Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Mesto nad Váhom

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  580 km2

Počet obyvateľov:  62 532  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  107,79 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Mesto nad Váhom

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Trnavským krajom a Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Trenčín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria troch oblastí. Strednú časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie a Trenčianska kotlina), na severozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Beštiny, Bošácke bradlá, Javorinská hornatina a Lopenícka hornatina) a z juhozápadu zasahuje celok Myjavská pahorkatina. Všetky tieto celky patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na východe okresu nachádza celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy, Nízky Inovec a Vysoký Inovec) a z juhozápadu územie zasahuje celok Malé Karpaty (podcelok Čachtické Karpaty). Juh územia zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajskej nížiny.

Najvyšší bod:  Veľká Javorina (970,0m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina, časť Javorinský chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Horná Streda (166,4 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 32 obcí.

» Zaujímavosti

Stará Lehota

POLOHA. Obec leží v Považskom Inovci, v Nízkom Inovci. Leží v juhovýchodnej časti okresu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1348, kedy sa spomínala iba jedna Lehota, ako Lehata (ďalšie názvy: 1453 Aglehotha, 1524 Olehota, 1773 Stara Lehota). Je možné že išlo o celé územie, na ktorom už vtedy existovali dve osady (Stará a Nová Lehota). Pôvodne obec patrila panstvu Tematín, neskoršie Šándorovcom, Motešickým, Mednyánszkym, Zed …

Stará Turá

  POLOHA. Mesto leží v Myjavskej pahorkatine v objatí Bielych a Čachtických Karpát, na brehoch riečky Tŕstie. Leží v západnej časti okresu.   HISTÓRIA. Pôvodne kopaničiarska obec. Poddanská obec patrila čachtickému panstvu. Výrazne sa rozvíjala od 2.polovice 15.storočia. Prvá písomná zmienka je z roku 1392, kedy sa spomína ako Tur. Spomína sa v darovacej listine kráľa  Žigmunda ako obec patriaca Čachtickému hradu, kt …

Stravovanie v okrese Nové Mesto nad Váhom

NMS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Nové Mesto nad Váhom

NOVÁ VES NAD VÁHOM Budova z konca 18.storočia.     …

Trenčianske Bohuslavice

POLOHA. Obec leží na styku Bielokarpatského podhoria a Považského podolia, na pravom brehu Váhu. Leží na brehoch Bošáčky severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvý krát sa obec písomne spomína v roku 1208 ako villa Buczlai. Išlo o územie istého Buczlaia (Budslava) a syna Vojtecha (Woyte). Osada existovala už v období včasného stredoveku. Ďalšie názvy: 1436 Boguslawicz, 1450 Bohwzlawycz, 1481 Bohwzlawicze, 1496 Bohlynzlawycz, 1927 Tre …

Turistické chodníky v okrese Nové Mesto nad Váhom

0701 – Cesta hrdinov SNP. E8, I23. 0701h: Myjava, ústredná orientácia, Myjava, Múzeum SNR - Sovinec - Horný výhon - Jurášová - Hrabina - Vrch Slobodných - Čupec - Dibrovov pamätník - Križovatka - Veľká Javorina, Holubyho chata. Dĺžka 19,1km. Čas 6 hodín 35 minút.  Červeno značený turistický chodník začína v Myjave, prechádza kopanicami v okolí Myjavy a pokračuje severným smerom stúpaním do Bielych Karpát. Na hranicu okresu prichád …

Ubytovanie v okrese Nové Mesto nad Váhom

NMU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Nové Mesto nad Váhom

VODNÁ NÁDRŽ DUBNÍK I   VODNÁ NÁDRŽ ČACHTICE   ZELENÁ VODA …

Územia európskeho významu v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOVSKÉ SKALICE /SKUEV0566/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 33,03ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (40A0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Subpanónske travinnoby …

Vaďovce

POLOHA. Obec leží v Myjavskej pahorkatine, na brehoch riečky Tŕstie. Leží západne od Čachtických Karpát a od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1392 v darovacej listine kráľa Žigmunda, kedy sa obec spomína ako Wath (ďalšie názvy: 1419 Vagyouch, 1436 Wafowych, 1773 Vagyovcze, 1808 Waďowce). Patrila panstvu Čachtice. V roku 1715 mala obec 3 mlyny, 30 poddanských, 26 želiarskych a 8 slobodných domácností, v roku 1 …

TOPlist