Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Umelé vodné plochy v okrese Myjava

VODNÁ NÁDRŽ BRESTOVEC   VODNÁ NÁDRŽ BREZOVÁ Nachádza sa na pravostrannom prítoku Baranského potoka na Bystrine východne od Brezovej pod Bradlom. Vodná nádrž sa využíva ako rybársky revír a miesto pre krátkodobú rekreáciu.   VODNÁ NÁDRŽ DUBNÍK II – BÁNOV   VODNÁ NÁDRŽ CHALUPY   VODNÁ NÁDRŽ PODKYLAVA   VODNÁ NÁDRŽ STARÁ MYJAVA   VODNÁ NÁDRŽ VRBOVCE …

Územia európskeho významu v okrese Myjava

BREZOVSKÉ KARPATY /SKUEV0278/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.699,79ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Karbonátové skalné …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Myjava

CHKO BIELE KARPATY Bola vyhlásená 12.7.1979, novelizovaná v roku 1989. Rozloha 44.568ha. Leží na moravsko-slovenskom pomedzí. CHKO leží v oblasti Slovensko-moravských Karpát. Jej chrbticu tvorí pohorie Biele Karpaty a prechádza ním štátna hranica medzi Slovenskom a Českom. Centrálny chrbát Bielych Karpát sa tiahne v smere juhozápad-severovýchod, dlhý je 80km a široký 11km. Je rozdelený riekami na 9 podcelkov. Najvyšším bodom CHKO je …

Vodné toky v okrese Myjava

Územie okresu odvodňuje viac vodných tokov. Medzi najvýznamnejšie patria Brezovský potok, Jablonka, Myjava a Teplica. Okrem týchto tokov na území okresu pramenia Debernícky potok, Holeška, Chvojnica a Kostolník. Tieto toky na území okresu nepriberajú žiadny iný vodný tok. Brezovský potok má ľavostranný prítok Priepasný potok, Bystrinu a Baranský potok, a pravostranný Žriedlovský potok a Štverník. Jablonka priberá zľava vody Korytárky …

Vodopády v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Myjava

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese.   …

TOPlist