Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Mesto nad Váhom

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  580 km2

Počet obyvateľov:  62 532  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  107,79 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Mesto nad Váhom

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Trnavským krajom a Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Trenčín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria troch oblastí. Strednú časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie a Trenčianska kotlina), na severozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Beštiny, Bošácke bradlá, Javorinská hornatina a Lopenícka hornatina) a z juhozápadu zasahuje celok Myjavská pahorkatina. Všetky tieto celky patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na východe okresu nachádza celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy, Nízky Inovec a Vysoký Inovec) a z juhozápadu územie zasahuje celok Malé Karpaty (podcelok Čachtické Karpaty). Juh územia zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajskej nížiny.

Najvyšší bod:  Veľká Javorina (970,0m), Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina

Najnižší bod:  hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Horná Streda (166,4 m), Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva

Na území okresu ležia 2 mestá a 32 obcí.

» Zaujímavosti

Mohyly a mohylníky v okrese Nové Mesto nad Váhom

OČKOV. Mohyla bojovníka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nad obcou mohylový kniežací hrob, hrob bojovníka z mladšej doby bronzovej, velatickej kultúry /800 p. n.l./. Odkrytých bolo okolo 250 hrobov. Unikátom je alabastrová urna, ojedinelý nález v strednej Európe. Lokalita je pamiatkovo upravená stála expozícia Trenčianskeho múzea. …

Moravské Lieskové

POLOHA. Obec leží v podhorí Bielych Karpát na styku Bielokarpatského podhoria s Považským podolím. Leží na brehoch Klanečnice severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1398, kedy sa spomína ako Lezkow (ďalšie názvy: 1477 Lezko, 1598 Liezko Moravicalis, 1773 Lieskow, 1808 Morawské Liéskowé). Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala obec mlyn a 137 domov, v roku 1720 mala 2 mlyny, vinice a 96 daňovníko …

Múzeá v okrese Nové Mesto nad Váhom

PODJAVORINSKÉ MÚZEUM. Nové Mesto nad Váhom. Podjavorinské múzeum bolo založené v roku 1951. Od 70.rokov 20.storočia je zamerané najmä na kultúrnu a literárnu históriu trenčianskeho regiónu ako literárne oddelenie Trenčianskeho múzea. Múzeum je umiestnené v pôvodne renesančnej budove kúrie prefasádovanej v barokovom duchu v 17.storočí, ktorá sa nazýva Gilániho dom alebo Gilániovec, podľa jedného z majiteľov. …

Náučné chodníky v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV A OKOLIE I – Beckovské hradné bralo. Náučný chodník je nenáročný, samoobslužný, okružný, peší, letný i zimný. Začína sa v strede obce pri spoločnom paneli pre všetky chodníky, pri oplotení CHA Lipový sad. Trasa chodníka vedie cez CHA Lipový sad, popod Beckovský hrad, ktorý chodník obchádza,  okolo židovského cintorína, späť k Lipovému sadu. Chodník prechádza cez PP Beckovské hradné bralo, CHA Lipový sad, NKP Beckovský hrad, ok …

Nová Bošáca

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch v závere Bošáckej doliny. Leží na brehoch rieky Bošáčka v severozápadnej časti okresu. HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1950 odčlenením 23 osád od Bošáce. Pôvodne kopaničiarska obec. Územie južných svahov Veľkého Lopeníka a priľahlých dolín bolo osídlené v priebehu 18.storočia. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia osád popri poľnohospodárstve a práci v lesoch zaoberali tkáčstvom (ľanové a konopné plá …

Nová Lehota

POLOHA. Obec leží v Považskom Inovci, v Nízkom Inovci. Leží v juhovýchodnej časti okresu. HISTÓRIA. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1348. Obec zo 14.storočia sa spomína v roku 1453 ako Wylehota (ďalšie názvy: 1524 Wylehota, 1773 Nova Lehota, 1920 Nová Lehôta, 1927 Nová Lehota). Vlastnil ju Mikuláš (Kont). Neskôr patrila Turzovcom, hradnému panstvu Tematína a neskôr viacerým zemepánom z panstva Tematín. V roku 1715 mala ob …

Nová Ves nad Váhom

POLOHA. Obec leží na styku Považského Inovca s Podunajskou pahorkatinou, na ľavom brehu Váhu. Leží vo východnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1419, kedy sa spomína ako Wyfalw (ďalšie názvy: 1522 Nova Villa, 1773 Nowa Wes, 1920 Považská Nová Ves, 1927 Nová Ves nad Váhom). Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala 44 domov, v roku 1715 vinice a 36 daňovníkov, v roku 1784 mala 78 domov, v roku 1828 mala …

Nové Mesto nad Váhom

  POLOHA. Mesto leží v Považskom podolí na brehoch rieky Váh. Leží v podhorí Čachtických Karpát v centrálnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1263. Vtedy uhorský kráľ Belo IV. dal obývanú osadu kláštoru svätého Martina na Panónskej hore. Vtedy sa dokázateľne po prvý raz spomína osada Nové Mesto nad Váhom. Vznik stredovekej osady súvisí s budovaním pásma pohraničných pevností. Sústa …

Očkov

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, pri južnej hranici okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1321, kedy sa spomína ako Wchkou (ďalšie názvy: 1331 Ochko, 1808 Očkow). Patrila Ocskayovcom, v 18.storočí časť obce patrila panstvu Čachtice. V roku 1709 bola obec vyplienená cisárskymi vojskami. V roku 1715 mala vinice a 14 domácností, v roku 1753 mala 24 rodín, v roku 1787 mala 36 domov, v roku 1828 mala 54 domov …

Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Pamätná tabuľa J. M. Hurbana. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto s pamätnou tabuľou vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa Jozefa Miloslava Hurbana /1817-1888/, predstaviteľa a ideológa slovenského národného obrodenia. Je umiestnená na pamätnom mieste na jeho rodnom dome, evanjelickej fare, ktorá stojí na ulici Pod Hôrkou 86.   BECKOV. Pamätná tabuľa M. Medňanského. Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa v …

TOPlist