Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Mesto nad Váhom

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  580 km2

Počet obyvateľov:  62 532  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  107,79 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Mesto nad Váhom

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Trnavským krajom a Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Trenčín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria troch oblastí. Strednú časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie a Trenčianska kotlina), na severozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Beštiny, Bošácke bradlá, Javorinská hornatina a Lopenícka hornatina) a z juhozápadu zasahuje celok Myjavská pahorkatina. Všetky tieto celky patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na východe okresu nachádza celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy, Nízky Inovec a Vysoký Inovec) a z juhozápadu územie zasahuje celok Malé Karpaty (podcelok Čachtické Karpaty). Juh územia zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajskej nížiny.

Najvyšší bod:  Veľká Javorina (970,0m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina, časť Javorinský chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Horná Streda (166,4 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 32 obcí.

» Zaujímavosti

Dolné Srnie

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch, v Bielokarpatskom podhorí, na brehoch riečky Klanečnica, severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1388, kedy sa spomína ako Zernye (ďalšie názvy: 1477 Zerne, 1598 Zrnie, 1773 Srnce, 1808 Beckowské Srní, 1920 Dolné Srnie). Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala obec 64 domov, v roku 1720 mala 2 mlyny, v roku 1784 mala 99 domov, v roku 1828 mala 93 domov. Obyva …

Dopravné a športové stavby v okrese Nové Mesto nad Váhom

STARÁ TURÁ. Bránová veža na mestskom cintoríne. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Takzvaná husitská bránová veža. Kamenná štvorboká štvorpodlažná vstupná veža postavená v ranorenesančnom slohu. Má štvorcový pôdorys a výšku štyroch podlaží. Podľa jednej verzie patrila k prvému kostolíku postavenému v roku 1569. Podľa verzie regionálneho historika Dr. Branislava Varsíka bola pristavená ku kamennému Kostolu najsvätejšej Troj …

Drobná architektúra v okrese Nové Mesto nad Váhom

KOČOVCE. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2014. Za kaštielom sa nachádza fontána (bazén) z 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa za Taberovým kaštieľom. KOČOVCE. Odpočívadlo. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2014. Odpočívadlo, kruhové sedenie, z 19.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa na východnej hranici parku pri Taberovom kaštieli. NOVÉ …

Evanjelické kostoly v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Klasicistický evanjelický tolerančný kostol z rokov 1791-1972. Obnovený a rozšírený bol v roku 1945. V roku 1956 bol rozšírený. BZINCE POD JAVORINOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Klasicistický evanjelický kostol postavený ako tolerančný v rokoch 1793-1795. Bol romanticky upravený. Stavebné úpravy v rokoch 1830 a 1849. Veža bola pristavaná v roku 1895. Ďalšie úpravy v rokoch 1923, 1935, 1937, 1942-1943, 1984 a 2 …

Galérie v okrese Nové Mesto nad Váhom

GALÉRIA PETRA MATEJKU. Nové Mesto nad Váhom. V mestskom kultúrnom stredisku je výstavná sieň, kde sa prezentuje tvorba maliara Petra Matejku. Galéria nesie jeho meno. REZBÁRSKA GALÉRIA. Kálnica. Prírodná rezbárska galéria majstra Bolebrucha sa nachádza v Porstrednej doline. …

Haluzice

POLOHA. Obec leží na styku Bielych Karpát a Považského podolia, v Bielokarpatskom podhorí. Leží v severnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1398, kedy sa spomína ako Halusych (ďalšie názvy: 1477 Halhozycz, 1598 Haluzicz, 1773 Haluzicze), ale tunajšia fara sa spomína už v roku 1332. Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala obec 30 domov, v roku 1784 mala 35 domov, v roku 1828 mala 39 domov,. Obyvatelia sa …

Historické budovy v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Fara. Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná fara. Budova fary bola postavená v 3.tretine 18.storočia. Má pôdorys v tvare T, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Narodil sa v nej spisovateľ Martin Medňanský /1840-1899/. Fara stojí v obci Beckov 36 juhovýchodne od Kostola svätého Mikuláša v Pamiatkovej zóne. Pamätná tabuľa M. Medňanského. (Poz …

Hôrka nad Váhom

POLOHA. Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží na brehoch Hôrčanského potoka vo východnej časti okresu. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1246 ako Hurka (ďalšie názvy: 1348 Harka, 1524 Horka, 1920 Hôrka, 1948 Hôrka nad Váhom). Patrila kráľovi, neskôr bola majetkom hradného panstva Tematín. V roku 1715 mala vinice, 18 poddanských a 16 želiarskych domácností, v roku 1753 mala 49 rodín, v roku 1787 mal …

Horná Streda

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, v Dolnovážskej Nive, na pravom brehu Váhu. Leží pri južnej hranici okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1263 pod názvom Zeredahel, Seredahel, Sceredahel (ďalšie názvy: 1773 Streda, 1920 Streda, 1927 Horná Streda nad Váhom, 1948 Horná Streda). V tom čase ju kráľ Belo IV. daroval benediktínskemu kláštoru svätého Martina na Panónskej hore (Panonhalme) ako náhradu za hrad Gu …

Hrachovište

POLOHA. Obec leží v Myjavskej pahorkatine v západnom podhorí Čachtických Karpát. Leží v juhozápadnej časti okresu na sútoku Kostolníka, Tŕstia a Jablonky. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392, kedy sa spomína ako Hrachowich, Rachowch (ďalšie názvy: 1773 Hrachowischcse, 1920 Hrachovište). Patrila panstvu Čachtice. V roku 1715 mala 3 mlyny, vinice a 51 domácností, v roku 1753 mala 129 rodín, v roku 1787 mala 97 domov, v …

TOPlist