Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ilava

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja. Má najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  358,5 km2

Počet obyvateľov: 59 300  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  165,75 ob./km2

Okresné mesto:  Ilava

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe krátkym úsekom hraničí so Žilinským krajom. Na severovýchode hraničí s okresmi Púchov a Považská Bystrica a na juhu s okresmi Trenčín a Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na severozápade okresu sa nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč a Vršatské bradlá) a centrálnu časť okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina), ktoré patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Borčice (222,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Ladce

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Ilavskej kotline v podhorí Strážovských vrchov na brehoch Lúčkovského potoka. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1469, kedy sa spomína ako Ledecz (ďalšie názvy: 1472 Ledcze, 1519 Ledecz, 1598 Ledez, 173 Ladcze). V roku 1472 sa spomína v darovacej listine kráľa Mateja Korvína, ktorý ju spolu s inými obcami daroval Ladislavovi Podmanickému. Patrila zemianskym rodinám Hatňanskovcov a Štefeko …

Ľudová architektúra v okrese Ilava

DUBNICA NAD VÁHOM Z 19.storočia pochádzajú hlinené a murované domy so štítom a tvrdou krytinou. DULOV Murované stavby obytných domov majú zvyčajne trojpriestorový pôdorys s jedno alebo dvojosovými fasádami a murovaným štítom. Staršie stavbu sú so znakmi doznievajúcej secesie na fasáde. MIKUŠOVCE V obci sa zachovali murované a staršie hlinené domy z 19.storočia, so sedlovou strechou (v minulosti bola pokrytá slamou alebo šindľom) a murov …

Maloplošné chránené územia v okrese Ilava

NPR STRÁŽOV Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981 s výmerou 480,01ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Považská Bystrica a Žilina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.800.100m2. Ochrana zachovaných prirodzených lesných spoločenstiev bučinových a sutinových lesov, ojedinelých druhov rastlín, ž …

Mestské turistické okruhy v okrese Ilava

Nemáme žiadne informácie o billig wow gold mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Ilava

ILAVA V okolí Ilavy v Strážovských vrchoch je niekoľko značených miestnych chodníkov.   MODRÉ MIESTNE ZNAČENIE. Ilava – Batinov vrch – Rázcestie modrý TZCH. Čas 1 hodina 30 minút. Chodník začína v Ilave, na odbočke zo štátnej cesty na osadu Iliavka. Stúpa na Batinov vrch a pokračuje po hrebeni na Sedličnú horu. Odtiaľ sa opäť po hrebeni po krátkom úseku spája s modro značeným turistickým chodníkom /2423/. Tu aj konč …

Mikušovce

POLOHA. Obec leží v podhorí Bielych Karpát, v Červenokamenskej doline, na brehoch Tovarského potoka. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v rukopise kráľa Belu IV. z roku 1259, kedy sa spomína ako villa Mykus (ďalšie názvy: 1439 Mykosucz, 1470 Kis, Nagh Mikussowcz, 1475 Mykwsowcz, 1484 Nagmykwsolcz, 1493 Mykosfalvwa, 1498 Mikwssowich, Mikwssowecz, 1503 Mykwssowecz, 1508 Mykwsowccz, 1520 Mikosfalwa, 1570 Kis-Nagh Mikussovvecz, 158 …

Mohyly a mohylníky v okrese Ilava

MIKUŠOVCE. Pohrebiská v lokalitách Nivky, Horné Nižovsie a Kopce. Pohrebiská z okruhu lužickej kultúry z bronzovej doby (2.300 p. n.l. - 700 p. n.l.) a železnej doby (700 p. n.l. - 0). V lokalite Nivky bolo v rokoch 1961-1963 preskúmaných 184 hrobov. Hroby tvorili skupiny a vyznačovali sa viacerými druhmi hrobovej úpravy v rámci jednej skupiny. Okolo niekoľkých mohýl sa sústreďovali hroby s kruhovým kamenným obložením, kamenným príkrov …

Múzeá v okrese Ilava

DUBNICKÉ MÚZEUM. Dubnica nad Váhom. Zriadené bolo v roku 2005, od roku 2010 je presťahované do kaštieľa. Múzeum má vlastivedný charakter so zameraním na kaštieľ a rod Ilešháziovcov. Objektom záujmu je i história mesta a jeho vývoj, náboženský život a etnografia mesta a regiónu a významné osobnosti mesta. Vo svojej správe má múzeum kultúrne pamiatky a vedie evidenciu pamätihodností mesta. Súčasťou múzea je aj galéria, ktorá sa od roku 20 …

Náučné chodníky v okrese Ilava

NÁUČNÝ CHODNÍK APOLLO. Pruské. Lineárny, obojsmerný, peší, letný aj zimný NCH. Samoobslužný chodník. Je zameraný prírodovedne. Začína v Pruskom pri rybníku a vedie okolo rybníka. Je to nenáročná trasa s celkovou dĺžkou 500m. Čas prechodu je 1 hodina. Má 7 zastávok. Otvorený bol v roku 2006. NÁUČNÝ CHODNÍK HUGOLÍNA GAVLOVIČA. Pruské. Okružný, obojsmerný, peší, letný aj zimný NCH. Samoobslužný chodník. Je zameraný historicky. Začína a  …

Nová Dubnica

POLOHA. Mesto leží v Ilavskej kotline v podhorí Strážovských vrchov. HISTÓRIA. Obec vznikla v rokoch 1951-1953 v časti chotára Dubnice nad Váhom, zvanej Kvášovec, ako nové sídlisko zamestnancov dubnických závodov. S výstavbou sa začalo v auguste 1952, prví obyvatelia prišli v roku 1953. Do roku 1956 bola vedená ako sídlisko Dubnice nad Váhom (v tom roku už mala asi 2.000 obyvateľov), od roku 1957 sa stala samostatnou …

TOPlist