Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Myjava

PR ŠEVCOVA SKALA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 163.400m2. Ochrana lokality s výskytom rastlinného druhu prvosienky holej (Primula auricula) na území CHKO Malé Karpaty. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Brezovské Karpaty, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nach …

Pohoria v okrese Myjava

Územie okresu leží v celkoch Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Zo Slovensko-moravských Karpát územie okresu tvorí Myjavská pahorkatina a zo severu pohorie Biele Karpaty. Z juhu územie okresu zasahuje pohorie Malé Karpaty, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti.     POHORIA   BIELE KARPATY Geomorfologický celok Slovensko-moravských Karpát, flyšové pohorie dlhé 80km. Rozloha 655k …

Územia európskeho významu v okrese Myjava

BREZOVSKÉ KARPATY /SKUEV0278/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.699,79ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Karbonátové skalné …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Myjava

CHKO BIELE KARPATY Bola vyhlásená 12.7.1979, novelizovaná v roku 1989. Rozloha 44.568ha. Leží na moravsko-slovenskom pomedzí. CHKO leží v oblasti Slovensko-moravských Karpát. Jej chrbticu tvorí pohorie Biele Karpaty a prechádza ním štátna hranica medzi Slovenskom a Českom. Centrálny chrbát Bielych Karpát sa tiahne v smere juhozápad-severovýchod, dlhý je 80km a široký 11km. Je rozdelený riekami na 9 podcelkov. Najvyšším bodom CHKO je …

TOPlist