socha Madony.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Dielo v ľudovo-neskorobarokovom štýle z roku 1820. Nachádza sa v osade Lehotská pri starom kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s reliéfom. Kamenný štvorboký pilier s reliéfom svätej Anny.
 • Socha. Socha Madony (Panna Mária s dieťaťom).
 • Oplotenie. Kamenné oplotenie okolo piliera so štvorcovým pôdorysom.

 

ORAVSKÉ VESELÉ. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Neskorobarokové dielo z roku 1791. Nachádza sa pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom a reliéfom. Kamenný pilier s podstavcom a reliéfom svätého Martina a erbom rodiny Révay.
 • Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.

 

ORAVSKÉ VESELÉ. Socha svätého Antona Paduánskeho. 

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z roku 1833. Nachádza sa pri ceste na obec Mútne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s reliéfom. Kamenný štvorboký pilier s reliéfom svätého Floriána.
 • Socha. Socha svätého Antona Paduánskeho.

 

ORAVSKÉ VESELÉ. Socha svätého Pavla.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Neskorobarokové dielo z roku 1793. Upravovaná bola okolo roku 1980. Nachádza sa na cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s reliéfom. Kamenný pilier s reliéfom.
 • Socha. Socha svätého Pavla.

 

ORAVSKÉ VESELÉ. Socha svätej Márie Magdalény.

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Neskorobarokové dielo z roku 1794. Nachádza sa pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s reliéfom. Kamenný pilier s reliéfom.
 • Socha. Socha svätej Márie Magdalény.

 

RABČA. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1966. Ľudovo-neskorobarokové dielo z roku 1821. Nachádza sa na Kostolnej ulici pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stĺp. Kamenný štvorboký stĺp pod sochou svätého Jána Nepomuckého. Upravovaný bol v roku 1863, v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2003.
 • Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého na stĺpe. Upravovaná bola v rokoch 1863 a 2003.

 

SIHELNÉ. Súsošie Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo v štýle ľudového klasicizmu z roku 1840. Nachádza sa pri dome č.144. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pilier s podstavcom a reliéfmi. Kamenný štvorboký pilier s podstavcom a reliéfmi Jána Nepomuckého, svätej Kataríny a svätého Jozefa.
 • Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist